Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

ZAPYTANIA OFERTOWE 2021


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.05.2021r.

Zamawiający
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 Szanowni Państwo
 
            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówieniana załączonym druku „Formularz wyceny”.
Wycena jest związana z trwałością projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.
 

I. Tytuł zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Specjalistyds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb dla 8 osób oraz przeprowadzeniu doradztwa zawodowego dla 2 osób w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:


1. Przeprowadzenie Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb 8 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. Podczas przeprowadzania IIP Wykonawca analizował będzie indywidualne predyspozycje osób przy konsultacji z pracownikami socjalnymi, opracowywał będzie diagnozę dotyczącą aktywizacji społecznej i zawodowej.


2. Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 2 osób. Wykonawca ma za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy.

Powyższe zadania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 25.06.2021 r. Godziny realizacji przewiduje się od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, zgodnie
z harmonogramem Zamawiającego.


Wymagane jest aby przedmiot usługi wykonywany był w siedzibie Zamawiającego przy założeniu realizacji maksymalnie 40 godzin dydaktycznych usługi, tj. 4 godziny dydaktyczne (45 min.) usługi na jedną osobę.Zamawiający wymaga, aby usługa prowadzona była przez doradcę zawodowego.


III. Opis sposobu obliczania wyceny
Wycena wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
 
IV. Opis przygotowania wyceny
Wycenę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
 
V. Miejsce i termin składania wyceny
Termin składania wyceny: 18.05.2021 r. do godz. 14.00.
Wyceny można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mgopskalwariaz.com.pl
 
VI. Dane do kontaktu: Paulina Kołodziej, tel.:  (33) 876 51 66, (33) 876 47 65.
e-mail: biuro@mgopskalwariaz.com.pl
 
Przedmiotowa wycena nie stanowi zapytania ofertowego, a jedynie służy rozeznaniu rynku. 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast