ŚWIADCZENIA RODZINNE

INFORMACJE OGÓLNE

 

Świadczenia rodzinne przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka;
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
– samotnego wychowywania dziecka;
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
– rozpoczęcia roku szkolnego;
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

3. Świadczenia opiekuńcze:

– zasiłek pielęgnacyjny
– specjalny zasiłek opiekuńczy
– świadczenie pielęgnacyjne

4. Świadczenie rodzicielskie.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia                 społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznymstanowią inaczej.

 

Zmiana kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

1) Zmiana przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

 


Od 01.01.2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), uzależnione jest od kryterium dochodowego, tj. 1922 zł  miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają

z ustawy z dnia 12.10.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

która w dniu 15.11.2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

 

 

2) Zmiana kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.


Od 1 listopada 2012 r. kryterium dochodowe, od którego zależy prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko zostało podwyższone do kwoty 539 zł na osobę w rodzinie (dotychczas 504 zł).
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł (dotychczas 583 zł).

 

 

 

Od 1 listopada 2012 r. miesięczne kwoty świadczeń rodzinnych wynoszą:

 

 

1) 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (do końca października 2012 obowiązywała kwota 68 zł) ;

 

2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (do końca października 2012 obowiązywała kwota 91 zł);

 

3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (do końca października 2012 obowiązywała kwota 98 zł).