Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2022

ZAPYTANIA OFERTOWE 2022


Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” złożonej przez wykonawcę na poszczególne części:

Część 1 – usługa schroniska dla osób bezdomnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

e-mail: chsd.pracowniksocjalny@interia.pl

 • cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej: 45,00 zł.

Część 2 –usługa schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Bolesławska 23

32-310 Klucze

e-mail: chsd.pracowniksocjalny@interia.pl

 • cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi: 90,00 zł.

Część 3 – usługa noclegowni

 • nie wpłynęła żadna oferta

Część 4 – usługa ogrzewalni

 • nie wpłynęła żadna oferta

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Do pobrania:

Z- ca Kierownika MGOPS
Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, 07.12.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 08.12.2022r w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska

złożonej przez wykonawcę:

p. Agnieszka Sienkiewicz zam. Wadowice

Cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 200,00 zł.

Łączna wartość zadania wynosi: 600,00 zł brutto

słownie złotych: sześćset złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa schronienia wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska – w postaci :

 1. Schroniska dla osób bezdomnych – 4 osoby

 2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba

 3. Noclegowni – 1 osoba

 4. Ogrzewalni – 1 osoba

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Część 1 –schronisko dla osób bezdomnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 4 osoby (mężczyźni i kobiety). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą min. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r. – do 31.12.2023r.

Część 2 –schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w 2023r wraz z następującym zakresem usług :

 • tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej,

 • ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ale niewymagających usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia z usługami opiekuńczymi, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą min. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 3 – noclegownia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w noclegowni w 2023r wraz z następującym zakresem usług : czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie min. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w noclegowni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 4 – ogrzewalnia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku w formie ogrzewalni dla osób bezdomnych w 2023r wraz z następującym zakresem usług :

 • tymczasowe schronienie na zasadach interwencyjnych, które polegają na zapewnieniu schronienia w sytuacji złych warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia. Pomoc polega na dostępie do ciepłego pomieszczenia bez wygód, ale nienaruszających godności człowieka.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie min. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w ogrzewalni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018r. poz.896)

 1. Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wymagane dokumenty :

 1. odpis statutu,

 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

 3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 4. w przypadku pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla podmiotu,

 5. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

 6. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,

 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

V. Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

 2. Stawkę dzienną/godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1).

 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).

VI. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

 7. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

IX. Sposób przygotowania oferty :

 1. wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty,

 2. wypełniony załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 3. dokumenty niezbędne wymienione w pkt. IV. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty.

X. Miejsce i termin składania ofert:

oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2023r”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2023r”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 13.12.2022r. do godz. 10.00.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, tel. 338765166

Zamawiający

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 01.12.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki” w dniu 08.12.2022r w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego

i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa świadczona będzie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

 • umowa zlecenie (w przypadku osób fizycznych),

 • umowa na wykonanie usługi (w przypadku osób prowadzących działalność

  i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia dla seniorów w czasie spotkania pn.: „Muzyczne Mikołajki”

Spotkanie to ma na celu poprawę samopoczucia i nastrojów uczestników projektu poprzez muzykę oraz ćwiczenia redukujące stres i napięcie.

Usługa realizowana poprzez spotkanie:

 • jednorazowe w dniu 08.12.2022r,

 • trwające 3 godziny zegarowe.

Główne obowiązki – prowadzenie zajęć z w czasie spotkania pn. „Muzyczne Mikołajki”.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 1 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 3 godziny zegarowe) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadanie,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz wykonanych zajęć – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

c) wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) Zmniejszenia lub zwiększenia ilości realizowanych godzin.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę zegarową brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:………………………………………………….

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:……………………………………………………………………………………………………………….

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 07.12.2022r. do godz. 9.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

                                                                                                                                                                Zamawiający

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 28.11.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r”. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Oferta złożona została przez wykonawcę:

Restauracja „Pod Kasztanami”

Grażyna Wypiór

Al. Jana Pawła II 1A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty netto za jeden posiłek wynosi: 9,26 zł (słownie: dziewięć złotych 26/100)

cena wybranej oferty brutto za jeden posiłek wynosi: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)

łączna szacunkowa wartość brutto zadania : 36 500,00 zł

słownie złotych : trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa gastronomiczna wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2023 r.”

Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem wyceny jest „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2023r.”

L.p.

Nazwa zadania

Ilość

1

Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Wymagania dla jednodaniowego gorącego posiłku:

 • posiłki powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej,

 • przygotowanie zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego,

 • posiłki powinny zawierać zalecaną wartość kaloryczną z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię oraz normy produktów z każdej grupy, jak również wartość odżywczą przygotowanych posiłków.

 • posiłek należy wydać w miejscu do tego przystosowanym (zgodnie z przepisami sanitarnymi) na terenie miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Wymagania dla wykonawcy:

 • Wykonawca powinien prowadzić działalność w zakresie gastronomii i posiadać uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz doświadczenie w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.

-przewidywana ilość osób 10;

-łączna ilość posiłków 3650;

-w ciągu roku ilość osób może ulec zmianie tzn. *zmniejszeniu lub *zwiększeniu

 1. Podana ilość osób jest wartością szacunkową i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a co za tym idzie ilość posiłków również może ulec  zmianie.  
 2. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki.

 3. Realizacja zamówienia przez 7 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do niedzieli). W przypadku dnia wolnego, w którym lokal nie przygotowuje i nie wydaje posiłków, należy dzień przed dniem wolnym wydać ekwiwalent odpowiadający wartości posiłku w postaci produktu żywnościowego.

 4. Posiłki Wykonawca wydaje w swoim lokalu w godzinach jego pracy.

 5. Osoba ma możliwość dowolnego wyboru posiłku do ustalonej kwoty.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania wyżej wymienionych posiłków na podstawie przedstawionych bloczków żywnościowych przygotowanych przez Zamawiającego i opieczętowanych pieczątką Zamawiającego.

 7. W przypadku wystąpienia dodatkowych obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w związku z SARS-CoV-2, posiłki powinny być wydawane w opakowaniach jednorazowych, termoizolacyjnych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości potraw. Posiłki powinny być wydawane w opakowaniach, na które Wykonawca posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.

 8. Posiłki powinny być różnorodne o wysokiej wartości odżywczej, niepowtarzalne w ciągu kolejnych 10 dni. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie i posiadać aktualne terminy ważności.

 9. Wartość odżywcza i energetyczna musi być zgodna z określonymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.

 10. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków.

 11. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 posiłku musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem, a w przypadku wystąpienia dodatkowych obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w związku z SARS-CoV-2 kosztu opakowań.

 12. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 posiłek (zgodnie ze złożoną ofertą).

 13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP.

IV. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

Usługę gastronomiczną, która zostanie zrealizowana z należytym zachowaniem wszystkich zasad reżimu sanitarnego.

Oferowana żywność będzie świeża, a posiłki zostaną przygotowane z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

V. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie gastronomii i posiadać uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz doświadczenie w zakresie przygotowania i dostarczania wyżywienia.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w szczególności spowodowane zatruciem pokarmowym.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
5. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
6. Wykonawca dostarczy fakturę zawierającą ilość wydanych posiłków w danym miesiącu pomnożoną przez cenę jednego gorącego posiłku wynikającą z przedłożonej oferty.
7. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty faktury. Faktura po korekcie i ponownym zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2023 r. kiedy faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu żywieniowym w tym miesiącu do godz. 11.00.
8. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości wydanych gorących posiłków razy cenę jednostkową za gorący posiłek.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

VI. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

VIII. Ocena oferty:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

4) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

6) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości

XI. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2023 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Przygotowanie i wydanie jednodaniowego gorącego posiłku dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2023 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 28.11.2022r. do godz. 10.00.

XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kazimiera Madej, tel. 338765166

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 07.09.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 08 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” złożonej przez wykonawcę:

Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA

Joanna Żmija

Zakrzów 343

34-145 Stronie

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę terapii : 70,00 zł.

słownie złotych: siedemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 08 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

III. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 5-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

a. posiadanie obywatelstwa polskiego,

b. korzystanie z pełni praw publicznych,

c. nieposzlakowana opinia,

d. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f. kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

a. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

b. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

c. umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

d. mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

e. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2022 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna w okresie od 08 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna w okresie od 08 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 07.09.2022r. do godz. 10.00.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Chorąży, Kazimiera Madej, tel. 338765166

XII. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 31.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2022 na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 01 września 2022r. do 31 grudnia 2022r.”

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 25.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

III. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 5-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,

 2. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

 3. umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

 4. mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

 5. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2022 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna w okresie od 01 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 31.08.2022r. do godz. 10.00.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Chorąży, Kazimiera Madej, tel. 338765166

XII. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Zamawiający
Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Załączniki :


Kalwaria Zebrzydowska, 12.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY

            Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn:

Zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn.:„Zawsze aktywny” złożonej przez wykonawcę:

Justyna Trzcińska

zam. Sułkowice                                             

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 100,00 zł.

słownie złotych:  sto złotych 00/100

kryteria oceny:

•        cena 100%

Dziękujemy za udział w  niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 12.07.2022 r. 

INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY

            Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn:

 1) Warsztaty florystyczne dla seniorów „Kwiatowy kącik”   

Urszula Rogalewska zam. Wadowice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 90,00 zł.

słownie złotych:  dziewięćdziesiąt  złotych 00/100

kryteria oceny:

•        cena 100%

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów „Muzyka dla zdrowia” złożonej przez wykonawcę Agnieszka Sienkiewicz zam. Wadowice 

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 200,00 zł.

słownie złotych:  dwieście złotych 00/100

kryteria oceny:

•        cena 100%

Dziękujemy za udział w  niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.07.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce świadczenia usług: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. osobno na:

1) Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”.

2) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

-umowa zlecenie na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. (w przypadku osób fizycznych),

-umowa na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”

Zajęcia florystyczne mają za zadanie rozwijać zmysły estetyczne seniorów oraz wyobraźnię i wpływać relaksacyjnie. Ponadto ww. zajęcia mają na celu również poprawić ich sprawność manualną.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów florystycznych dla seniorów pn. „Kwiatowy kącik”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

wykształcenie średnie,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • ukończony kurs, szkolenie, wykształcenie florystyczne zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”

Zajęcia te mają pozytywnie wpływać na emocje, poprawiać nastrój, relaksować fizycznie i psychicznie, rozbudzać energię do życia i działania.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla seniorów pn. „Muzyka dla zdrowia”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • ukończony kurs, szkolenie, wykształcenie muzyczne zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) Zmniejszenia lub zwiększenia ilości realizowanych godzin.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę zegarową brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:………………………………………………….

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:……………………………………………………………………………………………………………….

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 11.07.2022r. do godz.10.00

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.    

                                                                                                                                                                             Zamawiający
Kierownik MGOPS
mgr Dorota PocztowskaKalwaria Zebrzydowska, 06.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonej procedurze zapytania ofertowego pn: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj.:

1. Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów „Muzyka dla zdrowia”

-nie wpłynęła żadna oferta

2. Warsztaty florystyczne dla seniorów „Kwiatowy kącik”

-nie wpłynęła żadna oferta

                                                                                                                                                                                                                             Kierownik MGOPS
mgr Dorota Pocztowska

Sporządził: P. Kołodziej


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 24.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska,     tj. osobno na:

1) Zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn.: Zawsze aktywny”.

2) Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”.

3) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

-umowa zlecenie na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. (w przypadku osób fizycznych),

-umowa na prowadzenie zajęć/warsztatów od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn.: „Zawsze aktywny”

Regularna i stała aktywizacja ruchowa seniorów jest niezbędnym elementem podtrzymania ich w dobrej kondycji, służy poprawie ich aktywności fizycznej oraz ma pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną, zapobiega wielu chorobom o charakterze przewlekłym. Poprzez udział w zajęciach poprawi się sprawność fizyczna jak również stan zdrowia seniorów.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn. „Zawsze aktywny”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym (z wyjątkiem grudnia, gdyż w tym miesiącu planuje się przeprowadzenie jednych zajęć) w wymiarze 2 godzin zegarowych.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 11 zajęć/ warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”

Zajęcia florystyczne mają za zadanie rozwijać zmysły estetyczne seniorów oraz wyobraźnię i wpływać relaksacyjnie. Ponadto ww. zajęcia mają na celu również poprawić ich sprawność manualną.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów florystycznych dla seniorów pn. „Kwiatowy kącik”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

3

Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”

Zajęcia te mają pozytywnie wpływać na emocje, poprawiać nastrój, relaksować fizycznie i psychicznie, rozbudzać energię do życia i działania.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla seniorów pn. „Muzyka dla zdrowia”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru, itp.

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz wykonanych zajęć/warsztatów – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 3. wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) Zmniejszenia lub zwiększenia ilości realizowanych godzin.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę zegarową brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:………………………………………………….

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:……………………………………………………………………………………………………………….

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 30.06.2022r. do godz.15.00

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, 24.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn.:

warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję” złożonej przez wykonawcę:

Niezwykły Zakątek

                                                                         Anita Pajor

Klecza Dolna 20 B

   34-124 Klecza Górna

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 90,00 zł.

słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, 23.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn:

zajęcia samoobrony dla seniorów „ Bezpieczny na co dzień” złożonej przez wykonawcę:

Krakowska Szkoła Aikido

Paweł Bernaś

ul.11 Listopada 14/11

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 184,50 zł.

słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów „Zawsze aktywny”

– nie wpłynęła żadna oferta

warsztaty florystyczne dla seniorów „Kwiatowy kącik”

-nie wpłynęła żadna oferta

zajęcia z muzykoterapii dla seniorów „Muzyka dla zdrowia”

-nie wpłynęła żadna oferta

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, 22.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn: warsztaty kulinarne dla seniorów „Na zdrowie” złożonej przez wykonawcę:

Katarzyna Trzcińska zam. Inwałd

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę zegarową wynosi : 90,00 zł.

słownie złotych: dziewięćdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, 22.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” złożonej przez wykonawcę:

Kinga Malik zam. Wadowice

cena brutto wybranej oferty za jedną godzinę terapii Integracji Sensorycznej : 80,00 zł.

słownie złotych: osiemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Informuję, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”, oferent wycofał złożoną ofertę.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Sporządził: K. Made

 Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi świadczone będą w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

tj. osobno na:

1) Zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn.:

Zawsze aktywny”.

2) Zajęcia samoobrony dla seniorów pn.: „ Bezpieczny na co dzień”.

3) Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”.

4) Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”.

5) Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią,

tradycją i kuchnią tradycyjną dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję”.

6) Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”.

Warunki pracy

rodzaj umowy:

-umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.(w przypadku osób fizycznych),

-umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę).

L.p

Nazwa zajęć/warsztatów

Opis zajęć/warsztatów

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagania dodatkowe dla osoby prowadzącej zajęcia

Wymagane dokumenty

1

Zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn.: „Zawsze aktywny”

Regularna i stała aktywizacja ruchowa seniorów jest niezbędnym elementem podtrzymania ich w dobrej kondycji, służy poprawie ich aktywności fizycznej oraz ma pozytywny wpływ na ich sytuację zdrowotną, zapobiega wielu chorobom o charakterze przewlekłym. Poprzez udział w zajęciach poprawi się sprawność fizyczna jak również stan zdrowia seniorów.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami tańca oraz nordic walking dla seniorów pn. „Zawsze aktywny”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym (z wyjątkiem czerwca i grudnia, gdyż w tym miesiącu planuje się przeprowadzenie jednych zajęć) w wymiarze 2 godzin zegarowych.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 11 zajęć/ warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

2

Zajęcia samoobrony dla seniorów pn.: „Bezpieczny na co dzień”

Zajęcia te mają na celu nauczyć seniorów prostych zachowań i reakcji w sytuacji zagrożenia, łatwych i skutecznych technik obrony.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z samoobrony – ,,Bezpieczny na co dzień”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

3

Warsztaty kulinarne dla seniorów pn.: „Na zdrowie”

Zajęcia kulinarne maja za zadanie pogłębić seniorom wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz pokazywać jak wielkie i pozytywne znaczenie zdrowotne dla seniorów ma zdrowe odżywianie się. Ponadto uczestnicy nadal będą uczyć się oraz rozwijać swoje umiejętności w przygotowywaniu różnych posiłków typu m.in.: kanapki, sałatki, przekąski itp.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności
  w przygotowywaniu posiłków) pn.: ,,Na zdrowie”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się 1 raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 11 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

4

Warsztaty florystyczne dla seniorów pn.: „Kwiatowy kącik”

Zajęcia florystyczne mają za zadanie rozwijać zmysły estetyczne seniorów oraz wyobraźnię i wpływać relaksacyjnie. Ponadto ww. zajęcia mają na celu również poprawić ich sprawność manualną.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów florystycznych dla seniorów pn. „Kwiatowy kącik”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

5

Warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną dla seniorów pn.: „Odtwórz tradycję”

Warsztaty rękodzieła mają na celu kultywowanie tradycji i lokalnej historii.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie warsztatów dla seniorów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną pn. „Odtwórz tradycje”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym,

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 11 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,

 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

6

Zajęcia z muzykoterapii dla seniorów pn.: „Muzyka dla zdrowia”

Zajęcia te mają pozytywnie wpływać na emocje, poprawiać nastrój, relaksować fizycznie i psychicznie, rozbudzać energię do życia i działania.

Usługa realizowana poprzez:

 • prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla seniorów pn. „Muzyka dla zdrowia”,

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu ustalonym z Zamawiającym.

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe polegające na przeprowadzeniu co najmniej 6 zajęć/warsztatów (czas trwania jednych warsztatów min. 1 h dydaktyczną, tj. 45 minut) zgodnych z przedmiotem zamówienia w przeciągu ostatnich 3 lat,

 • obywatelstwo polskie,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność w zakresie animacji społecznej,

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

 • wysoka kultura osobista,

 • miłe usposobienie,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

 • nieposzlakowana opinia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np: referencje, protokoły odbioru,
 • oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z realizacją zadania,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów.

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

e) oświadczenie oferenta wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb związanych z realizacją zadania;

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania;

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz wykonanych zajęć/warsztatów – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

c) wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi;

c) Zmniejszenia lub zwiększenia ilości realizowanych godzin.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę zegarową brutto.
 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:………………………………………………………………………

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Prowadzenie zajęć/warsztatów w ramach projektu pn.: ,,Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów finansowanych ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska – zajęcia pn:……………………………………………………………………………………………………………….

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 20.06.2022r. do godz. 10.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Kazimiera Madej- tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający

 Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 07.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii integracji sensorycznej dla dziecka w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

 • Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj. osobno na terapię integracji sensorycznej i terapię logopedyczną.

III. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:

a. posiadanie obywatelstwa polskiego,

b. korzystanie z pełni praw publicznych,

c.nieposzlakowana opinia,

d. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f. kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:

 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,

 • pedagoga,

 • logopedy,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • opiekunki środowiskowej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:

a. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami

b. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,

c. umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,

d. mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

e. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

 3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.

 4. Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2022 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.

 5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia – formularz stanowiący zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Ocena oferty

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna i terapia Integracji Sensorycznej w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapia logopedyczna i terapia Integracji Sensorycznej w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 14.06.2022r. do godz. 12.00.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Chorąży, Kazimiera Madej, tel. 338765166

XII. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 01.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na :

Realizację programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, polegającego na dostawie fabrycznie nowych 25 urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, w wieku 65 lat i więcej – mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz świadczeniu usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:    

SiDLY SP. Z O.O.

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

Cena brutto: 18.550,00 zł
słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena oferty brutto 80%

 • funkcje użytkowe produktu 10%

 • ilość przycisków na opasce 5%

 • długość okresu gwarancji opaski 5%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Sporządził: K. Madej

Z-ca kierownika MGOPS

Wiesława Dobosz


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26.05.2022 r.

W związku z wniesiony zapytaniem z dnia 25.05.2022 r. dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, polegającej na dostawie fabrycznie nowych 25 urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, w wieku 65 lat i więcej – mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz świadczeniu usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu” niniejszym udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby opaski posiadały funkcjonalności obligatoryjne dla opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji. Program Korpus Wsparcia Seniora finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a pomiar saturacji jest nieodłącznie związany z zapobieganiem i monitorowaniem stanu zdrowia w przebiegu COVID-19.

Odpowiedź.

Zamawiający w zapytaniu ofertowym z dnia 20.05.2022 r. w rozdziale IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 1 Wymagania dla opasek bezpieczeństwa opisał funkcje i wymagania dla opaski. Zapisy co do wymagań dla opaski są zgodne z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Pytanie 2.

Proszę o potwierdzenie, że usługi wskazane w doświadczeniu mają być realizowane na rzecz różnych Zamawiających – odbiorców usługi (nie współpartnerów realizujących ten sam projekt, co z przyczyn oczywistych może nie być obiektywne) w ramach różnych umów.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że usługi wykazane w ramach doświadczenia powinny być zrealizowane na rzecz różnych Zamawiających i potwierdzone pozytywnymi referencjami lub protokołami odbioru.

Pytanie 3.

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest dostawa opasek bezpieczeństwa – urządzeń dedykowanych do teleopieki a nie produktów pierwotnie skierowanych do masowego użytkowania, niezwiązanych z teleopieką nad seniorami (duża liczba zbędnych funkcjonalności niezwiązanych ideą opaski bezpieczeństwa, ekrany/ wyświetlacze, większa liczba przycisków) w krytycznych sytuacjach mogą powodować pomyłki i utrudniać wezwanie pomocy.

Odpowiedź.

Zamawiający opisał grupę docelową w zapytaniu ofertowym w rozdziale IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający potwierdza, iż produkt nie jest skierowany do masowego użytkowania dla wszystkich mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Pytanie 4.

Czy przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń z wyświetlaczem dostępnych na azjatyckich portalach aukcyjnych? np. https://www.alibaba.com/product-detail/Brand-New-Smartwatch-2G-SOS-Emergency_1600180326822.html?spm=a2700.details.0.0.7053725ey99RTY lub https://pl.aliexpress.com/item/1005004164001219.html, które nie są dedykowane do teleopieki?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga, aby opaska spełniała wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności: posiadała certyfikat (ISO), być opatrzona znakiem CE i posiadać instrukcje obsługi w języku polskim, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

                                                                                                        Kierownik MGOPS                            

Sporządziła: K. Madej                                                                     mgr Dorota Pocztowska 

Załączniki:

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20.05.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie nie przekracza kwoty 130 000,00 zł i zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) nie podlega jej przepisom.

II. Tytuł zamówienia:

Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, polegająca na dostawie fabrycznie nowych 25 urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, w wieku 65 lat i więcej – mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz świadczeniu usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

III. Termin wykonania zamówienia:

 • dostawa opasek na adres Zamawiającego – w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

 • konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności – w terminie maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania seniorowi opaski bezpieczeństwa;

 • rozpoczęcie świadczenia pełnej usługi monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa– w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania opaski seniorowi;

 • przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w sposób i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

IV.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych 25 urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia – mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wymagania dla opasek bezpieczeństwa oraz usług całodobowego monitoringu zgodne z programem MRIPS „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 1. Wymagania dla opasek bezpieczeństwa:

Dostawa 25 opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, w wieku 65 lat i więcej – mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Opaski bezpieczeństwa muszą posiadać certyfikaty zabezpieczające jakość wyrobu: być opatrzone znakiem CE. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnym opakowaniu producenta wraz z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim, której treść będzie zrozumiała i przystępna dla osób w wieku 65+ pod względem wizualnym. Wszystkie urządzenia zawierają indywidualną kartę SIM (koszt zakupu karty SIM i aktywacji numeru oraz abonament dla karty SIM ponosi Wykonawca – zawarte w cenie opaski).

Opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporności na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem i procesami ładowania (co najmniej 2 lata), z materiałów nie powodujących uczuleń (niealergicznych). Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa zapobiegającego jego zbiciu lub pęknięciu i zapewniającego odporność na uderzenie, np. w przypadku upadku. Bransoletka/pasek wykonany z certyfikowanego materiału odpornego na złamania, pęknięcia i przypadkowe zerwania (np. guma, silikon), w wymiarach pozwalających na dostosowanie rozmiarów dla osób o różnych objętościach nadgarstków i dłoni. Opaski bezpieczeństwa powinny mieć wytrzymałe i mocne zapięcia uniemożliwiające przypadkowe odpięcie i zgubienie, z możliwością regulacji długości bransoletki / paska bez fizycznej ingerencji.

W komplecie musi się znajdować:

– urządzenie do ładowania indukcyjnego, bez kabla podłączeniowego lub

– ładowarka wraz z kablem ładującym.

Minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym: 36 godzin. Żywotność baterii: co najmniej 2 lata. Czas pełnego ładowania: maksimum 4 godziny. Opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia.

Opaska bezpieczeństwa musi mieć możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny lub numer IMEI).

Obsługa urządzenia powinna być prosta, zapewniać łatwość użytkowania urządzeń przeznaczonych dla osób w wieku 65+, maksymalnie 2 przyciski na obudowie, w tym obligatoryjnie przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS. Urządzenia muszą być wyposażone w co najmniej trzy funkcje: detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls, saturacja. Opaska może spełniać dodatkowo inne funkcje, co znacznie poprawi jej użytkowość.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań dla opasek bezpieczeństwa należy do składanej oferty dołączyć załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Świadczenie usługi całodobowego monitoringu

Do zadań wykonawcy należy:

a) Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla użytkowników opasek wskazanych przez Zamawiającego, gwarantującego szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwalającego na natychmiastową reakcję – przy wykorzystaniu opasek bezpieczeństwa i ich funkcji od momentu aktywowania urządzenia do dnia 31.12.2022r.

b) Utrzymywanie centrum monitoringu w stałej gotowości w okresie trwania umowy poprzez zatrudnianie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek) i innych niezbędnych osób w celu zapewnienia gwarancji prawidłowego świadczenia usługi w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu użytkownika opaski nastąpi skuteczne powiadomienie jednej z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie i w razie konieczności wezwanie służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej oraz prowadzone będzie telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do momentu przybycia wezwanych służb/osób.

c) Konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi całodobowego monitoringu dla danego użytkownika opaski w ciągu maksymalnie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania seniorowi opaski bezpieczeństwa.

d) Aktywacja usługi dla każdego użytkownika, monitorowanie i obsługa zdarzeń technicznych (np. niski stan baterii, wyłączenie opaski, zdalny reset zawieszonej opaski itp. i w razie konieczności kontakt telefoniczny z użytkownikiem), natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia awarii lub usterki systemu, w tym opasek bezpieczeństwa, bieżące informowanie Zamawiającego i użytkowników opasek lub ich opiekunów o zakłóceniu działania systemu (czasie trwania awarii lub usterki i terminie jej usunięcia), w tym dla pojedynczego użytkownika – przez cały okres trwania umowy.

e) Rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania urządzenia.

f) Dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji zdrowotnej, w tym przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej zawierającej również listę kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i świadczenia właściwej usługi całodobowego monitoringu – niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o przekazaniu danemu użytkownikowi opaski i dotyczącej go wypełnionej karty informacyjnej.

h) Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi w sposób i w terminach uzgodnionych z użytkownikami opasek i z Zamawiającym.

i) Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego dla użytkowników opasek oraz Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy.

j) Zapewnienie bezpośredniego, stałego kontaktu przez wyznaczonego przedstawiciela centrum monitoringu (koordynatora) z wyznaczonymi pracownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu bieżącej współpracy we wszelkich sprawach dotyczących zakupionego sprzętu oraz wdrażanej i świadczonej usługi całodobowego monitoringu.

k) Przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje o ilości i rodzaju podjętych działań, w tym ilości wywołanych sygnałów za pomocą przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania alarmu i jej wyniku oraz na żądanie Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału

w postępowaniu:

 1. Doświadczenie w realizacji zamówień:

Wykonawca wskaże, że wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych zamówień, rozumiane jako dostawa sprzętu i całodobowy monitoring jego użytkowników, odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 28 000 zł brutto (każde z zamówień).

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjno – technicznym.

 2. Dysponuje kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia tj. posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego, opiekuna medycznego lub pielęgniarki.

W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni i złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia (pkt1).

VI. Sposób przygotowania i składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym – według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Złożenie oferty niezgodnej z prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje jej odrzucenie.

 3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 4. Cena oferty powinna być wyrażona słownie oraz cyfrowo w kwocie netto oraz brutto w PLN z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

 5. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 14 dni od ustalonej daty składania ofert.

 6. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Wykonawca wypełni i złoży wraz z ofertą załącznik nr 3, potwierdzający wymagania dla opasek bezpieczeństwa.

 8. Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaskę dodatkowych funkcjonalności ocenianych w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.

 9. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 10. Certyfikaty ISO.

 11. Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę.

 12. Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty
  i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi.

 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscu publikacji zapytania ofertowego.

 16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych
  i wariantowych.

 17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
  w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

 18. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,

 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 19. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VII. Ocena oferty i kryteria:

Kryteria oceny dla postępowania:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga pkt.

1

Cena oferty brutto (C)

80%

2

Funkcje użytkowe produktu (F)

10%

3

Ilość przycisków na opasce (P)

5%

4

Długość okresu gwarancji opaski (G)

5%

1)Cena oferty brutto (C) :

Punkty w kryterium Cena oferty brutto (C) będą liczone w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium C min = 80 pkt. Obliczenia punktacji zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (Cmin : Cb) x 80 pkt

Gdzie:

C – cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cmin – cena oferty minimalnej,

Cb – cena oferty badanej,

Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją Zamówienia.

2) Funkcje użytkowe produktu (F) :

W kryterium dodatkowe funkcje użytkowe opaski bezpieczeństwa (F) przyznane będą punkty w następujący sposób:

 • Wykonawca wskazał dodatkowo 1 funkcję : 4 pkt,

 • Wykonawca wskazał dodatkowo 2 funkcje : 6 pkt,

 • Wykonawca wskazał dodatkowo 3 funkcje : 8 pkt,

 • Wykonawca wskazał dodatkowo 4 funkcje : 10 pkt,

Ewentualny koszt uwzględnienia w opasce bezpieczeństwa dodatkowych funkcji Wykonawca ujmie w cenie oferty brutto formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1.

3) Ilość przycisków na opasce bezpieczeństwa (P):

W kryterium ilości przycisków na opasce bezpieczeństwa (P) przyznane będą punkty w następujący sposób:

 • 2 przyciski – 0 pkt,

 • 1 przycisk – 5 pkt.

4) Długość okresu gwarancji opaski bezpieczeństwa (G) :

W kryterium długość okresu gwarancji opaski bezpieczeństwa (G) przyznane będą punkty w następujący sposób:

 • 2 lata – 0 pkt,

 • 3 lata – 5 pkt.

Ocena oferty zostanie ustalona poprzez zsumowanie punktów za poszczególne kryteria:

Łączna ilość punktów we wszystkich kryteriach = C+F+P+G

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – opaski bezpieczeństwa;

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Realizacja programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – opaski bezpieczeństwa ;

Termin składania ofert upływa 27.05.2022r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

                                                                                                           Zamawiający

                                                                                                       Kierownik MGOPS                            

                                                                                                   mgr Dorota Pocztowska 

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 29.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 20.04.2022 na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):

Do w/w zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

                                                                                                              Kierownik MGOPS                            

                                                                                                   mgr Dorota Pocztowska 

Załącznik:

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • średnio przewiduje się świadczenie terapii karmienia dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo;
 • średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo;
 • średnio przewiduje się świadczenie zajęć z fizjoterapii metodą Bobath – NDT dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin (faktyczna realizacja godzin).

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania dziecka (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj. osobno na:

1) terapię karmienia,
2) terapię logopedyczną stymulującą rozwój funkcji prymarnych językowych oraz
3) fizjoterapię metodą Bobath – NDT.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Rehabilitacja metodą Bobath-NDT, prowadzenie terapii karmienia dziecka, dla którego posiłki są wprowadzane przez sondę oraz terapia logopedyczna stymulująca rozwój funkcji prymarnych językowych.

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagania niezbędne od wykonawcy:
a)Terapia karmienia:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • specjalistyczne usługi są świadczone przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby, niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

-umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

-kształtowania nawyków celowej aktywności;

-prowadzenia treningu zachowań społecznych;

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z póżn. zm.)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.         

b)Terapia logopedyczna stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • specjalistyczne usługi są świadczone przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • Osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

-umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

– kształtowania nawyków celowej aktywności;

-prowadzenia treningu zachowań społecznych;
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z późn. zm.)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

c) Rehabilitacja metodą Bobath – NDT:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio dyplom fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, w tym posiada możliwość prowadzenia zajęć z fizjoterapii metodą Bobath – NDT dla dziecka.
 • Osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  • kształtowania nawyków celowej aktywności;
  • prowadzenia treningu zachowań społecznych;
   (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z późn. zm.)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji
 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi
  opiekuńcze.

V. Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r (w przypadku osób fizycznych)
 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych)
 • W związku z świadczeniem usługi bezpośrednio dla osoby małoletniej, potencjalny Wykonawca przed podpisaniem umowy zostanie sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;
Należy przedłożyć następujące dokumenty:
W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;
c) oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych realizacji zadania;
d) oświadczenie o niekaralności;
e) zaświadczenie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;
b) wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
c) wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
d) oświadczenie o niekaralności;
e) zaświadczenie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

VII. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone
zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VIII. Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%
Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:
C= (CN : CO) x 100

Gdzie:
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt
CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.
 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).
 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”
 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”
 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 27.04.2022r. do godz. 12.00.
XII. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XIII. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego

                                                                                                 Zamawiający

                                                                                                     Kierownik MGOPS                                                                                                          mgr Dorota Pocztowska 

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 20.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2022 na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej  stymulującej  rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą  Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia ):
W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                                     Kierownik MGOPS                                                                                                            mgr Dorota Pocztowska 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 08.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • średnio przewiduje się świadczenie terapii karmienia dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo;

 • średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo;

 • średnio przewiduje się świadczenie zajęć z fizjoterapii metodą Bobath – NDT dla dziecka w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin (faktyczna realizacja godzin).

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania dziecka (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj osobno na:

 1. terapię karmienia,

 2. terapię logopedyczną stymulującą rozwój funkcji prymarnych językowych oraz

 3. fizjoterapię metodą Bobath – NDT.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Rehabilitacja metodą Bobath-NDT, prowadzenie terapii karmienia dziecka, dla którego posiłki są wprowadzane przez sondę oraz terapia logopedyczna stymulująca rozwój funkcji prymarnych językowych.

Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagania niezbędne od wykonawcy:

a)Terapia karmienia:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • specjalistyczne usługi są świadczone przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby, niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 • osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  • kształtowania nawyków celowej aktywności;

  • prowadzenia treningu zachowań społecznych

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z póżn. zm)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

b)Terapia logopedyczna stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • specjalistyczne usługi są świadczone przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 • Osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  • kształtowania nawyków celowej aktywności;

  • prowadzenia treningu zachowań społecznych;

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z póżn. zm)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

c) Rehabilitacja metodą Bobath – NDT:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio dyplom fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, w tym posiada możliwość prowadzenia zajęć z fizjoterapii metodą Bobath – NDT dla dziecka.

 • Osoba świadcząca usługi musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

  • kształtowania nawyków celowej aktywności;

  • prowadzenia treningu zachowań społecznych; 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.września 2005r Dz.U.Nr 189, poz 1598 z późn. zm.)

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać co najmniej półroczny staż pracy lub półroczne świadczenie usług w jednej z następujących jednostek:

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji

 • innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.

V. Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r (w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych)

 • W związku z świadczeniem usługi bezpośrednio dla osoby małoletniej, potencjalny Wykonawca przed podpisaniem umowy zostanie sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych realizacji zadania;

 4. oświadczenie o niekaralności;

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

  • kształtowania nawyków celowej aktywności,

  • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

   zaświadczenie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 4. oświadczenie o niekaralności;

 5. zaświadczenie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

  • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

  • kształtowania nawyków celowej aktywności,

  • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

VII. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VIII. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 dziecka w wieku 12 m-cy w formie terapii karmienia, terapii logopedycznej stymulującej rozwój funkcji prymarnych językowych oraz fizjoterapii, w tym metodą Bobath – NDT w okresie od kwietnia 2022 do 30 września 2022 r.”

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 15.04.2022r. do godz. 12.00.

XII. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XIII. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

                                                                                                         Zamawiający

                                                                                                     Kierownik MGOPS                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska 

Załączniki:


Kalwaria Zebrzydowska, 07.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej

formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez następującego wykonawcę:

1) P. Kinga Utrata zam. Skawica

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                      Zamawiający

                                                                                                        Kierownik MGOPS

                                                                                                   mgr Dorota Pocztowska 

Plik do pobrania:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu), tj dla:

a) 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej

b) 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

c) 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

538 h dla 1 osoby ze  znacznym stopniem niepełnosprawności

630 h x 3 os. = 1890 h dla osób ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności

270 h dla 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 1.  

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – ma polegać na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

 1.  

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 11 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów dla 1 osoby realizującej usługi asystencji osoby niepełnosprawnej wynosi 300 zł brutto i zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 1.  

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

 1.  

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. w formie wolontariatu;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania;

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej ;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • umiejętność organizowania;

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska;

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki);

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej;

 • oświadczenie o niekaralności;

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022r (w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a)formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b)kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

c)oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych realizacji zadania;

d)oświadczenie o niekaralności;

e)w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a)formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b)wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c)wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

d)oświadczenie o niekaralności;

e)w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a)zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b)terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopnieu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 06.04.2022r. do godz. 12.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

                                                                                        Zamawiający

                                                                                                        Kierownik MGOPS

                                                            mgr Dorota Pocztowska 

Pliki do pobrania:


Kalwaria Zebrzydowska, 29.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej

formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez następującego wykonawcę:

1) P. Wiesława Gaczorek zam. Przytkowice

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                              Kierownik MGOPS

                                                                                            mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 24.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez następujących wykonawców:

1) P. Barbara Bouazzaoui zam. Brody

2) P. Marta Żurek zam. Zebrzydowice

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Sporządził: K. Madej

                                                                                                Kierownik MGOPS

                                                                                            mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (uczestnika Programu), tj dla:

a) 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej

b) 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

c) 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki asystenta osobistego przez 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę

*Dopuszcza się możliwość zmiany ilości uczestników projektu lub zmianę liczby godzin realizacji usług asystencji osobistej.

538 h dla 1 osoby ze  znacznym stopniem niepełnosprawności

630 h x 3 os. = 1890 h dla osób ze znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności

270 h dla 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 1.  

Opieka asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – ma polegać na zapewnieniu podopiecznemu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki).

 1.  

Dodatkowo przewiduje się możliwość pokrycia kosztów związanych z:

 1. zakupem biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;

 2. zakupem biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu;

Koszty będą uznane za kwalifikowane do zwrotu, jeżeli:

 1. z usług asystencji osobistej u jednego asystenta w tym samym czasie będzie korzystać 1 uczestnik Programu;

 2. koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności uczestnika Programu;

 3. będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu podróży;

 4. będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność asystenta (załącznik nr 11 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, fakturę dokumentującą ww. przejazd;

Maksymalny, miesięczny zwrot kosztów dla 1 osoby realizującej usługi asystencji osoby niepełnosprawnej wynosi 300 zł brutto i zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 1.  

Świadczone usługi będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej mieszkającej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez dwóch asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (średnio 1 asystent osobisty na 2 – 3 osoby).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagana jest pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością, która zostanie dokonana po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pozytywna w/w. pisemna akceptacja stanowi warunek do podpisania umowy z Wykonawcą.

 1.  

Wymagania:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. w formie wolontariatu;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania;

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej ;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • umiejętność organizowania;

 • znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska;

 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów

 • empatia,

 • komunikatywność,

 • odpowiedzialność,

 • rzetelność,

 • obowiązkowość,

 • zaangażowanie i odporność na stres,

 • uczciwość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wykonywanie czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (teatr, kino, galerie sztuki);

 • zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej;

 • oświadczenie o niekaralności;

 • w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022r (w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022r. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

a) formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie;

c).oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych realizacji zadania;

d) oświadczenie o niekaralności;

e) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

a) formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

b) wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

c) wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

d) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

a) zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

b) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem

  Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako ogólnodostępnej formy wsparcia dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopnieu niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 25.03.2022r. do godz. 12.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

                                                                                    Zamawiający

                                                                                                Kierownik MGOPS

                                                                                            mgr Dorota Pocztowska

Załączniki do pobrania:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

 1. Tytuł zamówienia:

  Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych tj. dla:

a) 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej

c) zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki wytchnieniowej przez 7 dni w tygodniu.

240 godz. na każdego uczestnika

łącznie: 7 os. x240h=1680 godz.

 1.  

Opieka wytchnieniowa – ma polegać na czasowym odciążeniu członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej na czas, gdy nie może sprawować jej opiekun faktyczny poprzez:

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

 1.  

Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przewiduje się realizację zadania przez dwóch opiekunów (średnio 1 opiekun na 3 – 4 osób)

 1.  

Wymagania:

 • Dyplom w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub pielęgniarka

 • lub ukończony kurs dla opiekuna

 • Posiadanie minimum rocznego udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na realizację zadania

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się

 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego

 • Znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów

 • Empatia

 • Komunikatywność

 • Odpowiedzialność

 • Rzetelność

 • Obowiązkowość

 • Zaangażowanie i odporność na stres

 • Uczciwość

 • Cierpliwość

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

Wymagane dokumenty

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie

 • oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji zadania

 • oświadczenie o niekaralności

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022r ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę oraz organizacji pozarządowych)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 2. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie

 3. oświadczenie oferenta o braku przeciwwskazań zdrowotnych realizacji zadania

 4. oświadczenie o niekaralności

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

  Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 • elektronicznie na adres email: iodo@mgopskalwariaz.com.pl

Termin składania ofert upływa 23.03.2022r. do godz. 12.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

                                                                           Zamawiający

                                                                                                         Kierownik MGOPS

                                                                                                     mgr Dorota Pocztowska

Załączniki do pobrania:


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony