USŁUGI OPIEKUŃCZE

 Wymagane dokumenty


1.Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

2.Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

3.Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

5.Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych.

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu


Rodzinny wywiad środowiskowy

Oświadczenia majątkowe

Wywiady alimentacyjne

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze

W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny

 

 

Przebieg załatwienia sprawy:


Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest mieszkańcom Gminy Kalwaria Zebrzydowska na wniosek osoby zainteresowanej, rodziny, pracownika socjalnego lub każdej innej osoby, która zauważy w środowisku potrzebę udzielenia takiej pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w którym stwierdza konieczność udzielenia usług opiekuńczych. Po dokładnym rozeznaniu środowiska, pracownik socjalny nawiązuje kontakt z lekarzem prowadzącym świadczeniobiorcę, który określa rodzaj i zakres usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności danej osoby wskazując przy tym czas wykonywania usług.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych i ich zakres, a także wysokość odpłatności uzależnia się od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej klienta ustalonej podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego (477 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 351 zł  na osobę w rodzinie) usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W innej sytuacji wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodów.

 

______________________________________________________________________

  

   Kryterium dochodowe:                                Osobie w rodzinie:


        101% - 150 %                                                  25 %

powyżej 150 % - 200 %                                            30 %                           

powyżej 200 % - 300 %                                            40 %

powyżej 300 % - 400 %                                            75 %

powyżej 400 % - 500 %                                           100 %

        powyżej 500 %                                                100 %    _______________________________________________________________________  Kryterium dochodowe:                         Osobie samotnie gospodarującej :


        101% - 150 %                                                  15 %

powyżej 150 % - 200 %                                            20 %                           

powyżej 200 % - 300 %                                            25 %

powyżej 300 % - 400 %                                            40 %

powyżej 400 % - 500 %                                            55 %

        powyżej 500 %                                               100 %    ______________________________________________________________________Przewidywany termin załatwienia

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku

 

 

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:


Pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., Mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, Zalecaną przez lekarza pielęgnację W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul Al. Jana Pawła II 7

 

Tel: 33 876 51 66

Tel: 33 876 47 65

 

Godziny pracy:

Pon- pt: 7:30-15:30