Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

Kalwaria Zebrzydowska, 19.11.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Wykonanie oraz dostawę 175 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

FastPrint-Drukarnia Cyfrowa

Wojciech Flis

ul. Kwiatowa 37

11-420 Srokowo

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.11.2019 r.

Wycena realizacji zamówienia

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z realizacją projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Wykonanie oraz dostawa 175 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.11.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 23.09.2019 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Serwis Komputerowy IT

ul. Krakowska 28

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 12.977,58 zł

słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 58/100

kryteria oceny: cena 100%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 12.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Zakup i dostawę 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od
wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie z uwagi na wartość zamówienia nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.)


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostaje unieważnione, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.08.2019r

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” zostaje unieważnione, ponieważ cena złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.08.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Zakup i dostawę 1 kompletu fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego odwad serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.06.2019r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 z późn. zm.) pn.:Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Kinga Łabędzka – Stanecka

ul. Feliksa Przypkowskiego 60/18

28 – 300 Jędrzejów


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.06.2019

Rozeznanie cenowe

wracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówieniana załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z trwałością projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

  1. Tytuł zamówienia

    Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie
    9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.


Kalwaria Zebrzydowska, 29.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób na wycieczkę jednodniową organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska, informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

Kalwaria Zebrzydowska, 20.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem osób na wycieczkę jednodniową organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.


Kalwaria Zebrzydowska, 16.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzony zgodnie z art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz 1986 z późn. zm.) pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp.z o.o.

24-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26a

cena wybranej oferty: 2 332,80 zł

słownie  złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 80/100 gr

kryteria oceny:

  • cena 80%
  • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 


Kalwaria Zebrzydowska, 26.04.2019r.

Wycena realizacji usług

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 


Kalwaria Zebrzydowska, 19.03.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Wykonanie oraz dostawę 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

ONStudio Sp. z. o. o.

ul. Kajki 3/1

10-546 Olsztyn

cena wybranej oferty: 230,00 zł

słownie złotych: dwieście trzydzieści złotych 00/100

kryteria oceny:

  • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Zestawienie złożonych ofert:

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Uwagi

1

Studio DRT, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice

700,00 zł

Oferta odrzucona

2

Bellgraf, ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

492,00 zł

Brak

3

Drukarnia Veze, ul. Puszkina 8/4, 86-300 Grudziądz

325,00 zł

Brak

4

ONStudio Sp. z o. o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

230,00 zł

Oferta najkorzystniejsza

5

FastPrint-Drukarnia Cyfrowa, ul. Kwiatowa 37, 11-420 Srokowo

360,00 zł

Brak

6

P.W. Drux Sp. z o. o. , ul. Poznańska 108, 62-040 Puszczykowo

239,85 zł

Brak

7

Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

81,18 zł

Oferta odrzucona

 

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.03.2019 r.

Informacja o sprostowaniu treści rozeznania cenowego

 

W nawiązaniu do opublikowanego rozeznania cenowego na zamówienie pn. Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior” w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, że przedmiot zamówienia winien obejmować 360 sztuk ulotek informacyjnych.

W związku z powyższym modyfikuję treść przedmiotowego rozeznania w następujący sposób:

– tytuł zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska.

– opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonanie oraz dostawa 360 sztuk ulotek informacyjnym o wymiarach 210×297 mm, składane, dwustronne, papier kredowy błyszczący 170g/m2, w pełnym kolorze, cmyk. W cenie należy uwzględnić opracowanie projektu graficznego. Zamawiający dostarczy treść ulotki. Opracowana ulotka wymaga akceptacji Zamawiającego przed wydrukiem.

Zmianie ulega również w przedmiotowym zakresie formularz wyceny, którego zmodyfikowany wzór zamieszcza się.

ZAPYTANIA OFERTOWE 2019


WYCENA


Wycena jest związana z realizacją projektu pn.

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Tytuł zamówienia

Wykonanie oraz dostawa 60 sztuk ulotek informacyjnych z serii ,,Bezpieczny senior”
w ramach
realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Szczegóły w załączniku:


Kalwaria Zebrzydowska, 16.05.2019 r.

     W związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzony zgodnie z art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz 1986 z późn. zm.) pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp.z o.o.

24-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26a

cena wybranej oferty: 2 332,80

słownie  złotych: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 80/100 gr

kryteria oceny:

  • cena 80%
  • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast