Home » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgopskalwariaz.com.pl

Dane teleadresowe jednostki:

 • adres: ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • telefon: 33 876 51 66, 33 876 47 65, 33 872 51 00

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Oceny dostępności strony internetowej dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Sikora
e-mail: biuro@mgopskalwariaz.com.pl
Telefon: 33 876 51 66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana Pawła II 7. Przed głównym wejściem znajdują się podjazd dla wózków. Drzwi do ośrodka i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Pokój pierwszej obsługi klienta znajduje się na parterze
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – pokój 24
 • W budynku znajduje się winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • Przy budynku wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem o którym mowa w Art. 2 pkt. 11 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony