Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.12.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy MGOPS.5122.1.2019.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto za 1 godzinę usługi

Uwagi

1.

WIGA Gabriel Wilk

Barwałd Średni 101

60,00zł.

Wykonawca spełnia wymogi zgodne
z zapytaniem ofertowym


Kalwaria Zebrzydowska, 20.12.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zamówienie pn. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

Oddział Rzeszów

ul. Kolejowa 1

35-073 Rzeszów

cena wybranej oferty:1.136,00 zł brutto

słownie złotych: jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, 13.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MGOPS.5122.1.2019.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: -nie dotyczy

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dorota Pocztowska –kierownik –tel. 33 8765-166, 33 8764-765

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

IV. Rodzaj zamówienia : usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. 26–letniej kobiety , w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. 5 dni w tygodniu po 2 godziny, od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r., w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedzieli i dni świątecznych.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu

 • dbałość o higienę i wygląd

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego

 • korzystanie z usług różnych instytucji

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w tym :

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 • ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,

 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 • współpraca z rodziną –kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym :

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

 • w wypełnianiu dokumentów urzędowych

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia , w tym zwłaszcza :

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia , w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy

 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą , wspieranie asystowanie w kontaktach z pracodawcą

 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi , w tym, :

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe

2) Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym;

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : od 1 styczeń 2020r. – 31 grudzień 2020r.

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: a/ szpitalu psychiatrycznym b/ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi c/ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym d/ ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym e/ zakładzie rehabilitacji f/innej jednostce niż wymienione w pkt.a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3. posiadane udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie

-) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

-) kształtowania nawyków celowej aktywności,

-) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

X. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie IX pkt. 1

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności /kserokopie/

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt. 2

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godziny 9.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11.12.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczące zamówienia na:

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.12.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postepowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.poz.1843) na zamówienie: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

WadowiceNet Sp. zo.o.

al. M.B. Fatimskiej 39

34 – 100 Wadowice

cena wybranej oferty: 44.400,00zł brutto

słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100 brutto.

kryteria oceny – cena 100 %

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.12.2019 r.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. w ramach trwałości projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
z dnia 28.11.2019r. zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty w postepowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.12.2019 r.

Kalwaria Zebrzydowska, 03.12.2019 r.

Informacja

W związku z wniesionym zapytaniem z dnia 02.12.2019r. dotyczącym zapytania ofertowego pn.: Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – niniejszym udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1 :

Prosze o informację na temat wypłaconych odszodowań oraz rezerw jakie miały miejsce w związku z wyżej wymienonym zamówieniem za lata 2016,2017, 2018, 2019.

Odpowiedź :

W okresie ww. nie wystąpiły szkody i nie wypłacono odszkodowań z tyt. ubezpieczenia w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

Pytanie nr 2 :

Prosze o przesłanie wykazu sprzętu wymienionego w zapytaniu z podaniem roku produkcji sprzętu elektronicznego oraz danych identyfikacyjnych.

Odpowiedź :

Wykaz sprzętu wraz z podanymi wartościami jest podana w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia I. Nazwa i opis przedmiotu wyceny”

Sprzęt został zakupiony w 2014r. Rok produkcji 2014-2013.

Pytanie nr 3 :

Prosze o wykreślenie kar umownych wymienionych w § 5 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 28.11.2019r.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 28.11.2019r. § 5 dotyczącego „kar umownych”.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczące zamówienia na:

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 28.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013


Kalwaria Zebrzydowska, 19.11.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Wykonanie oraz dostawę 175 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

FastPrint-Drukarnia Cyfrowa

Wojciech Flis

ul. Kwiatowa 37

11-420 Srokowo


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.11.2019 r.

Wycena realizacji zamówienia

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z realizacją projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Wykonanie oraz dostawa 175 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.09.2019 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Serwis Komputerowy IT

ul. Krakowska 28

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 12.977,58 zł

słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 58/100

kryteria oceny: cena 100%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Zakup i dostawę 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od
wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie z uwagi na wartość zamówienia nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.)


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostaje unieważnione, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.08.2019r

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostaje unieważnione, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.08.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Zakup i dostawę 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego odwad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.06.2019r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 z późn. zm.) pn.:Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Kinga Łabędzka – Stanecka

ul. Feliksa Przypkowskiego 60/18

28 – 300 Jędrzejów


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.06.2019

Rozeznanie cenowe

wracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówieniana załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z trwałością projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

 1. Tytuł zamówienia

  Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie
  9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.


Kalwaria Zebrzydowska, 29.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób na wycieczkę jednodniową organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

Kalwaria Zebrzydowska, 20.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób na wycieczkę jednodniową organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.


Kalwaria Zebrzydowska, 16.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzony zgodnie z art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz 1986 z późn. zm.) pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp.z o.o.

24-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26a

cena wybranej oferty: 2 332,80 zł

słownie  złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 80/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 


Kalwaria Zebrzydowska, 26.04.2019r.

Wycena realizacji usług

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 


Kalwaria Zebrzydowska, 19.03.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Wykonanie oraz dostawę 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

ONStudio Sp. z. o. o.

ul. Kajki 3/1

10-546 Olsztyn

cena wybranej oferty: 230,00 zł

słownie złotych: dwieście trzydzieści złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Uwagi

1

Studio DRT, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice

700,00 zł

Oferta odrzucona

2

Bellgraf, ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

492,00 zł

Brak

3

Drukarnia Veze, ul. Puszkina 8/4, 86-300 Grudziądz

325,00 zł

Brak

4

ONStudio Sp. z o. o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

230,00 zł

Oferta najkorzystniejsza

5

FastPrint-Drukarnia Cyfrowa, ul. Kwiatowa 37, 11-420 Srokowo

360,00 zł

Brak

6

P.W. Drux Sp. z o. o. , ul. Poznańska 108, 62-040 Puszczykowo

239,85 zł

Brak

7

Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

81,18 zł

Oferta odrzucona

 

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.03.2019 r.

Informacja o sprostowaniu treści rozeznania cenowego

 

W nawiązaniu do opublikowanego rozeznania cenowego na zamówienie pn. Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, że przedmiot zamówienia winien obejmować 360 sztuk ulotek informacyjnych.

W związku z powyższym modyfikuję treść przedmiotowego rozeznania w następujący sposób:

– tytuł zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

– opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnym o wymiarach 210×297 mm, składane, dwustronne, papier kredowy błyszczący 170g/m2, w pełnym kolorze, cmyk. W cenie należy uwzględnić opracowanie projektu graficznego. Zamawiający dostarczy treść ulotki. Opracowana ulotka wymaga akceptacji Zamawiającego przed wydrukiem.

Zmianie ulega również w przedmiotowym zakresie formularz wyceny, którego zmodyfikowany wzór zamieszcza się.

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019


WYCENA


Wycena jest związana z realizacją projektu pn.

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Tytuł zamówienia

Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Szczegóły w załączniku:


Kalwaria Zebrzydowska, 16.05.2019 r.

     W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzony zgodnie z art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz 1986 z późn. zm.) pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp.z o.o.

24-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26a

cena wybranej oferty: 2 332,80

słownie  złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 80/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony