Home »

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej MGOPS

http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

 • adres: ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • telefon: 33 876 51 66, 33 876 47 65, 33 872 51 00
 • faks: 33 876 47 65

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-18

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  – niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  – niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  – może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  – brak responsywności,
  – niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami  

Data sporządzenia deklaracji

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Sikora
e-mail:biuro@mgopskalwariaz.com.pl
Telefon: 33 876 51 66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana Pawła II 7. Przed głownym wejściem znajdują się podjazd dla wózków. Drzwi do ośrodka i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Pokój pierwszej obsługi klienta znajduje się na parterze
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – pokój 24
 • W budynku znajduje się winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem o którym mowa w Art. 2 pkt. 11 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wstęp deklaracji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej MGOPS

http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

 • adres: ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • telefon: 33 876 51 66, 33 876 47 65, 33 872 51 00
 • faks: 33 876 47 65

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-18

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  – niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  – niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  – może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  – brak responsywności,
  – niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami  

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Oceny dostępności strony dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony