NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej


 

Pracownik socjalny -zastępstwo

nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


 

 1. P. Biel Anna –Klecza Górna

 2. P. Głowacz Karolina –Izdebnik


 


 

Zostały złożone dokumenty przez :

 1. P. Kania Agata - Leńcze - nie spełnia wymogów formalnych


 


 


 

Dorota Pocztowska

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.01.218r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09 styczeń 2018r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych

na umowę zlecenia

 

 

Wymagania niezbędne :

 -wykształcenie: wyższe uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

 -posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie   przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 -doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w obszarze zamówień publicznych, w tym administracji publicznej

 -doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

-znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

-znajomość krajowego oraz wspólnotowego prawa zamówień publicznych

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

-niekaralność za przestępstwa umyślne

-oświadczenie kandydata, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby składającej ofertę,
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (nie dotyczy wykonawstwa przez podmioty oddelegowujące osoby) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Wymagania pożądane:

-odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność,

-bardzo dobra organizacja pracy,

-umiejętność pracy w zespole,

-umiejętność pracy w stresujących warunkach.

 

Główne obowiązki:

-czynności polegające na organizacji i kierowaniu czynnościami związanymi z zamówieniami publicznymi,

-realizacja zadań merytorycznych:

-- przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla dostaw i usług oraz sporządzanie dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przekazywanie i publikowanie ogłoszeń o wszczęciu postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

--współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii.

 

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny,

-życiorys – CV,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym administracji publicznej

dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniuz pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.

 

Miejsce i termin składania dokumentów :

Termin składania dokumentów upływa 19.01.2018 r. do godz. 10.00.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem:„Specjalista do spraw zamówień publicznych na umowę zlecenie w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

osobiście w biurze podawczym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Specjalista do spraw zamówień publicznych na umowę zlecenie w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu dokumentów jako plik załączonego do korespondencji na adres: mgopskalwariaz@poczta.fm, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 

Inne informacje:

-oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone,

-osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomione,

-oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

-otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,

-informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

Kierownik

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska

 

Nabór na stanowisko Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych a umowę zalecenie
Nabór_na_stanowisko_.pdf
Dokument PDF [438.9 KB]

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego

na zastępstwo

 

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

 

 

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo ” w terminie do 15 stycznia 2018r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu grudniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.01.2018r.

Ogłoszenie o wyniku naboru -referent ds. świadczeń rodzinnych -2017 -zastepstwo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych –zastępstwo.
Ogłoszenie o wyniku naboru -referent ds.[...]
Dokument Microsoft Word [11.4 KB]
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Referent ds. świadczeń rodzinnych - zastępstwo
Lista kandydatów spełniającyh wymagania [...]
Dokument PDF [61.0 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko refernta ds. świadczeń rodzinnych 2017r.
Nabór na stanowisko refernta ds. świadcz[...]
Dokument Microsoft Word [18.4 KB]
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
na umowę zlecenia
25.01.2017.pdf
Dokument PDF [108.8 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych na umowę zlecenia
17.01.2017.pdf
Dokument PDF [432.4 KB]
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
na umowę zlecenia


2016.08.05
ogłoszenie o wynikach -Specjalista ds za[...]
Dokument Microsoft Word [28.5 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na 1 stanowisko: Specjalista do Spraw Zamówień Publicznych na umowę zlecenia
Kalwaria Zebrzydowska
29.07.2016
Specjalista ds zamówień publicznych.doc
Dokument Microsoft Word [43.0 KB]
Ogłoszenie o wyniku naboru Pracownik socjalny –zastępstwo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny –zastępstwo – nabór nie został rozstrzygnięty.
ogłoszenie o wynikach naboru -pracownik [...]
Dokument Microsoft Word [27.0 KB]
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo
Kalwaria Zebrzydowska, 17.05.2016r.
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [39.0 KB]
Ogłoszenie o wyniku naboru Pracownik socjalny –zastępstwo
ogłoszenie o wynikach naboru -pracownik [...]
Dokument Microsoft Word [27.0 KB]
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza Nabór na stanowisko pracownika socjalnego-na zastępstwo
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [38.5 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór NA ZASTĘPSTWO na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat.

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2016r.
Nabór na stanowisko referenta ds. świadc[...]
Dokument Microsoft Word [17.9 KB]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór NA ZASTĘPSTWO na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych - 1 etat

Kalwaria Zebrzydowska, 03.03.2016r.
Nabór na stanowisko referenta ds. świadc[...]
Dokument Microsoft Word [16.6 KB]

NABÓR 2015

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Kalwaria Zebrzydowska, 16.01.2015r.
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument Microsoft Word [38.0 KB]
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
na zastępstwo
ogłoszenie o naborze na stanowisko praco[...]
Dokument PDF [94.1 KB]

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O NABORZE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Referent ds. księgowości
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Kalinowska Joanna – Barwałd Średni
 2. Gładysz Agnieszka – Łękawica

 

 

Zostały złożone dokumenty przez :

 1. P. Joannę Zaręba – Lanckorona - nie spełniają wymogów formalnych
 2. P. Annę Dereń – Andrychów - nie spełniają wymogów formalnych
 3. P. Weronikę Madej - nie spełniają wymogów formalnych.

 

 

                                                                                                                             p.o. kierownika MGOPS

                                                                                                                                             w Kalwarii Zebrzydowskiej

                                                                                                                                             Dorota Pocztowska

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór

NA STANOWISKO

Referenta Ds. Księgowości

½ etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe : rachunkowość, finanse.

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych

 • udokumentowany 2 –letni staż pracy w księgowości

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • zaświadczenie o niekaralności

 • dobra znajomość obsługi komputera ( m.in. programu Płatnik, programu finansowo-księgowego)

 • nieposzlakowana opinia,

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ,

 • kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków budżetowych,

 • sporządzanie sprawozdań i innych informacji z ksiąg rachunkowych,

 • wykorzystywanie programu księgowego, programu bankowego i programu Płatnik w zakresie wykonywania obowiązków,

 • współpraca z innymi stanowiskami pracy w MGOPS,

 • sporządzanie analiz, sprawozdań i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. księgowości,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

 • zaświadczenie o niekaralności

 • kserokopie dokumentów potwierdzających 2-letni staż pracy w księgowości.

5. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony ( pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2012r.) w wymiarze ½ etatu.Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości”w terminie do 12.10 2012 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

 

W miesiącu wrześniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

p.o.Kierownika MGOPS

Dorota PocztowskaLISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE- ASYSTENT RODZINY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Asystent rodziny
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku wstępnej analizy na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Świętek Agnieszka – Zawadka
 2. Malina Sylwia – Lanckorona
 3. Adamczyk Ewa – Klecza Dolna
 4. Moskwa Justyna – Brody
 5. Frączek Monika – Wadowice
 6. Żeglińska Ewa – Wadowice
 7. Janik-Serwin Anastazja – Przytkowice

 

 

Zostały złożone dokumenty przez P.Wąsek Barbarę – Barwałd Górny, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

 

                                                                                     p.o. kierownika MGOPS

                                                                                      w Kalwarii Zebrzydowskiej

                                                                                             Dorota Pocztowska          

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.

-  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

-  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera
 • nieposzlakowana opinia,
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

5. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 1 etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 02.07 2012 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

 

W miesiącu maju 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

p.o.Kierownika MGOPS

Dorota Pocztowska