Home » ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJProcedura MGOPS -1 -zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


Procedura MGOPS-2-zasiłek stały 


Procedura MGOPS -3 -zasiłek okresowy


Procedura MGOPS -4-pomoc państwa w zakresie dożywiania


Procedura MGOPS -5 -specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Procedura MGOPS -6 -praca socjalna 


Procedura MGOPS – 17 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Procedura nr MGOPS-18 dotycząca przyznania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego


Procedura nr MGOPS-19 dotycząca przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej


Procedura nr MGOPS-20 dotycząca przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym


Procedura nr MGOPS-21 dotyczy wydawania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych


Procedura nr MGOPS-22 dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobą, której zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem


Procedura nr MGOPS-23 dotycząca udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobo tego pozbawionym


Procedura nr MGOPS-24 dotycząca przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego


Procedura nr MGOPS-25 dotycząca sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony