Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

ZAPYTANIA OFERTOWE 2021


Kalwaria Zebrzydowska, 24.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.” złożonej przez wykonawcę:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii integracji sensorycznej w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Kinga Malik-Wadowice

cena wybranej oferty brutto za jedną godzinę terapii Integracji Sensorycznej: 80,00 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej w okresie od 12 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

 • nie wpłynęła żadna oferta.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, psychologicznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.” złożonej przez wykonawcę:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA Joanna Żmija

Zakrzów 343

34-145 Stronie

cena wybranej oferty brutto za jedną godzinę terapii Integracji Sensorycznej: 70,00 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt złotych 00/100

kryteria oceny:

 • cena 100%

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii psychologicznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

 • nie wpłynęła żadna oferta.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

 • nie wybrano oferty najkorzystniejszej.

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS

                                                                                                                                             mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 31.12.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska” w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.” złożonej przez wykonawcę na poszczególne części:

Część 1 –schronisko dla osób bezdomnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
e-mail: chsd.pracowniksocjalny@interia.pl

cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej: 35,00 zł.

Część 2 –schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze
e-mail: chsd.pracowniksocjalny@interia.pl

cena najkorzystniejszej oferty brutto za usługę schronienia dla jednej osoby bezdomnej z usługami opiekuńczymi: 85,00 zł.

Część 3 – noclegownia w 2022 r.

nie wpłynęła żadna oferta

Część 4 – Ogrzewalnia w 2022 r.

nie wpłynęła żadna oferta

kryteria oceny:
cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

                                                                                                                                                                Kierownik MGOPS

                                                                                                                                             mgr Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.12.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:
Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej, terapii psychologicznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Średnio przewiduje się świadczenie terapii integracji sensorycznej dla dziecka się w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Średnio przewiduje się świadczenie terapii psychologicznej dla dziecka się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Średnio przewiduje się świadczenie terapii logopedycznej dla dziecka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Szacowane ilości godzin odzwierciedlają obecny stan zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
W przypadku zmiany liczby godzin przypadających na osobę, do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie przepracowanych po zmianach godzin.

Świadczenie usług w miejscu zamieszkania osoby z zaburzeniami psychicznymi (na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne świadczenia usług, tj osobno na terapie integracji sensorycznej, terapię psychologiczną i terapię logopedyczną.
Ogólny zakres wykonywanych czynności:
zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:
zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznej oceny postępów wynikających z realizacji zadania. Sporządzona ocena w formie opisowej wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, z którą realizowana jest usługa. Ocena postępów dokonywana będzie w odniesieniu do stanu w dacie przystąpienia do wykonywania umowy, którą rozpoczynając zadanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ww. ocenę do 7-go dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który sporządza ocenę.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Wymagania niezbędne od Wykonawcy:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:
pracownika socjalnego,
psychologa,
pedagoga,
logopedy,
terapeuty zajęciowego,
pielęgniarki,
asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym,
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
zakładzie rehabilitacji,
innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),
e) w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, umiejętność posługiwania się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznych objaśnieniami, używania logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczenia do minimum stosowania słownictwo specjalistycznego niezrozumiałego dla podopiecznego.
V. Warunki realizacji zamówienia:
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.
3. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się w okresach miesięcznych, do 5 dnia roboczego po zakończonym miesiącu.
4.Wykonawca dostarczy fakturę/rachunek do umowy zlecenie zawierającą ilość godzin świadczonych usług. Zamawiający po zatwierdzeniu faktury/rachunku do umowy zlecenie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku wystąpienia niezgodności, należy dokonać korekty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podlegała zapłacie w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty. Wyjątek będzie stanowić miesiąc grudzień 2021 r. kiedy faktura/rachunek do umowy zlecenie powinna być dostarczona Zamawiającemu w ostatnim dniu świadczenia usług w tym miesiącu do godz. 11.00.
5. Całkowita wartość zamówienia będzie równa iloczynowi ilości świadczonych godzin razy cenę jednostkową za 1h.

VI. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, które na etapie wyboru Wykonawcy nie były możliwe do przewidzenia i nie mają wpływu na wybór oferenta.
Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego
Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

VIII. Ocena oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Cena brutto (Kryterium K1): 100%
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

X. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .

XI. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:
– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapii logopedycznej, terapii psychologicznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”
– osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: terapii logopedycznej, terapii psychologicznej i terapii Integracji Sensorycznej w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.”
– drogą elektroniczną za pomocą e-mail na adres: iodo@mgopskalwariaz.com.pl
Termin składania ofert upływa 29.12.2021r. do godz. 10.00.
XII. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agata Chorąży, Kazimiera Madej, tel. 338765166

XIII. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Załączniki:
1.Formularz oferty;
2. Projekt umowy wraz z załącznikami;
3. Klauzula informacyjna.

Załączniki do pobrania:


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:

Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.

II. Tytuł zamówienia

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska – w postaci :

 1. Schroniska dla osób bezdomnych – 3 osoby

 2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba

 3. Noclegowni – 1 osoba

 4. Ogrzewalni – 1 osoba

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Część 1 –schronisko dla osób bezdomnych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 3 osoby (mężczyźni i kobiety). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą m.in. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. – do 31.12.2022r.

Część 2 –schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z następującym zakresem usług :

-) tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej

-) ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ale niewymagających usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia z usługami opiekuńczymi, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą m.in. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 3 – noclegownia w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w noclegowni wraz z następującym zakresem usług : czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie m.in. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w noclegowni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część IV – Ogrzewalnia w 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku w formie ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z następującym zakresem usług :

-) tymczasowe schronienie na zasadach interwencyjnych, które polegają na zapewnieniu schronienia w sytuacji złych warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia. Pomoc polega na dostępie do ciepłego pomieszczenia bez wygód, ale nienaruszających godności człowieka.

Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.

Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie m.in. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w ogrzewalni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .

Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

V. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018r. poz.896)

1. Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy o osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

2.Wymagane dokumenty :

a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

     d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej

e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

 • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

 • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,

 • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

f) odpis statutu.

VI. Warunki i zakres realizacji :

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .

 2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)

 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3)

VII. Ocena oferty

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Opis sposobu obliczania ceny

1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

X. Sposób przygotowania oferty :

a) wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

b) wypełniony załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- wzór oświadczenia

c) dokumenty niezbędne wymienione w pkt. V. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty

XI. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w następujący sposób :

a) drogą elektroniczną na adres e mail : iodo@mgopskalwariaz.com.pl ,

b) drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem –oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

Oferty należy składać do 29 grudnia 2021r. do godz. 10.00.

c) osobiście w siedzibie MGOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem – oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XII. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

 1. Kazimiera Madej – pracownik MGOPS – tel. 33 8764-765

XIII. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Załączniki:

1.Formularz oferty;

2. Projekt umowy;

3. Klauzula informacyjna.

Załączniki do pobrania:


W związku z brakiem wpływu ofert na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2021 roku dotyczące,,Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska,, ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 15.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.
Zamawiający
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

I. Tryb udzielania zamówienia:
Usługa wyłączona spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty130 000 zł.
II. Tytuł zamówienia
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska
III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym (z wyjątkiem nieletnich), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska – w postaci :
1. Schroniska dla osób bezdomnych – 3 osoby
2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 1 osoba
3. Noclegowni – 1 osoba
4. Ogrzewalni – 1 osoba
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Część 1 –schronisko dla osób bezdomnych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz zapewnienie usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 3 osoby (mężczyźni i kobiety). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą m.in. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. – do 31.12.2022r.

Część 2 –schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z następującym zakresem usług :
-) tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej
-) ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność zapewnienie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ale niewymagających usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy w formie udzielenia schronienia z usługami opiekuńczymi, wydanej przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Decyzje zawierać będą m.in. : imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część 3 – noclegownia w 2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w noclegowni wraz z następującym zakresem usług : czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie m.in. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w noclegowni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w noclegowniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

Część IV – Ogrzewalnia w 2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi schronienia w schronisku w formie ogrzewalni dla osób bezdomnych wraz z następującym zakresem usług :
-) tymczasowe schronienie na zasadach interwencyjnych, które polegają na zapewnieniu schronienia w sytuacji złych warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do utraty zdrowia i życia. Pomoc polega na dostępie do ciepłego pomieszczenia bez wygód, ale nienaruszających godności człowieka.
Zamawiający przewiduje, że średnia liczba osób skierowanych w ciągu roku wynosić będzie około 1 osoba (mężczyzna lub kobieta). Zamawiający przewiduje możliwość zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia liczby osób skierowanych w ciągu roku.
Każdorazowe umieszczenie osoby potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skierowanie zawierać będzie m.in. imię i nazwisko świadczeniobiorcy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią skierowania w ciągu 7dni
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom które wymagają umieszczenia w ogrzewalni minimalnych standardów podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach oraz minimalny standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni .
Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

V. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty:
Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz. U. z 2018r. poz.896)
1. Wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy o osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
2.Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń– aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,
     d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej
e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym  o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
f) odpis statutu.

VI. Warunki i zakres realizacji :
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia .
2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1)
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3)

VII. Ocena oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Cena brutto (Kryterium K1): 100%
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 100
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

X. Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty
b) wypełniony załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- wzór oświadczenia
c) dokumenty niezbędne wymienione w pkt. V. Wymagania stawiane wobec Wykonawcy i wymagane dokumenty

XI. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : iodo@mgopskalwariaz.com.pl ,
b) drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem –oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska
Oferty należy składać do 22 grudnia 2021r. do godz. 10.00.
c) osobiście w siedzibie MGOPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem – oferta na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XII.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
1. Kazimiera Madej – pracownik MGOPS – tel. 33 8764-765

XIII. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Załączniki:
1.Formularz oferty;
2. Projekt umowy;
3. Klauzula informacyjna.                                                                                                                                         

Załączniki do pobrania:Kalwaria Zebrzydowska, 13.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego spod stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych, nie przekraczającego kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW

DELTA Sp. z o. o.

ul. Mikołaja Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

cena wybranej oferty: 395,00

słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 gr.

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 06.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

I. Nazwa Zamawiającego
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

II. Tytuł Projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

III. Program, Priorytet, Działanie, Poddziałanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Priorytet IX Region Spójny Społecznie
Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego poprzez przeprowadzenie indywidualnych warsztatów doradztwa zawodowego dla dwóch osób mających na celu nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy.
Termin zadania: harmonogram realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Zamawiającego – planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 29 października 2021r. w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Planowana ilość godzin: 2 godz. dydaktyczne na jednego uczestnika – łącznie 4 godziny dydaktyczne.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

 • prowadzenia zajęć indywidualnych, które powinny zawierać diagnozę kompetencji i predyspozycji zawodowych Uczestników;
 • przekazania uczestnikom informacji o rynku pracy, zawodach przyszłości oraz możliwościach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wizjach alternatywnych np. własna działalność gospodarcza, spółdzielnia socjalna;
 • przeprowadzenie warsztatu z aktywnych metod szukania pracy oraz z przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
 • przeprowadzenia usług doradztwa zawodowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 • zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego UP i Zamawiającego;
 • oznakowania wszystkich sporządzanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Logo Małopolski
 • zabezpieczenia i zachowania poufności danych osobowych osób korzystających z usługi świadczonej przez Wykonawcę tj. wykorzystanie tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości;
 • przestrzegania tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
 • sporządzenie opinii o każdym z UP po zakończeniu realizacji zamówienia;
 • Wykonawca wystawi UP zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu warsztatów zawierające informację o wymiarze godzin i tematyce;
 • W terminie do 3 dni od zakończenia warsztatów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację, na którą złożą się: opinię, listy obecności, listy potwierdzające odbiór certyfikatów/zaświadczeń i ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, rejestr wydanych zaświadczeń/certyfikatów, materiały szkoleniowe;

  Zamawiający zapewni salę szkoleniową na realizację przedmiotu zamówienia oraz listy obecności.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Zamawiającego – planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 29 października 2021r. w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. od godz. 7:30 do 15:30, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu
1.Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi indywidualnego doradztwa zawodowego ( obejmujące minimum 4 h szkoleniowych tj. 45 minut każda usługa)
w zakresie zgodnym z tematyką przedmiotem zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadająca następujące kwalifikacje: licencję doradcy zawodowego lub ukończone studia wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz doświadczenie w wykonaniu minimum
4 godzin łącznie indywidualnego doradztwa zawodowego (przyjmuje się, że jedna godzina szkoleniowa obejmuje 45 minut). Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu doradztwa zawodowego w ilości większej niż 4 godzin szkoleń stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.
Należy załączyć do oferty następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wskazaną osobę licencji doradcy zawodowego lub ukończone studia wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe
  z zakresu doradztwa zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów).

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. VII.

VIII. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1.  zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu;
 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi we wskazanym terminie;

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

 • formularz oferty – według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zapytania ofertowego
 • wykaz wykonanych usług – według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
 • wykaz osób – według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

X. Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

 • Cena: 80%
 • Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium Cena (K1) – 80%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (K2): 20%
Ilość punktów za kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:
Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.VII, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwa zawodowego

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
1. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia ponad wymagane minimum: do 4 godzin szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego – 0 pkt
2. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia ponad wymagane minimum: od 5 do 10 godzin szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego – 10 pkt
3. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia ponad wymagane minimum: 11 i więcej godzin szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego – 20 pkt
Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:
X= K1 + K 2
Gdzie:
X – wynik oceny – całkowita liczba punktów
K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”
K2 –ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

XII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego). Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

XIII. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:
– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Termin składania ofert upływa 11 października 2021r. do godz.13:00.

XIV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paulina Kołodziej, tel. 338765166

XV. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego oraz unieważnienia postępowania.

Zamawiający

Kierownik MGOPS 
Dorota Pocztowska

Wymagane załączniki do pobrania  w zapytaniu ofertowym:


Kalwaria Zebrzydowska, 27.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł pn Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW

DELTA Sp. z o. o.

ul. Mikołaja Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

cena wybranej oferty: 1 090,08

słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych 08/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

I. Nazwa Zamawiającego
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

II. Tytuł Projektu
,,Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

III. Program, Priorytet, Działanie, Poddziałanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Priorytet IX Region Spójny Społecznie
Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prowadzenie poradnictwa psychologicznego w tym konsultacji indywidualnych dla 8 uczestników.
Termin zadania: harmonogram realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Zamawiającego – planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 06.09.2021r. w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Planowana ilość godzin: 16 godz., tj.:
Poradnictwo psychologiczne w tym konsultacje indywidualne: 2 godz. na jednego uczestnika – łącznie 16 godzin dydaktycznych

Zakres wykonywanych zadań:
prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie kompetencji i umiejętności psychospołecznych w podanej wyżej ilości godzin (między innymi: nabycia umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania konstruktywnej krytyki, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje, zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości oraz lepszej organizacji życia domowego i łączenia go z obowiązkami zawodowymi);
opracowanie i przeprowadzenie ankiet dla każdego Uczestnika sprawdzających umiejętności psychospołeczne po zakończeniu zajęć;
opracowanie opinii psychologicznej dla każdego Uczestnika;
prowadzenie konsultacji indywidualnych dla Uczestników
oznakowanie wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Logo Małopolski;
Wykonawca wystawi Uczestnikom zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu zajęć;
W terminie do 3 dni od zakończenia warsztatów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację, na którą złożą się: listy potwierdzające odbiór certyfikatów/zaświadczeń i ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, rejestr wydanych zaświadczeń/certyfikatów, ankiety ewaluacyjne;

Zamawiający zapewnia salę szkoleniową na realizację przedmiotu zamówienia oraz listy obecności.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji usługi zgodnie z harmonogramem Zamawiającego – planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 06.09.2021 r. w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. od godz. 7:30 do 15:30, zgodnie
z harmonogramem Zamawiającego
VII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego (obejmującego minimum 16 godzin szkoleniowych tj. 45 min.) w zakresie zgodnym z tematyką przedmiotu zamówienia, np. podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych przez psychologa.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadająca wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu psychologa oraz doświadczenie w wykonaniu minimum 16 godzin prowadzenia szkoleń w zakresie tematyki przedmiotu zamówienia (przyjmuje się, że jedna godzina szkoleniowa obejmuje 45 minut) wsparcia indywidualnego z zakresu porad psychologicznych. Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu wsparcia indywidualnego z zakresu porad psychologicznych w ilości większej niż 16 godzin szkoleń stanowi kryterium oceny ofert
i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe uprawiające do wykonywania zawodu psychologa (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów).

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. VII.

VIII. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:
1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu,
2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.
Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 • formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego
 • wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
 • wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

X. Ocena oferty
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Cena brutto (Kryterium K1): 80%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium:
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (K2): 20%
Ilość punktów za kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:
Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą spełniającą warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń indywidualnych z zakresu porad psychologicznych

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
1. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 16 godzin szkoleń z zakresu porad psychologicznych – 0 pkt
2. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 17 do 33 godzin szkoleń z zakresu porad psychologicznych- 10 pkt
3. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 34 i więcej godzin szkoleń z zakresu porad psychologicznych – 20 pkt
Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:
X= K1 + K 2
Gdzie:
X- wynik oceny – całkowita liczba punktów
K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”
K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
XII. Opis sposobu obliczania ceny
1) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
2) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
3) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania ofertowego) .
XIII. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:
– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
– osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

Termin składania ofert upływa 24.08.2021r. do godz. 10.00.

XIV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paulina Kołodziej, tel. 338765166

XV. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.


Pliki do pobrania:Kalwaria Zebrzydowska, 08.06.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł pn.:,,Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW
DELTA Sp. z o. o.
ul. Kopernika 17
28-300 Jędrzejów

cena wybranej oferty: 2 515,20 zł
słownie złotych: dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 20/100 gr

kryteria oceny:
cena 80%
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Kierownik MGOPS 
Dorota Pocztowska

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, 31.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacji programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021” informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

Barbara Bouazzaoui
zam. Kalwaria Zebrzydowska

łączna ilość punktów: 100

kryteria oceny:
cena 100%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kierownik MGOPS

Dorota PocztowskaKalwaria Zebrzydowska, dnia 27.05.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

II. Zamawiający
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
III. Tytuł projektu
„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
IV. Program, Priorytet, Działanie, Poddziałanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
Priorytet IX Region Spójny Społecznie
Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja
V. Nazwa przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Specjalistyds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb dla 8 osób oraz przeprowadzeniu doradztwa zawodowego dla 2 osób w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:
1. Przeprowadzenie Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb 8 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Podczas przeprowadzania IIP Wykonawca analizował będzie indywidualne predyspozycje osób przy konsultacji z pracownikami socjalnymi, opracowywał będzie diagnozę dotyczącą aktywizacji społecznej i zawodowej
2. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 2 osób. Wykonawca ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy.
Powyższe zadania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 25.06.2021 r. Godziny realizacji przewiduje się od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.
Wymagane jest aby przedmiot usługi wykonywany był w siedzibie Zamawiającego przy założeniu realizacji maksymalnie 4 godzin dydaktycznych (45 min.) usługi na jedną osobę.
Zamawiający wymaga, aby usługa prowadzona była przez doradcę zawodowego.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
przeprowadzenia usług Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz doradztwa zawodowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
przekazywania informacji o uczestniku, który opuszcza zajęcia, lub posiada innego rodzaju zaległości stałego kontaktu z Zamawiającym
informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi
realizacji przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym wymiarze godzinowym prowadzenia usługi, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
stosowania wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego
oznakowania wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Logo Małopolski zabezpieczenia i zachowania poufności danych osobowych osoby korzystającej z usługi świadczonej przez Wykonawcę tj. wykorzystanie tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości
przestrzegania tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych terminowego rozliczenia się z powierzonych zadań
sporządzenia opinii o uczestniku po zakończeniu realizacji zamówienia
W terminie do 3 dni od zakończenia zajęć Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację, na którą złożą się m. in. opinie.
Zamawiający zapewni listy obecności we własnym zakresie.
VII. Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25.06.2021r., w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. od godz. 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, zgodnie
z harmonogramem Zamawiającego.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi w zakresie przeprowadzenia Indywidualnych Diagnoz Potrzeb, Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz jednej usługi doradztwa zawodowego
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadająca kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego celem przeprowadzenia Indywidualnej Identyfikacji Potrzeb oraz usługi doradztwa zawodowego.
Wymaga się, aby osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiadała doświadczenie w wykonaniu minimum 5 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb oraz minimum dwóch doradztw zawodowych. Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb w ilości większej niż 5 stanowi kryterium oceny oferti będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.
3. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
a) licencja doradcy zawodowego lub ukończone studia wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego – należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. VIII).
VIII. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:
zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu,
terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.
Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;
formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego
wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
X. Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Cena brutto (Kryterium K1): 80%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (K2): 20%
Ilość punktów za kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:
Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jednej osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w wykonaniu Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb otrzyma dodatkowe punkty w w/w kryterium.
Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
a) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 5 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 0 pkt
b) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 6 do 15 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 10 pkt
c) c) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 16 i więcej Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 20 pkt
Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:
X= K1 + K 2
Gdzie:
X- wynik oceny – całkowita liczba punktów
K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”
K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
XII. Opis sposobu obliczania ceny
a) Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji maksymalnie 4 godzin dydaktycznych usługi na jedną osobę.
b) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
c) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
d) Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).
e) Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.
XIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferty można składać:
listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego
osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego
Termin składania ofert upływa 04.06.2021r. do godz. 13.00.
XIV. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kazimiera Madej, tel. 338765166
XV. Opis przygotowania oferty
Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.05.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie ww. usług wyłączone spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

 1. Tytuł zamówienia:

  Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

 1.  

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych tj dla:

a) 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

b) 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej

c) zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem Zamawiającego, możliwość wykonania usługi opieki wytchnieniowej przez 7 dni w tygodniu.

240 godz na każdego uczestnika

łącznie: 3x240h=720 godz

 1.  

Opieka wytchnieniowa – ma polegać za zapewnieniu opieki osobie niepełnosprawnej na czas, gdy nie może sprawować jej opiekun faktyczny poprzez:

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

 1.  

Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1.  

Wymagania:

 • Ukończony kurs dla opiekuna

 • Posiadanie minimum półrocznego stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego do świadczenia usług jako opiekunka

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomoc społecznej

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się

 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego

 • Znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów

 • Empatia

 • Komunikatywność

 • Odpowiedzialność

 • Rzetelność

 • Obowiązkowość

 • Zaangażowanie i odporność na stres

 • Uczciwość

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych

 • zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji

 • zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia usług jako opiekunka

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 • oświadczenie o niekaralności

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie do dnia 30.11.2021r ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 30.11.2021. ( w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)

IV. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 2. list motywacyjny,

 3. curriculum vitae

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe i doświadczenie

 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia usług jako opiekunka

 6. oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 7. oświadczenie o niekaralności

W przypadku firm lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego;

 2. wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami;

 3. wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

V. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

 1. zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu,

 2. terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (C): 100%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 100%

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

C= (CN : CO) x 100

Gdzie:

C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – 1 % = 1 pkt

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

C – wynik oceny – całkowita liczba punktów

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto oraz łączną wartość zadania.

 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Przy obliczaniu ceny brutto w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z zawartej umowy, w tym koszty leżące po stronie Wykonawcy i Zamawiającego (np. ZUS, FP, US).

 3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

 4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 • osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Termin składania ofert upływa 26.05.2021r. do godz. 12.00.

X. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimiera Madej – tel.33/876-47-56, 33/876-51-66

XI. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 18.05.2021r

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………

REGON …………………………………………………… NIP……………..……………………………..

Adres………………………………………………………………………………………………………………………

powiat ………………………………………… województwo ………………………………………………………..

tel. ……………………………………. fax. ………………………… e-mail. …………………………………

Nawiązując do prowadzonego postępowania na realizację zamówienia pn.:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”

składam następującą ofertę:

 1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia przy wynagrodzeniu za godzinę brutto wynoszącym……………..… PLN (słownie:……………………………………………………………………………………………………..), stawka podatku VAT wynosi ……..%,
  cena netto za godzinę wynosi ……………………. PLN.

 2. Łączny koszt realizacji usług przy założeniu realizacji maksymalnie 720 godziny wynosi brutto ………………………. zł.

 3. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2021 r.

 4. Termin związania ofertą: 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.

 5. Oświadczam, że zaoferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 6. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

 7. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru naszej oferty, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 8. Przyjmuje do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym, warunki.

 9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną ochrony danych osobowych.

 10. Oświadczam, że akceptujemy warunki załączonego do zapytania ofertowego projektu umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w zapytaniu ofertowym.

 12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

………………………… ……………………………

  (miejscowość, data) (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
z dnia 18.05.2021 r.

Umowa nr……

zawarta w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu ……………………… pomiędzy:

Gminą Kalwaria Zebrzydowska z siedzibą: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
NIP – 5511158182, w imieniu której działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, reprezentowany przez Dorotę Pocztowską – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………..…………………………

NIP: ……………………………………………………, zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………

§1

Przedmiotem zamówienia jest

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach realizacja programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

§ 2

 1. Wykonawca zrealizuje zadanie określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” w zapytaniu ofertowym w terminie do 30.11.2021 r. zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ………………..

 2. Zamawiający potwierdzi wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 protokołem odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku.

 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu.

§ 3

 1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi ….…………………….….. zł brutto (słownie ……………………………………………. zł 00/100).

 2. Termin zapłaty faktury za wykonanie przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem § 2, ust.2. Fakturę/rachunek należy sporządzić wg następującego wzoru:

  Nabywca – Gmina Kalwaria Zebrzydowska

  ul. Mickiewicza 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

  NIP – 5511158182,

   Odbiorca – Miejsko – Gminny

  Ośrodek Pomocy Społecznej

  Al. Jana Pawła II 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem na jego konto wskazane na fakturze.

 4. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy.

§ 5

 1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających  z umowy.

 2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  1. odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1,

  2. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  3. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu usunięcia wad.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

 4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty stwierdzenia tych faktów.

 § 6

 1. Wszelkie oświadczenia Strony umowy składają na piśmie, pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, które wynikają z realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………. ……………………………………..


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.05.2021r.

Zamawiający
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 Szanowni Państwo

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówieniana załączonym druku „Formularz wyceny”.
Wycena jest związana z trwałością projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki. 

I. Tytuł zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Specjalistyds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb dla 8 osób oraz przeprowadzeniu doradztwa zawodowego dla 2 osób w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

1. Przeprowadzenie Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb 8 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Podczas przeprowadzania IIP Wykonawca analizował będzie indywidualne predyspozycje osób przy konsultacji z pracownikami socjalnymi, opracowywał będzie diagnozę dotyczącą aktywizacji społecznej i zawodowej.

2. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 2 osób. Wykonawca ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy.

Powyższe zadania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 25.06.2021 r. Godziny realizacji przewiduje się od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, zgodnie
z harmonogramem Zamawiającego.

Wymagane jest aby przedmiot usługi wykonywany był w siedzibie Zamawiającego przy założeniu realizacji maksymalnie 40 godzin dydaktycznych usługi, tj. 4 godziny dydaktyczne (45 min.) usługi na jedną osobę.Zamawiający wymaga, aby usługa prowadzona była przez doradcę zawodowego.

III. Opis sposobu obliczania wyceny
Wycena wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.

IV. Opis przygotowania wyceny
Wycenę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

V. Miejsce i termin składania wyceny
Termin składania wyceny: 18.05.2021 r. do godz. 14.00.
Wyceny można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mgopskalwariaz.com.pl

VI. Dane do kontaktu: Paulina Kołodziej, tel.:  (33) 876 51 66, (33) 876 47 65.
e-mail: biuro@mgopskalwariaz.com.pl

Przedmiotowa wycena nie stanowi zapytania ofertowego, a jedynie służy rozeznaniu rynku. 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony