Home » DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej MGOPS
http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

 • adres: ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 • telefon: 33 876 51 66, 33 876 47 65, 33 872 51 00

 • faks: 33 876 47 65

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-18

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  – niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  – niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  – może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  – brak responsywności,
  – niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

   

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Oceny dostępności strony dokonano na podstawie analizy jej zawartości. Ocenę dostępności architektonicznej dokonano na postawie analizy sytuacji lokalowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Łęczyński
e-mail:biuro@mgopskalwariaz.com.pl
Telefon: 33 876 51 66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana Pawła II 7. Przed głownym wejściem znajdują się podjazd dla wózków. Drzwi do ośrodka i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.

 • Pokój pierwszej obsługi klienta znajduje się na parterze

 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – pokój 24

 • W budynku znajduje się winda.

 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,

 • Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem o którym mowa w Art. 2 pkt. 11 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Brak tłumacza języka migowego.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast