Home » ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY


Środowiskowy dom samopomocy jest dziennym ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.


Osoba ubiegająca się o skierowanie
do środowiskowego domu samopomocy osoba składa do Ośrodka Pomocy Społecznej następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie,

  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do  uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
    o występujących zaburzeniach psychicznych,

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Decyzję o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Za usługi świadczone w Ośrodku ustalana jest miesięczna odpłatność.

Odpłatność ustala się  w wysokości 5 % kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego.


Odpłatność za pobyt w ŚDS

 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, od 1 czerwca br. zniesiona jest odpłatność za pobyt dzienny w placówce.

 

Dokumenty do pobrania:


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony