Home » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » ZAPYTANIA OFERTOWE 2024

ZAPYTANIA OFERTOWE 2024


Kalwaria Zebrzydowska, 08.04.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

1) Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – „Odtwórz tradycję” złożonej przez wykonawcę:

 

Niezwykły Zakątek

Anita Pajor

Klecza Dolna

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 110,00 zł

słownie złotych: sto dziesięć złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 08.04.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska

1) Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie” złożonej przez wykonawcę:

Katarzyna Trzcińska zam. Inwałd

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 130,00 zł

słownie złotych: sto trzydzieści złotych 00/100.

kryteria oceny:

 • cena 100%

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów „Muzyka dla zdrowia” złożonej przez wykonawcę:

Agnieszka Sienkiewicz zam. Jaroszowice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 200,00 zł

słownie złotych: dwieście złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I.Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II.Tytuł zamówienia:

Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Warunki pracy

rodzaj umowy:

-umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. (w przypadku osób fizycznych),

-umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 3 godzin zegarowych.

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję”

Warsztaty te mają na celu kultywowanie tradycji i lokalnej historii.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn. „Odtwórz tradycję”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

   

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 3 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 9 warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

   

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

e) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego;

f) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiące zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

g) oświadczenie o niekaralności – stanowiące zał. nr 7 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami (tj.: referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego warsztaty były wykonywane).

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2024 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj. 23.12.2024 r. do godz.10.00

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem:Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 03.04.2024 r. do godz. 10.00.  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Paulina Kołodziej, Aleksandra Janeczek, tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

  Zamawiający
Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I.Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego.

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka” ul. Adama Mickiewicza 16

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. osobno na:

1) Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”.

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”

Zajęcia te mają pozytywnie wpływać na emocje, poprawiać nastrój, relaksować fizycznie i psychicznie, rozbudzać energię do życia i działania.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla seniorów pn. „Muzyka dla zdrowia”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”

Zajęcia kulinarne maja za zadanie pogłębić seniorom wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz pokazywać jak wielkie i pozytywne znaczenie zdrowotne dla seniorów ma zdrowe odżywianie się. Ponadto uczestnicy nadal będą uczyć się oraz rozwijać swoje umiejętności w przygotowywaniu różnych posiłków typu m.in.: kanapki, sałatki, przekąski itp.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności
  w przygotowywaniu posiłków) pn.: ,,Na zdrowie”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

f) oświadczenie o niekaralności.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych zajęć/warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2024 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.23.12.2024 r do godz.10.00

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego – zajęcia pn:………………………………………………….

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego – zajęcia pn:………………………………………………….

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 03.04.2024 r. do godz. 10.00.  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Paulina Kołodziej, Aleksandra Janeczek- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Zamawiający
Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 05.03.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na :

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

SiDLY SP. Z O.O.

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

Cena brutto: 13.600,00 zł

słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100

łączna ilość punktów: 100 pkt

kryteria oceny:

 • Cena oferty brutto 80%

 • Doświadczenie 20%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. (art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa
w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wymagania dla usług całodobowego monitoringu zgodne z programem MRIPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

1) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu.

Do zadań wykonawcy należy:

a) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego, gwarantującego szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu opasek bezpieczeństwa posiadanych przez MGOPS (opaski zostały zakupione w 2022r.) i ich funkcji (tj. sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja) od momentu aktywowania urządzenia do dnia 31.12.2024r. Zamawiający posiada opaski:

Producent: SIDLY Sp. z o.o.

Model: SiDLY Care PRO

Wymagane jest, aby świadczenie usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość odbywało się wyłącznie na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach. Oprogramowanie do opasek bezpieczeństwa, o których mowa w zdaniu poprzednim (ewentualnie odpowiedni system informatyczny) zapewni Wykonawca, korzystając z odpowiednich licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, bądź z własnych autorskich praw majątkowych.

b) Utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/ 7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

c) Konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa.

d) Aktywacja usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika – przez cały okres trwania umowy.

e) Rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia.

f) Dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji zdrowotnej, w tym przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej zawierającej również listę kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i świadczenia właściwej usługi całodobowego monitoringu – niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o przekazaniu danemu użytkownikowi opaski i dotyczącej go wypełnionej karty informacyjnej.

h) Zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

i) Zapewnienie bezpośredniego, stałego kontaktu przez wyznaczonego przedstawiciela centrum monitoringu (koordynatora) z wyznaczonym pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu bieżącej współpracy we wszelkich sprawach dotyczących świadczonej usługi całodobowego monitoringu.

j) Przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.Doświadczenie w realizacji zamówień:

Wykonawca wskaże, że wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych usług całodobowego monitoringu jego użytkowników, odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia dla grup co najmniej po 30 osób u 2 różnych zamawiających (każde z zamówień).

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym.

3. Dysponuje kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, opiekuna medycznego lub pielęgniarki.

W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni i złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (pkt1).

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 10 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy a Zamawiający po jej zatwierdzeniu dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2024 r. kiedy faktura/rachunek do umowy powinna zostać dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 23.12.2024 r. do godz. 11.00.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi,

b) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami,

 • Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę (pełnomocnictwo- w przypadku osoby reprezentującej Wykonawcę).

VIII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 80%
Doświadczenie (Kryterium K2 ): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium: Cena (K1) – 80%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium: Doświadczenie (K2): 20%

Ilość punktów za kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:

Wykonanie od 3 do 4 usług: 10 pkt

Wykonanie od 5 i więcej usług: 20 pkt

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:

Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

X= K1 + K 2

Gdzie:

X- wynik oceny – całkowita liczba punktów

K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Cena ma być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 3. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena musi zawierać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzającej ofertę.

 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,

  Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

  Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu oferty (zał.nr 1 do zapytania ofertowego)

X. Sposób przygotowania i składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Złożenie oferty niezgodnej z prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje jej odrzucenie.

 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

 5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 7. Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscu publikacji zapytania ofertowego.

 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

 12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

 13. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 14. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,

 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

XII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10.00. (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Janeczek – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Paulina Kołodziej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Zamawiający
Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska
Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska, 31.01.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska pn:

1) Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca dla seniorów złożonej przez:

p. Miłosz Kościelny zam. Leńcze

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 120,00 zł

słownie złotych: sto dwadzieścia złotych 00/100.

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:
P
rowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Klubie Seniora, ul. Partyzantów 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie na prowadzenie zajęć od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024 r. (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia/warsztaty

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca dla seniorów

Regularna i stała aktywizacja ruchowa seniorów jest niezbędnym elementem podtrzymania ich w dobrej kondycji, służy poprawie ich aktywności fizycznej oraz ma pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną, zapobiega wielu chorobom o charakterze przewlekłym. Poprzez udział w zajęciach poprawi się sprawność fizyczna jak również stan zdrowia seniorów.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Przeprowadzonych zostanie 13 spotkań warsztatowych w wymiarze 1 godziny zegarowej każde, (zgodnie z harmonogramem realizowanego programu ustalonego z Zamawiającym).

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

f) oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych zajęć – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c)modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej z konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 1. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 1. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 1. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 1. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Termin składania ofert upływa 30.01.2024 r. do godz. 10.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Pułecka, Aleksandra Janeczek tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska
Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska 25.01.2024 r.

NOTATKA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000

W dniu 18.01.2024 r. zamieszczono na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W wyznaczonym terminie do dnia 25.01.2024 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:
Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Klubie Seniora, ul. Partyzantów 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

-umowa zlecenie na prowadzenie zajęć od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024 r. (w przypadku osób fizycznych),

-umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2024r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia/warsztaty

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca dla seniorów

Regularna i stała aktywizacja ruchowa seniorów jest niezbędnym elementem podtrzymania ich w dobrej kondycji, służy poprawie ich aktywności fizycznej oraz ma pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną, zapobiega wielu chorobom o charakterze przewlekłym. Poprzez udział w zajęciach poprawi się sprawność fizyczna jak również stan zdrowia seniorów.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Przeprowadzonych zostanie 13 spotkań warsztatowych w wymiarze 1 godziny zegarowej każde, (zgodnie z harmonogramem realizowanego programu ustalonego z Zamawiającym).

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

f) oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych zajęć – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej z konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla 30 uczestników Klubu Seniora, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 25.01.2024 r. do godz. 10.00.  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Aleksandra Pułecka, Aleksandra Janeczek tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 12.01.2024 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r do grudnia 2024 r pn:

1) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od stycznia 2024 r do grudnia 2024 r” złożonej przez wykonawcę:

Gabinet Neurologopedyczny

SY-LA-BA

Joanna Żmija

Zakrzów 343, 34-145 Stronie

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 90,00 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

2) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii pedagogicznej w okresie od stycznia 2024 r do grudnia 2024 r” złożonej przez wykonawcę:

Kinga Malik zam. Tomice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 90,00 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

3) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii Integracji Sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r do grudnia 2024 r.” złożonej przez wykonawcę:

Kinga Malik zam. Tomice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 100,00 zł

słownie złotych: sto złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 04.01.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I.Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii pedagogicznej dla dziecka w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii integracji sensorycznej dla dziecka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj. osobno na terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną oraz terapię pedagogiczną.

IV. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 luty 2023 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 luty 2023 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 • pedagoga,
 • logopedy,
 • terapeuty zajęciowego,
 • pielęgniarki,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

b) umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

e) w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2024 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.
 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata),
 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Oświadczenie o niekaralności – formularz stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,
 • wykaz osób – stanowiącym zał. nr 4 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami,
 • wykaz usług – stanowiącym zał. nr 5 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

VIII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Cena ma być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
 3. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Cena musi zawierać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzony czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 9. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

XI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.”.
 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.”.
 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres:ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa11.01.2024 r. do godz. 11.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Agata Chorąży, Aleksandra Janeczek, tel. 338765166

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony