Home » PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Powołany Zarządzeniem Nr 565/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29.06. 2018r.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
starszy pracownik socjalny-

Ewa Karelus

telefon służbowy:

506-809-063

dostępny w godzinach pracy  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwaria Zebrzydowska
tj: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Członkowie zespołu:

Przewodniczący

Ewa Karelus- Starszy pracownik socjalny

zastępca

Izabela Kijowska-Pracownik socjalny

sekretarz

Gabriela Garlacz- Pracownik socjalny

Członkowie zespołu

Anna Biel- Pracownik socjalny

Aleksandra Pułecka- Pracownik socjalny

Pocztowska Jolanta-Kurator zawodowy

Leska Beata–Kurator zawodowy

Wróbel Celina–Dzielnicowy

Grażyna Mierniczak- Członek GKdsRPAiPN

Romańczyk Krzysztof –Lekarz internista

Kurczych Barbara–Pedagog szkolny

Dybeł Beata-Pedagog szkolny


Ważne telefony:

Komisariat Policji

Kalwaria Zebrzydowska, ul Targowa 1

 tel: 47 832 74 50

Policyjny telefon zaufania

tel:0-800-12-02-26

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie

„Niebieska Linia”

tel.0-801-12-00-02

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 0-800-12-12-12

(z każdego miejsca w kraju połączenie jest bezpłatne)

Telefon Zaufania  Dla dzieci i Młodzieży

tel: 116-111

Porady specjalistów dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

tel. 116-123

Telefon Zaufania „Powstrzymać przemoc” Kraków:

tel.12 615 22 22


W trosce o osoby doświadczające przemocy domowej i ich rodziny w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
utworzony
PUNKT WSPARCIA RODZINY

Punkt działa:

Poniedziałek, Środa, Czwartek – 730-1530

Wtorek – 730-1800

Piątek – 730-1530

Harmonogram Działania Punktu

w godzinach przyjmowania punktu dyżur pełnią pracownicy socjalni

– 1x w miesiącu /środa/ dyżur pełni prawnik mgr Grzegorz Pasternak w godzinach od 1400-1500

-2 razy w miesiącu tj.wtorek przyjmuje psychoterapeuta mgr Marzena Fijakw godzinach od 1000-1730

– w każdy piątek przyjmuje psycholog mgr Sebastian Uznański w godzinach od 900-1500

Do psychologa i prawnika należy umówić się osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej u pracowników socjalnych pokój nr 20 i 24 lub telefonicznie pod numerami: 33-876-51-66 i 33-876-47-65 oraz tel. służbowy nr 506 809 063 /Ewa Karelus – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego/- dostępny w godzinach pracy MGOPS od 730 -1530Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

informuje,

że dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych specjalistyczną bezpłatna pomoc świadczą:

Prawnik – mgr Grzegorz Pasternak

Psycholog – mgr Marzena Fijak

Psycholog – mgr Sebastian Uznański

Do psychologa należy umówić się u pracowników socjalnych – pokój nr 24 lub telefonicznie: 33-876-51-66 lub 33-876-47-65


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy

Zakres usług:

Pomoc psychologiczna
Pomoc socjalna (praca socjalna)
Pomoc prawna
Grupy wsparcia
Hostel

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

Konflikty rodzinne
Samobójstwa
Przemoc domowa
Agresja
Przemoc seksualna
Utraty – żałoba, żal
Wypadki, katastrofy

Adres:
Dworska 9
34-100 Radocza (małopolskie)
Telefon:
(33) 873 10 01
E-mail:
kontakt@oik-radocza.pl
dyrektor@oik-radocza.pl

Zasięg: powiat wadowicki
Organ nadrzędny: Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Szef: Dominika Wojtysiak


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Powołany Zarządzeniem Nr 565/2018 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 29.06. 2018r.


W trosce o osoby doświadczające przemocy domowej i ich rodzin

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

utworzono

PUNKT WSPARCIA RODZINY

Punkt działa:

Poniedziałek, Środa, Czwartek – 730-1530

Wtorek – 730-1800

Piątek – 730-1530

Harmonogram Działania Punktu

w godzinach przyjmowania punktu dyżur pełnią pracownicy socjalni

– 1x w miesiącu /środa/ dyżur pełni prawnik mgr Grzegorz Pasternak

w godzinach od 1400-1500

– 2 razy w miesiącu tj. wtorek przyjmuje psychoterapeuta mgr Marzena Fijakw godzinach od 1000-1730

– w każdy piątek przyjmuje psycholog mgr Sebastian Uznański w godzinach od 900-1500

Do psychologa i prawnika należy umówić się osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej u pracowników socjalnych pokój nr 20 i 24 lub telefonicznie pod numerami: 33-876-51-66 i 33-876-47-65 oraz tel. służbowy nr 506 809 063 /Ewa Karelus – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego/- dostępny w godzinach pracy MGOPS od 730 -1530


PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Formy przemocy

 • Przemoc fizyczna – każde zachowanie sprawiające ból fizyczny ofierze, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia.

 • Przemoc psychiczna – każde zachowanie, które zmniejsza poczucie własnej wartości ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

 • Przemoc seksualna – każde zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie jej seksualności.

 • Przemoc ekonomiczna – każde zachowanie uzależniające ekonomicznie ofiarę od sprawcy.

 • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. rodziców wobec dzieci czy osób dorosłych wobec seniorów.

Przemoc jest przestępstwem i w zależności od tego czy ma charakter ciągły, czy się powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 191 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( ściganie z urzędu)

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to:

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 ( członek rodziny-osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r.- Kodeks Karny a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Artykuł 197 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

 1. wspólnie z inną osobą,

 2. wobec małoletniego poniżej lat 15,

 3. wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 4. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Artykuł 209 Kodeksu Karnego stanowi:

§ 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podstawa Prawna Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 1. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

 1. Uchwała Nr XX/209/2008 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia

27.11.2008 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Kalwaria Zebrzydowska do 2015 r.”

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy

(Dz. U. Nr 64, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

 1. Krajowy Program Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie

 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

ZAŁOŻENIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

  1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.

  2. Dzieci i młodzież mają prawo do życia w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

  3. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

  4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy.

  5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy. Bez tego pomoc jest nieskuteczna.

  6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  7. Program zakłada kompleksową pomoc zarówno dla ofiar, jak i sprawców przemocy przy udziale służb i instytucji, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej. Wymaga podejmowania równoczesnych działań o charakterze interwencyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i korekcyjnym. Program nie tworzy nowych instytucji, a wzmacnia kompetencje już istniejących.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony