Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2023

ZAPYTANIA OFERTOWE 2023


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 04.01.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii pedagogicznej dla dziecka w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii integracji sensorycznej dla dziecka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj. osobno na terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną oraz terapię pedagogiczną.

IV. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 luty 2023 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 luty 2023 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

b) umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

e) w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2024 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata),

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego,

 • Oświadczenie o niekaralności – formularz stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • wykaz osób – stanowiącym zał. nr 4 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami,

 • wykaz usług – stanowiącym zał. nr 5 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

VIII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Cena ma być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 3. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena musi zawierać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzony czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 9. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

XI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.”.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r.”.

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 11.01.2024 r. do godz. 11.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Agata Chorąży, Aleksandra Janeczek, tel. 338765166

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 28.12.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na :

Opiekun/animator Klubu Senior + w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2024, dla uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

Danuta Rogala

zam. Leńcze

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 30,00 zł

słownie: trzydzieści złotych 00/100

łączna ilość punktów: 100 pkt

kryteria oceny:

 • Cena oferty brutto 60%

 • Doświadczenie zawodowe 10%

 • Rozmowa kwalifikacyjna 30%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 28.12.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2024 r.”

Oferta złożona została przez wykonawcę:

Restauracja „Pod Kasztanami”

Grażyna Wypiór

Al. Jana Pawła II 1A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty netto za jeden posiłek wynosi: 9,26 zł (słownie: dziewięć złotych 26/100)

cena wybranej oferty brutto za jeden posiłek wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)

łączna szacunkowa wartość brutto zadania : 32.850,00 zł

słownie złotych : trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 20.12.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.” złożonej przez wykonawcę na poszczególne części:

Część 1 – usługa schroniska dla osób bezdomnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

e-mail: pracowniksocjalny.klucze@chsd.pl

-cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej: 55,00 zł.

Część 2 –usługa schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

e-mail: pracowniksocjalny.klucze@chsd.pl

-cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi: 100,00 zł.

Część 3 – usługa noclegowni

-nie wpłynęła żadna oferta

Część 4 – usługa ogrzewalni

-nie wpłynęła żadna oferta

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.12.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2024, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Klubie Senior+, ul. Partyzantów 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Możliwość wykonywania zadań w innych miejscach związanych z realizacją zadań.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

– umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024r. (w przypadku osób fizycznych),

– umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2024r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

 • godziny pracy – zgodnie z harmonogramem działalności Klubu Seniora – od poniedziałku do piątku w godzinach 14.15 – 18.15

 • zastrzega się możliwość przedłużenia po tym czasie umowy z wybranym wykonawcą na dalszy okres od dnia 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

           
   
 

Nazwa

Zakres zadań

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty

 

Opiekun / animator

 • otwieranie i zamykanie Klubu Senior+,

 • opracowywanie miesięcznych planów zajęć,

 • prowadzenie zajęć tematycznych w Klubie Senior+,

 • organizacja imprez okolicznościowych (np. andrzejki, wigilia, itp.),

 • udział w działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej Klubu,

 • prowadzenie dokumentacji działalności Klubu (m.in. listy obecności, prowadzenie mediów społecznościowych),

 • dokumentowanie fotograficzne działalności Klubu,

 • uczestniczenie w organizowanych wycieczkach i wydarzeniach,

 • dbanie o porządek w pomieszczeniach Klubu.

 • wykształcenie średnie,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia.

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • zdolności manualne,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość.

 • mile widziane doświadczenie w pracy animatora, prowadzeniu warsztatów np. rękodzieła, ewentualnie wolontariatu,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy predłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (mile widziane dokumenty potwierdzające działalność animatora, prowadzenia warsztatów np. rękodzieła, ewentualnie wolontariatu itp.) ;

d) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

f) świadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2024 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj. 31.12.2024r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2024r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 27.12.2024r do godz. 10.00).

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej z konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Kryteria oceny oferty i wyboru wykonawcy:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga pkt.

1

Cena oferty brutto (C)

60%

2

Doświadczenie zawodowe (D)

10%

3

Rozmowa kwalifikacyjna (R)

30%

1)Kryterium – cena oferty brutto (C) :

Punkty w kryterium Cena oferty brutto (C) będą liczone w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium

Cmin = 60 pkt. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według poniższego wzoru:

C= (Cmin : Cb) x 60 pkt

Gdzie:

C – cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

Cmin – cena oferty minimalnej,

Cb – cena oferty badanej.

Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją Zamówienia.

2)Kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia (D):

Liczba lat doświadczenia zawodowego

Liczba punktów

1 rok

4

Powyżej 1 roku do 3 lat

7

Powyżej 3 lat

10

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt. (10% w kryterium oceny ofert)

3) Kryterium – rozmowa kwalifikacyjna (R) :

W ramach tego kryterium Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zamawiającego dokona oceny

predyspozycji oraz minimalnych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia. Ocenie podlegać będzie w szczególności zaprezentowanie koncepcji współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnej selekcji kandydatów na podstawie kryterium cena  i doświadczenie zawodowe. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy, których oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona. . Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po upływie terminu składania ofert. Wszyscy Wykonawcy zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni o jej terminie. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dwóch członków Komisji Kwalifikacyjnej odrębnie przyzna osobie dedykowanej do realizacji zamówienia maksymalnie po 15 pkt.,

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać max. 30 pkt.(30% w kryterium oceny ofert).

Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena, doświadczenie zawodowe oraz rozmowa kwalifikacyjna po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Najwyżej oceniona zostanie ta oferta, dla której obliczona suma punktów za trzy kryteria będzie najwyższa. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po przeprowadzonych negocjacjach uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za 1 godzinę brutto świadczenia usługi.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 27.12.2023r. do godz. 11.00.  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Pułecka, Aleksandra Janeczek- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

 

Zamawiający
Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska
Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska, 08.12.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 11.12.2023r. w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

złożonej przez wykonawcę:

p. Agnieszka Sienkiewicz zam. Jaroszowice

Cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 200,00 zł.

Łączna wartość zadania wynosi: 400,00 zł brutto

słownie złotych: czterysta złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska
Załącznik:

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa schronienia wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska – w postaci :

 1. Schroniska dla osób bezdomnych – 4 osoby

 2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba

 3. Noclegowni – 1 osoba

 4. Ogrzewalni – 1 osoba

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Część 1 –schronisko dla osób bezdomnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 4 osoby (mężczyźni i kobiety). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą min. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024r. – do 31.12.2024r.

Część 2 –schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w 2024 r. wraz z następującym zakresem usług :

 • tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej,

 • ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ale niewymagających usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 2 osób (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia z usługami opiekuńczymi, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą min. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 3 – noclegownia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w noclegowni w 2024r wraz z następującym zakresem usług : czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie min. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w noclegowni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 4 – ogrzewalnia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku w formie ogrzewalni dla osób bezdomnych w 2024 r. wraz z następującym zakresem usług :

 • tymczasowe schronienie na zasadach interwencyjnych, które polegają na zapewnieniu schronienia w sytuacji złych warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia. Pomoc polega na dostępie do ciepłego pomieszczenia bez wygód, ale nienaruszających godności człowieka.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie min. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w ogrzewalni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018r. poz.896)

 1. Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wymagane dokumenty :

 1. odpis statutu,

 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

 3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 4. w przypadku pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla podmiotu,

 5. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

 6. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,

 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

V. Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

 2. Stawkę dzienną/godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1).

 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).

VI. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

IX. Sposób przygotowania oferty :

 1. wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty,

 2. wypełniony załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 3. dokumenty niezbędne wymienione w pkt. IV. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty.

X. Miejsce i termin składania ofert:

oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2024 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2024 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 15.12.2023 r. do godz. 10.00.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Janeczek, tel. 338765166

Zamawiający
Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa gastronomiczna wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2024 r.”

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem wyceny jest „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2024r.”

  Nazwa zadania Ilość

Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Wymagania dla jednodaniowego gorącego posiłku:

posiłki powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej,

przygotowanie zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego,

posiłki powinny zawierać zalecaną wartość kaloryczną z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię oraz normy produktów z każdej grupy, jak również wartość odżywczą przygotowanych posiłków.

posiłek należy wydać w miejscu do tego przystosowanym (zgodnie z przepisami sanitarnymi) na terenie miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Wymagania dla wykonawcy:

Wykonawca powinien prowadzić działalność w zakresie gastronomii i posiadać uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz doświadczenie w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.

-przewidywana ilość osób 9;

-łączna ilość posiłków 3285

-w ciągu roku ilość osób może ulec zmianie tzn. *zmniejszeniu lub *zwiększeniu

 1. Podana ilość osób jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a co za tym idzie ilość posiłków również może ulec zmianie.

 2. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.

 3. Realizacja zamówienia przez 7 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do niedzieli). W przypadku dnia wolnego, w którym lokal nie przygotowuje i nie wydaje posiłków, należy dzień przed dniem wolnym wydać ekwiwalent odpowiadający wartości posiłku w postaci produktu żywnościowego.

 4. Posiłki Wykonawca wydaje w swoim lokalu w godzinach jego pracy.

 5. Osoba ma możliwość dowolnego wyboru posiłku do ustalonej kwoty.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania wyżej wymienionych posiłków na podstawie przedstawionych bloczków żywnościowych przygotowanych przez Zamawiającego i opieczętowanych pieczątką Zamawiającego.

 7. Posiłki powinny być różnorodne o wysokiej wartości odżywczej, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 10 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.

 8. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

 9. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków.

 10. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem.

 11. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze złożoną ofertą).

 12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP.

IV. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

Usługę gastronomiczną, która zostanie zrealizowana z należytym zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Oferowana żywność będzie świeża, a posiłki zostaną przygotowane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

V. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i posiadać uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz doświadczenie w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciem pokarmowym.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
6
. Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość wydanych posiłków w danym miesiącu pomnożoną przez cenę jednego gorącego posiłku wynikającą z przedłożonej oferty.
7
. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty faktury. Faktura po korekcie i ponownym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2024 r. kiedy faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu żywieniowym w tym miesiącu do godz. 11.00.
8. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości wydanych gorących posiłków razy cenę jednostkową za gorący posiłek.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

  VIII. Ocena oferty:

  Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

  Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany z ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 1. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

XI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2024 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2024 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 21.12.2023 r. do godz. 10.00.

XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Janeczek, tel. 338765166

Zamawiający
Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska
Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 04.12.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II.Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 11.12.2023r. w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”
ul. Mickiewicza 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

– umowa zlecenie (w przypadku osób fizycznych),

– umowa na wykonanie usługi (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

Zajęcia dla seniorów w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki”

Spotkanie to ma na celu poprawę samopoczucia i nastrojów uczestników projektu poprzez muzykę oraz ćwiczenia redukujące stres i napięcie.

Usługa realizowana poprzez spotkanie:

 • jednorazowe w dniu 11.12.2023r,

 • trwające 2 godziny zegarowe.

Główne obowiązki prowadzenie zajęć z w czasie spotkania pn.„Muzyczne Mikołajki”.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 1 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 2 godziny zegarowe) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadanie,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz wykonanych zajęć – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

c) wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b)terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) Zmniejszenia lub zwiększenia ilości realizowanych godzin.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1)Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę zegarową brutto.

2)Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

3)Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

4)W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

5)Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6)Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 11.12.2023r. w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 11.12.2023r. w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 08.12.2023 r. do godz. 9.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Aleksandra Janeczek- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający

Kierownik   MGOPS

                                                                                               mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 29.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na :

Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej

w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez

wykonawcę:

Danuta Rogala

zam. Leńcze

Cena brutto za jeden miesiąc : 1.800,00 zł

(przy założeniu świadczenia usługi przez 80 godzin miesięcznie)

słownie: jeden tysiąc osiemset zł 00/100

łączna ilość punktów: 100 pkt

kryteria oceny:

 • Cena oferty brutto 60%

 • Doświadczenie zawodowe 10%

 • Rozmowa kwalifikacyjna 30%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej

w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Klubie Senior+, ul. Partyzantów 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Możliwość wykonywania zadań w innych miejscach związanych z realizacją zadań.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

– umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób fizycznych),

-umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

godziny pracy – zgodnie z harmonogramem działalności Klubu Seniora – od poniedziałku do piątku w godzinach 14.15 – 18.15

L.p
Nazwa
Zakres zadań
Wymagania niezbędne
Wymagania dodatkowe
Wymagane dokumenty
1
Opiekun / animator
 • otwieranie i zamykanie Klubu Senior+,
 • opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
 • prowadzenie zajęć tematycznych w Klubie Senior+,
 • organizacja imprez okolicznościowych (np. andrzejki, wigilia, itp.),
 • udział w działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej Klubu,
 • prowadzenie dokumentacji działalności Klubu (m.in. listy obecności, prowadzenie mediów społecznościowych),
 • dokumentowanie fotograficzne działalności Klubu,
 • uczestniczenie w organizowanych wycieczkach i wydarzeniach,
 • dbanie o porządek w pomieszczeniach Klubu.
 • wykształcenie średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.
 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,
 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • zdolności manualne,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
 • wysoka kultura osobista,
 • miłe usposobienie,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość.
 • mile widziane doświadczenie w pracy animatora, prowadzeniu warsztatów np. rękodzieła, ewentualnie wolontariatu,
 •  kserokopie dokumentów         potwierdzających   wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (mile widziane dokumenty potwierdzające działalność animatora, prowadzenia warsztatów np. rękodzieła, ewentualnie wolontariatu itp.) ;

d) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

f) oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej z konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Kryteria oceny oferty i wyboru wykonawcy:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriami wyboru:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga pkt.

1

Cena oferty brutto (C)

60%

2

Doświadczenie zawodowe (D)

10%

3

Rozmowa kwalifikacyjna (R)

30%

1) Kryterium – cena oferty brutto (C) :

Punkty w kryterium Cena oferty brutto (C) będą liczone w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium

Cmin = 60 pkt. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według poniższego wzoru:

C= (Cmin : Cb) x 60 pkt

Gdzie:

C – cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

Cmin – cena oferty minimalnej,

Cb – cena oferty badanej.

Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją Zamówienia.

2) Kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia (D):

Liczba lat doświadczenia zawodowego

Liczba punktów

1 rok

4

Powyżej 1 roku do 3 lat

7

Powyżej 3 lat

10

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać max. 10 pkt. (10% w kryterium oceny ofert).

3) Kryterium – rozmowa kwalifikacyjna (R) :

W ramach tego kryterium Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zamawiającego dokona oceny predyspozycji oraz minimalnych kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usługi przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia. Ocenie podlegać będzie w szczególności zaprezentowanie koncepcji współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnej selekcji kandydatów na podstawie kryterium cena  i doświadczenie zawodowe. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną wszyscy Wykonawcy, których oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona. . Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po upływie terminu składania ofert. Wszyscy Wykonawcy zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni o jej terminie. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dwóch członków Komisji Kwalifikacyjnej odrębnie przyzna osobie dedykowanej do realizacji zamówienia maksymalnie po 15 pkt.,

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać max. 30 pkt.(30% w kryterium oceny ofert).

Liczba punktów otrzymanych za kryterium cena, doświadczenie zawodowe oraz rozmowa kwalifikacyjna po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Najwyżej oceniona zostanie ta oferta, dla której obliczona suma punktów za trzy kryteria będzie najwyższa. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe i wybierze ofertę, która po przeprowadzonych negocjacjach uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za 1 miesiąc brutto swiadczenia usługi.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Opiekun / animator dla 30 uczestników Klubu „Senior +” w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach wieloletniego programu „Senior + na lata 2021-2025” – edycja 2023, finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 27.09.2023r. do godz. 15.00.  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Aleksandra Pułecka, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Zamawiający

Kierownik   MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 05.07.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska:

1) Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją – „Odtwórz tradycję” złożonej przez wykonawcę:

Niezwykły Zakątek

Anita Pajor

Klecza Dolna

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 110,00 zł.

słownie złotych: sto dziesięć złotych 00/100.

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                     Kierownik   MGOPS
                                                                                                    mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 30.06.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

1. p. Renata Pająk zam. Izdebnik

2.  p. Małgorzata Dróżdż zam. Izdebnik

3. p. Elżbieta Kleszcz zam. Stanisław Dolny

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                      Kierownik   MGOPS
                                                                                                    mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.06.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych.

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję”

Warsztaty te mają na celu kultywowanie tradycji i lokalnej historii.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn. „Odtwórz tradycję”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 5. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego;

 6. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiące zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

 7. oświadczenie o niekaralności – stanowiące zał. nr 7 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami (tj.: referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego warsztaty były wykonywane).

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – warsztaty pn: „Odtwórz tradycję”,

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – warsztaty pn: „Odtwórz tradycję”,

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 03.07.2023r. do godz. 10.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                          Zamawiający
                                                                                                      Kierownik   MGOPS
                                                                                                    mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2023 na Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                   
                                                                                                       Kierownik   MGOPS
                                                                                                    mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.06.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu) dla:

a) 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

b) 1 osoby z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności,

c) 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki,

d) 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie 12 godzin na dobę.

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

1136 godzin dla 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

216 godzin dla 1osoby z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności,

300 godzin dla 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki,

126 godzin dla 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – polega na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

 1.  

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca min. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 pn. Wzór „ewidencji przebiegu pojazdu”) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

  Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów:

– nie większy niż 300,00 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej,

– nie większy niż 500,00 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

 1.  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia NNW, za którą Zleceniodawca zwróci koszt maksymalnie do kwoty 150,00 zł (okres trwania ubezpieczenia zgodny z okresem trwania umowy ze Zleceniodawcą).

 1.  

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez trzech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

 1.  

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

  lub

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie bezpośredniego wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

 • osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że spełnia ona przynajmniej jedno z wymagań, o których mowa w pkt. 6 poz.1 i 2 i nie jest członkiem rodziny uczestnika ( należy przedłożyć stosowne oświadczenie, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej),

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność organizowania,

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

  Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianie spraw urzędowych,

 • korzystanie z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki),

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę/rachunek oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe lub doświadczenie,

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego,

 4. oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7 do zapytania ofertowego,

 5. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 6. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 4. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zawierający ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie ona podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cena jednostkową za 1h.

  VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi ,

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto

  i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT

  należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 30.06.2023r. do godz. 9.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, Justyna Chudaszek – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                             Zamawiający
                                                                                                       Kierownik   MGOPS
                                                                                                    mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.06.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:
Gmina Kalwaria Zebrzydowskañ
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182

w imieniu której działa:
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:
Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:
Prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją ,,Odtwórz tradycję” w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska dla 30 seniorów z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługi świadczone będą w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Warunki pracy
rodzaj umowy:
– umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób fizycznych),
– umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis

zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane

dokumenty

1

Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję”

Warsztaty te mają na celu kultywowanie tradycji i lokalnej historii.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją dla seniorów pn. „Odtwórz tradycję”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

  Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:
W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:
a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;
e) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego;
f) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiące zał. nr 6 do zapytania ofertowego;
g) oświadczenie o niekaralności – stanowiące zał. nr 7 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;
b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
c) wykaz wykonanych warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami (tj.: referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego warsztaty były wykonywane).

V. Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).
5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;
c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:
Cena brutto (Kryterium C): 100%
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100
gdzie:
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt
CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty
C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP).

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.
IX. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:
• listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – warsztaty pn: „Odtwórz tradycję”,

• osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – warsztaty pn: „Odtwórz tradycję”,

• drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 22.06.2023r. do godz. 10.00.
(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                         Zamawiający
                                                                                 Z-ca  Kierownika   MGOPS
                                                                                         Wieslawa Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, 02.06.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 26.05.2023 na „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                                           Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I.Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II.Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu) dla:

a) 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

b) 1 osoby z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności,

c) 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki.


Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie 12 godzin na dobę.

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

200 godzin dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

300 godzin dla 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki,

216 godzin dla 1osoby z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – polega na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca min. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 pn. Wzór „ewidencji przebiegu pojazdu”) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów:

– nie większy niż 300,00 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej,

– nie większy niż 500,00 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia NNW, za którą Zleceniodawca zwróci koszt maksymalnie do kwoty 150,00 zł (okres trwania ubezpieczenia zgodny z okresem trwania umowy ze Zleceniodawcą).

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie bezpośredniego wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

 • osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że spełnia ona przynajmniej jedno z wymagań, o których mowa w pkt. 6 poz.1 i 2 i nie jest członkiem rodziny uczestnika ( należy przedłożyć stosowne oświadczenie, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej),

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność organizowania,

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

  Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianie spraw urzędowych,

 • korzystanie z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki),

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę/rachunek oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe lub doświadczenie,

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego,

 4. oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7 do zapytania ofertowego,

 5. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 6. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

  w  przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 4. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zawierający ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie ona podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cena jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi ,

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto

  i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT

  należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 02.06.2023r. do godz. 9.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, Justyna Chudaszek – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

 
                                                                                                                            Zamawiający
                                                                                                                         Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 24.05.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez następujących wykonawców:

1. p. Stanisława Frączek zam. Skawinki

2. p. Elżbieta Opyrchał zam. Kalwaria Zebrzydowska

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                                       
                                                                                                                         Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 16.05.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 dla 30 uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska pn:

1) Warsztaty kulinarne dla seniorów złożonej przez:

p. Katarzyna Trzcińska zam. Inwałd

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 120,00 zł.

słownie złotych: sto dwadzieścia złotych 00/100.

kryteria oceny:

 • cena 100%

2) Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca dla seniorów złożonej przez:

p. Miłosz Kościelny zam. Leńcze

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 100,00 zł.

słownie złotych: sto złotych 00/100.

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.                                                                                                                  

                                                                                                                        Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 dla 30 uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Klubie Seniora, ul. Partyzantów 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 dla 30 uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. osobno na:

1) Warsztaty kulinarne.

2) Zajęcia ruchowe.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis

zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia/warsztaty

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane

dokumenty

1

Warsztaty kulinarne dla seniorów

Zajęcia kulinarne maja za zadanie pogłębić seniorom wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz pokazywać jak wielkie i pozytywne znaczenie zdrowotne dla seniorów ma zdrowe odżywianie się. Ponadto uczestnicy nadal będą uczyć się oraz rozwijać swoje umiejętności w przygotowywaniu różnych posiłków typu min.: kanapki, sałatki, przekąski itp.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności
  w przygotowywaniu posiłków)

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Przeprowadzonych zostanie 13 spotkań warsztatowych w wymiarze 2 godziny zegarowe każde (zgodnie z harmonogramem realizowanego programu ustalonego z Zamawiającym).

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca dla seniorów

Regularna i stała aktywizacja ruchowa seniorów jest niezbędnym elementem podtrzymania ich w dobrej kondycji, służy poprawie ich aktywności fizycznej oraz ma pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną, zapobiega wielu chorobom o charakterze przewlekłym. Poprzez udział w zajęciach poprawi się sprawność fizyczna jak również stan zdrowia seniorów.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami gimnastyki, pilatesu, jogi, tańca,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Przeprowadzonych zostanie 18 spotkań warsztatowych w wymiarze 1 godziny zegarowej każde, (zgodnie z harmonogramem realizowanego programu ustalonego z Zamawiającym).

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 zajęć/ warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 5. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego;

 6. oświadczenie o niekaralności – stanowiący zał. nr 7do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych zajęć/warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

1.zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

2.terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

3.modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej z konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 dla 30 uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska. – zajęcia pn:..........................................................
 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 edycja 2023 dla 30 uczestników Klubu Seniora finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.– zajęcia pn:………………………………………………….

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 15.05.2023r. do godz. 10.00.

  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Aleksandra Pułecka, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                                              Zamawiający
                                                                                                                        Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 05.05.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu) dla:

a) 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

b) 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) 3 osób z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.


Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie 12 godzin na dobę.

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

1062 godziny dla 5 osób ze  znacznym stopniem niepełnosprawności

630 godzin dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

306 godzin dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

720 godzin dla 3 osób z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – polega na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

 1.  

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca min. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 pn. Wzór „ewidencji przebiegu pojazdu”) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów:

– nie większy niż 300,00 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej,

– nie większy niż 500,00 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

 1.  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia NNW, za którą Zleceniodawca zwróci koszt maksymalnie do kwoty 150,00 zł (okres trwania ubezpieczenia zgodny z okresem trwania umowy ze Zleceniodawcą).

 1.  

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez czterech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

 1.  

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie bezpośredniego wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

 • osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że spełnia ona przynajmniej jedno z wymagań, o których mowa w pkt. 6 poz.1 i 2 i nie jest członkiem rodziny uczestnika ( należy przedłożyć stosowne oświadczenie, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej),

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność organizowania,

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianie spraw urzędowych,

 • korzystanie z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki),

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę/rachunek oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego,

 4. oświadczenie o niekaralności,

 5. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 4. w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zawierający ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie ona podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cena jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi ,

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT

  należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 12.05.2023r. do godz. 9.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, Justyna Chudaszek – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                                            Zamawiający
                                                                                                                        Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Załączniki: 


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2023 na „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                                            Zamawiający
                                                                                                                        Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.04.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I.Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

II.Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, traktowaniu na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu) dla:

a) 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

b) 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) 3 osób z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.


Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie 12 godzin na dobę.

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

1062 godziny dla 5 osób ze  znacznym stopniem niepełnosprawności

630 godzin dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

306 godzin dla 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,

720 godzin dla 3 osób z umiarkowanym sprzężonym stopniem niepełnosprawności.

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – polega na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianiu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

 1.  

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca min. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 10 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 pn. Wzór „ewidencji przebiegu pojazdu”) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów:

– nie większy niż 300,00 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej,

– nie większy niż 500,00 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

 1.  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia NNW, za którą Zleceniodawca zwróci koszt maksymalnie do kwoty 150,00 zł (okres trwania ubezpieczenia zgodny z okresem trwania umowy ze Zleceniodawcą).

 1.  

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez czterech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

 1.  

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie bezpośredniego wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

 • osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że spełnia ona przynajmniej jedno z wymagań, o których mowa w pkt. 6 poz.1 i 2 i nie jest członkiem rodziny uczestnika ( należy przedłożyć stosowne oświadczenie, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystencji osobistej),

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania,

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność organizowania,

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwianie spraw urzędowych,

 • korzystanie z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki),

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę/rachunek oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

c) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego,

d) zaświadczenie o niekaralności,

e) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

b) wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

d) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zawierający ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie ona podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cena jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi ,

c) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto

  i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT

  należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 05.05.2023r. do godz. 9.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, Justyna Chudaszek – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                                            Zamawiający
                                                                                                                        Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 14.04.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska:

1) Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie” złożonej przez wykonawcę:

Katarzyna Trzcińska zam. Inwałd

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 120,00 zł.

słownie złotych: sto dwadzieścia złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów „Muzyka dla zdrowia” złożonej przez wykonawcę:

Agnieszka Sienkiewicz zam. Jaroszowice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 200,00 zł.

słownie złotych: dwieście złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca Kierownika MGOPS
Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.04.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka” ul. Adama Mickiewicza 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska/Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. osobno na:

1) Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”.

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”

Zajęcia te mają pozytywnie wpływać na emocje, poprawiać nastrój, relaksować fizycznie i psychicznie, rozbudzać energię do życia i działania.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla seniorów pn. „Muzyka dla zdrowia”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”

Zajęcia kulinarne maja za zadanie pogłębić seniorom wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz pokazywać jak wielkie i pozytywne znaczenie zdrowotne dla seniorów ma zdrowe odżywianie się. Ponadto uczestnicy nadal będą uczyć się oraz rozwijać swoje umiejętności w przygotowywaniu różnych posiłków typu m.in.: kanapki, sałatki, przekąski itp.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności
  w przygotowywaniu posiłków) pn.: ,,Na zdrowie”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 3 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 11 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 5. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

 6. oświadczenie o niekaralności.

  W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 7. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 8. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 9. wykaz wykonanych zajęć/warsztatów – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:……………………………………

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:…………………

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 14.04.2023r. do godz. 10.00.

  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Z-ca Kierownika MGOPS
Wiesława Dobosz

Załączniki:                                                                                                              


Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez następujących wykonawców:

1) P. Marta Żurek zam. Zebrzydowice

2) P. Iwona Jurka zam. Stanisław Dolny

łączna ilość punktów dla jednego wykonawcy: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                                         Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.03.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na :

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa
w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez

wykonawcę:

LOCON Sp. z o.o.

ul. Tama Pomorzańska 1

70-030 Szczecin

Cena brutto: 7.752,00 zł

słownie: sieden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa zł 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                                           Kierownik MGOPS
                                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych tj dla:

a) 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

b) 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki wytchnieniowej przez 7 dni w tygodniu.

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług opieki.

Łącznie na realizację zadania przeznaczono 1540 godzin

 1.  

Opieka wytchnieniowa – polega na czasowym odciążeniu członków rodziny lub opiekunów osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej w czasie, gdy nie może sprawować jej opiekun faktyczny poprzez:

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych,

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej,

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

 1.  

Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez dwóch opiekunów (średnio 1 opiekun na 3 – 4 osoby).

 1.  

Wymagania:

 • Dyplom w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarka

  lub ukończony kurs dla opiekuna.

 • Posiadanie minimum półrocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku oraz realizację zadania.

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej.

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.

 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego.

 • Znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

 • Empatia;

 • Komunikatywność;

 • Odpowiedzialność;

 • Rzetelność;

 • Obowiązkowość;

 • Zaangażowanie i odporność na stres;

 • Uczciwość;

 • Cierpliwość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych,

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej,

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania,

 • oświadczenie o niekaralności.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r ( w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych).

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie,

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – stanowiący zał. nr 6 do zapytania ofertowego,

 4. oświadczenie o niekaralności- stanowiący zał. nr 7 do zapytania ofertowego.

W przypadku firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek stanowić będzie miesiąc grudzień 2023 r. kiedy fakturę/rachunek do umowy zlecenie należy dostarczyć Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usługi lub dniu pracy tj.29.12.2023r do godz.10.00 (jeżeli świadczenie to przypadnie w dniach wolnych od pracy tj 30-31.12.2023r – wówczas w/w dokument należy przedłożyć w dniu 29.12.2023r do godz. 10.00).

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.                                   VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi ,

 3. modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

  Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (C) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z oferty

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w wartości netto

  i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT

  należy do obowiązków Wykonawcy.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

  Termin składania ofert upływa 22.03.2023r. do godz. 10.00  (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

  Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

  X. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

  Kazimiera Madej, Aleksandra Pułecka – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                      Kierownik MGOPS

                                                                                            mgr Dorota Pocztowska

  Pliki do pobrania:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.02.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. (art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł..

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla 34 użytkowników opasek bezpieczeństwa w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wymagania dla usług całodobowego monitoringu zgodne z programem MRIPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

1) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu.

Do zadań wykonawcy należy:

 1. Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego, gwarantującego szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu opasek bezpieczeństwa posiadanych przez MGOPS (opaski zostały zakupione w 2022r.) i ich funkcji (tj. sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja) od momentu aktywowania urządzenia do dnia 31.12.2023r.

 1. Utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/ 7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

 1. Konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu opaski bezpieczeństwa.

 1. Aktywacja usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika – przez cały okres trwania umowy.

 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia.

 1. Dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji zdrowotnej, w tym przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej zawierającej również listę kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i świadczenia właściwej usługi całodobowego monitoringu – niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o przekazaniu danemu użytkownikowi opaski i dotyczącej go wypełnionej karty informacyjnej.

 1. Zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

 1. Zapewnienie bezpośredniego, stałego kontaktu przez wyznaczonego przedstawiciela centrum monitoringu (koordynatora) z wyznaczonym pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu bieżącej współpracy we wszelkich sprawach dotyczących świadczonej usługi całodobowego monitoringu.

 1. Przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Doświadczenie w realizacji zamówień:

Wykonawca wskaże, że wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych usług całodobowego monitoringu jego użytkowników, odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 14 000 zł brutto (każde z zamówień).

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym.

 2. Dysponuje kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, opiekuna medycznego lub pielęgniarki.

W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni i złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (pkt1).

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 10 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy a Zamawiający po jej zatwierdzeniu dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2023 r. kiedy faktura/rachunek do umowy powinna zostać dostarczona Zamawiającemu najpóżniej w dniu 29.12.2023 do godz. 11.00.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi,

b) modyfikowania w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami,

 • Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę (pełnomocnictwo- w przypadku osoby reprezentującej Wykonawcę).

  VIII. Ocena oferty:

  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

  Cena brutto (Kryterium K1): 100%

  Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

  Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

  K1 = (K min : K b) x 100
  gdzie:
  K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
  K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
  K b – cena obliczona badanej oferty.

  Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

  O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertoweg.

 2. Cena ma być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 3. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego.

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena musi zawierać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzającej ofertę.

 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,

  Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 9. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całościprzedmiotu zamówienia, określoną w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

X. Sposób przygotowania i składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym, we dług załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Złożenie oferty niezgodnej z prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje jej odrzucenie.

 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 4. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

 5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 7. Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscu publikacji zapytania ofertowego.

 11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych
  i wariantowych.

 12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

 13. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 14. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,

 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

XII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – usługa obsługi systemu całodobowej opieki;

 •  osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – usługa obsługi systemu całodobowej opieki;

Termin składania ofert: 06.03.2023r. do godz. 10.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Paulina Kołodziej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

Z-ca Kierownika MGOPS
Wiesława Dobosz
Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska, 26.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r pn:

1) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r” złożonej przez wykonawcę:

Gabinet Neurologopedyczny

SY-LA-BA

Joanna Żmija

Zakrzów 343, 34-145 Stronie

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 80,00 zł.

słownie złotych: osiemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

2) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.”

nie wpłynęła żadna oferta

3) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii pedagogicznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.” złożonej przez wykonawcę:

Kinga Malik zam. Tomice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 80,00 zł.

słownie złotych: osiemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

4) „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii Integracji Sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.” złożonej przez wykonawcę:

Kinga Malik zam. Tomice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę wynosi : 90,00 zł.

słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca Kierownika MGOPS
Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000,00 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii psychologicznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii pedagogicznej dla dziecka w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii integracji sensorycznej dla dziecka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj. osobno na terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną oraz terapię pedagogiczną.

IV. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

 2. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

 3. umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

 4. mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

 5. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

V. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 7 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2023 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata),

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego,

 • Oświadczenie o niekaralności – formularz stanowiący zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego,

 • wykaz osób – stanowiącym zał. nr 4 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami,

 • wykaz usług – stanowiącym zał. nr 5 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

VIII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertoweg.

 2. Cena ma być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 3. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Cena musi zawierać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzony czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 9. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu oferty (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

X. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

XI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.”.

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej w okresie od stycznia 2023r do grudnia 2023r.”.

 • drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: ksiegowosc@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 20.01.2023r. do godz. 10.00.

(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Agata Chorąży, Kazimiera Madej, tel. 338765166

                                                                                                                                  Kierownik MGOPS

                                                                                                  mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony