Home » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


2022


              Kalwaria Zebrzydowska, 11.05.2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. świadczeń rodzinnych – umowa o pracę 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Wykształcenie wyższe ( preferowane : administracja)

 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • znajomość m.in. przepisów : ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku urzędniczym

2. Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

 • zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

 • Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność

 • Umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa świadczeń rodzinnych,

 • Prowadzenie strony internetowej MGOPS ( włącznie z BIP)

 • Pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w MGOPS

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Miejsce pracy – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę

 • Praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna,

 • Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych, praca w trybie jednozmianowym

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Curriculum vitae

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta

 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 • Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego)

 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

6. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę – 1 etat

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do 23 maja 2022r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu kwietniu 2022r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska


2021


Kalwaria Zebrzydowska, 14.05.2021r

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza
nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.
 • znajomość obsługi komputera
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo ” w terminie do 24 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń
W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 14.05.2021r.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)
na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie średnie
-doświadczenie zawodowe ( określić w latach)
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-umiejętności w zakresie animacji społecznej
-umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
-wysoka kultura osobista
-miłe usposobienie
-dyspozycyjność
-znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet
-komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :
• rodzaj umowy
-umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r. ( w przypadku osób fizycznych)
-umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2021r. (w przypadku osób -prowadzących działalność i wystawiających fakturę za zajęcia)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- -zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:
– prowadzenie zajęć z nowych technologii dla seniorów (nauka oraz podniesienie posiadanych umiejętności korzystania z komputera, telefonów komórkowych, portali społecznościowych) pn. „Mój znajomy Internet”
– diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu nabycie oraz podniesienie posiadanej już wiedzy z obsługi komputera, telefonu, nawiązania kontaktów poprzez portale społecznościowe.

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałkudo piątku od 7.30 do 15.30

lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia z nowych technologii)” w terminie
do 14 maja 2021r. do godziny 12.00

(decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)
na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie średnie
-doświadczenie zawodowe ( określić w latach)
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-umiejętności w zakresie animacji społecznej
-umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
-wysoka kultura osobista
-miłe usposobienie
-dyspozycyjność
-komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :
• rodzaj umowy
-umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r. ( w przypadku osób fizycznych)
-umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2021r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:
-prowadzenie warsztatów dla seniorów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną pn. „Odtwórz tradycje”.
-diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.
Warsztaty mają na celu kultywowanie tradycji, lokalnej historii, lokalnej kuchni.

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności -prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałkudo piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. JanaPawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy (warsztaty rękodzieła)” w terminie
do 14 maja 2021r. do godziny 12.00

(decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
instruktor kulturalno –oświatowy
( zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking)
na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie średnie
-doświadczenie zawodowe ( określić w latach)
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-umiejętności w zakresie animacji społecznej
-umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
-wysoka kultura osobista
-miłe usposobienie
-dyspozycyjność
-komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :
• rodzaj umowy
-umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r. ( w przypadku osób fizycznych)
-umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2021r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:
-prowadzenie zajęć ruchowych z elementami nordic walking dla seniorów pn. „Zawsze aktywny”
-diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu aktywizację seniorów dla podtrzymania dobrej kondycji.

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. JanaPawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking)” w terminie do 14 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu ofertydo MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
instruktor kulturalno –oświatowy
( warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów)
na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie średnie
-doświadczenie zawodowe ( określić w latach)
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-umiejętności w zakresie animacji społecznej
-umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
-wysoka kultura osobista
-miłe usposobienie
-dyspozycyjność
-komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :
• rodzaj umowy
– umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r. ( w przypadku osób fizycznych)
-umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2021r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:
-prowadzenie warsztatów artystycznych dla seniorów tj. zajęć muzycznych, teatralnychz elementami choreografii i wiedzy o kulturze oraz gry rozwijające umysł pn. „Mam cośz artysty”.
-diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności muzycznych i teatralnych.

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. JanaPawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabórna stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów )” w terminie do 14 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
instruktor kulturalno –oświatowy (warsztaty kulinarne)
na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie średnie
-doświadczenie zawodowe ( określić w latach)
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-umiejętności w zakresie animacji społecznej
-umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych
-wysoka kultura osobista
-miłe usposobienie
-dyspozycyjność
-komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :
• rodzaj umowy
-umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r. ( w przypadku osób fizycznych)
-umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2021r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały
się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:
-prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności w przygotowywaniu posiłków) pn.:,,Na zdrowie”
-diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

-proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. JanaPawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty kulinarne)” w terminie
do 14 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 05.05.2021r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na 1 stanowisko:
koordynator ds. warsztatów
na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :
-wykształcenie wyższe
-posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dla seniorów
-obywatelstwo polskie
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :
-obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
-zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność

Warunki pracy :
• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2021r.
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:
-prowadzenie naboru uczestników
-przygotowywanie harmonogramu warsztatów
-angażowanie instruktorów w realizację poszczególnych zadań w projekcie
-dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów
-weryfikowanie prawidłowości podejmowanych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem
-promocja projektu
-prowadzenie dzienników zajęć oraz list obecności
-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów

Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny,
-życiorys – CV,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów dla seniorów
-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. JanaPawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – koordynator ds. warsztatów” w terminie do 14 maja 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS.

W miesiącu kwietniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


2020


Kalwaria Zebrzydowska, 02.07.2020r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

koordynator ds. warsztatów

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie harmonogramu warsztatów

 • angażowanie instruktorów w realizację poszczególnych zadań w projekcie

 • dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów

 • weryfikowanie prawidłowości podejmowanych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem

 • promocja projektu

 • prowadzenie dzienników zajęć oraz list obecności

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – koordynator ds. warsztatów
” w terminie do 10 lipca 2020r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 22.06.2020r.

 

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego – zastępstwo nabór nie został rozstrzygnięty.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

 


Kalwaria Zebrzydowska, 01.06.2020r.


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo ” w terminie do 12 czerwca 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 01.06.2020r.


Kalwaria Zebrzydowska, 01.06.2020r.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego – zastępstwo nabór nie został rozstrzygnięty, z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

 


Kalwaria Zebrzydowska, 12.05.2020r

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo ” w terminie do 22 maja 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu lutym 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

.

Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko główny księgowy do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Monika Kaczyńska

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 16.03.2020r.


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo ” w terminie do 20 marca 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu lutym 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 10.03.2020r.

Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na głównego księgowego

1. Wymagania formalne :

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych może zostać osoba: 

 1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

 3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 Wymagania dodatkowe: 

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,

 2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,

 3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,

 4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,

 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek, umiejętność i doświadczenie kierowania zespołem,

 6. dyspozycyjność,

 7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli :

a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka,

5. przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdawczości z ich wykonania,

6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika MGOPS, nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku księgowego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

 • Oświadczenie o :

-) niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

-) posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 10 marca 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 28.02.2020r.

Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)

na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy

 • umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r. ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2020r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę za zajęcia)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z nowych technologii dla seniorów (nauka oraz podniesienie posiadanych umiejętności korzystania z komputera, telefonów komórkowych, portali społecznościowych) pn. „Mój znajomy Internet”

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu nabycie oraz podniesienie posiadanej już wiedzy z obsługi komputera, telefonu, nawiązania kontaktów poprzez portale społecznościowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia z nowych technologii)
” w terminie
do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)

na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy

 • umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r. ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2020r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały
się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów dla seniorów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną pn. „Odtwórz tradycje”.

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu kultywowanie tradycji, lokalnej historii, lokalnej kuchni.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy (warsztaty rękodzieła)
” w terminie
do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy

( zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz nordic walking)

na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy

 • umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r. ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2020r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały
się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć ruchowych z elementami nordic walking dla seniorów pn. „Zawsze aktywny”

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu aktywizację seniorów dla podtrzymania dobrej kondycji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (zajęcia ruchowe z elementami nordic walking)
” w terminie do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty
do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%


Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy

( warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów)

na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy

 • umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r. ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2020r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały
się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów artystycznych dla seniorów tj. zajęć muzycznych, teatralnych
  z elementami choreografii i wiedzy o kulturze oraz gry rozwijające umysł pn. „Mam coś
  z artysty”.

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności muzycznych i teatralnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty artystyczne z elementami gier aktywizującymi seniorów )
” w terminie do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy (warsztaty kulinarne)

na umowę zlecenie lub umowę na wykonanie usługi

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy

 • umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r. ( w przypadku osób fizycznych)

 • umowa na wykonanie usługi do dnia 31.12.2020r. (w przypadku osób prowadzących działalność i wystawiających fakturę)

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały
się raz na dwa tygodnie w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów kulinarnych dla seniorów ( przybliżenie wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się, poszerzenie umiejętności w przygotowywaniu posiłków) pn.:
  ,,Na zdrowie”

 • diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – instruktor kulturalno – oświatowy (warsztaty kulinarne)
” w terminie
do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska,18.02.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym w administracji publicznej

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

 • znajomość prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych, innych przepisów prawnych pomocniczych przy stosowaniu ustawy (m.in. kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego)

Wymagania dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:

 • czynności polegające na organizacji i kierowaniu czynnościami związanymi
  z zamówieniami publicznymi,

 • realizacja zadań merytorycznych:

– przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla dostaw i usług oraz robót budowlanych,

– sporządzanie dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym ustawą prawo zamówień publicznych,

– przekazywanie i publikowanie ogłoszeń o wszczęciu postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,

 • przygotowywanie umów dla wykonawców zewnętrznych

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające 3 –letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym administracji publicznej

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – specjalista do spraw zamówień publicznych
” w terminie do 26 lutego 2020r.
do godziny 12.00
(decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Kalwaria Zebrzydowska, 18.02.2020r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

koordynator ds. warsztatów

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dla seniorów

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2020r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:

 • prowadzenie naboru uczestników

 • przygotowywanie harmonogramu warsztatów

 • angażowanie instruktorów w realizację poszczególnych zadań w projekcie

 • dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów

 • weryfikowanie prawidłowości podejmowanych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem

 • promocja projektu

 • prowadzenie dzienników zajęć oraz list obecności

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów dla seniorów

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku
do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana
Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko – koordynator ds. warsztatów
” w terminie do 26 lutego 2020r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu styczniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenia 2019


Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Kazimiera Marta Madej – zam. Brody

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 14.10.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. księgowości – umowa o pracę 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Wykształcenie wyższe – finanse i rachunkowość

 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • znajomość m.in. przepisów : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

2. Wymagania dodatkowe :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

 • zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

 • Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność

 • Umiejętność pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

 • kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków budżetowych

 • sporządzanie sprawozdań z ksiąg rachunkowych

 • wykorzystywanie programu księgowego, programu bankowego i programu Płatnik w zakresie wykonywania obowiązków

 • współpraca z innymi stanowiskami pracy w MGOPS,

 • sporządzanie analiz i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników MGOPS

 • sporządzanie listy płac pracowników MGOPS

 • sporządzanie kart zasiłkowych pracowników MGOPS

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Miejsce pracy – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę

 • Praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna,

 • Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych, praca w trybie jednozmianowym

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Curriculum vitae

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta

 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 • Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego)

 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • W przypadku posiadania doświadczenia -dokumenty potwierdzające doświadczenie na stanowisku zgodnym z ogłoszeniem

 6. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę – 1 etat

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent ds. księgowości” w terminie do 24 października do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu wrześniu 2019r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.09.2019r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 23 września 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu sierpniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 04.09.2019 r.

NABÓR NA STANOWISKO

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza nabór

na stanowisko

pracownika socjalnego- zastępstwo

1. Wymagania:

wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.
dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

posiadanie obywatelstwa polskiego,
nieposzlakowana opinia,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.
znajomość obsługi komputera
samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole
2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         praca socjalna;

·         dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

·         udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;  

·         pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe  i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

·         udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

·         pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

·         współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

·         inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

·         współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
curriculum vitae
kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
4. Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego- zastępstwo ” w terminie do 16 września 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu sierpniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 04.09.2019r


Kalwaria Zebrzydowska, 21.08.2019r.

NABÓR NA STANOWISKO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  ogłasza

nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej tj.

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo ukończone studia wyższe  na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. posiada ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego.

 • znajomość obsługi komputera

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • praca socjalna;

 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 2 września 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu lipcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 21.08.2019r.


                                         NABÓR NA STANOWISKO

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  w związku z przystąpieniem do programu „Opieka wytchnieniowa” –edycja 2019

ogłasza nabór na stanowisko opiekunki

1. Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, ukończony kurs dla opiekunów

 • Spełnienie wymagań zgodnych z art.6 ustawy o pracownikach samorządowych

 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się

 • Umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 • Znajomość topografii miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

2. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów :

 • Empatia

 • Komunikatywność

 • Odpowiedzialność

 • Rzetelność

 • Obowiązkowość

 • Zaangażowanie i odporność na stres

 • Uczciwość

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Celem głównym Programu –Opieka wytchnieniowa -edycja 2019 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

 • Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

 • Zapewnienie zleconej przez lekarza pielęgnacji,

 • Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekunki,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

 • oświadczenie o niekaralności .

4. Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekunka ” w terminie do 3 lipca 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu maju 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 24.06.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z nowych technologii dla seniorów ( nauka korzystania z komputera, telefonów komórkowych, portali społecznościowych) pn. „Mój znajomy Internet”

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu nabycie wiedzy z obsługi komputera. Telefonu, nawiązania kontaktów poprzez portale społecznościowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)w terminie do 01 marca 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

z-ca kierownika MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wiesława Dobosz

Kalwaria Zebrzydowska, 26.02.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów dla seniorów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną pn. „Odtwórz tradycje”.

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu kultywowanie tradycji, lokalnej historii, lokalnej kuchni.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)w terminie do 26 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z nowych technologii dla seniorów ( nauka korzystania z komputera, telefonów komórkowych, portali społecznościowych) pn. „Mój znajomy Internet”

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu nabycie wiedzy z obsługi komputera. Telefonu, nawiązania kontaktów poprzez portale społecznosciowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych techonologii)w terminie do 26 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – specjalista do spraw zamówień publicznych – została wybrana :

P. Podlaszewska Ksenia zam. Barwałd Górny

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – koordynator ds. warsztatów – została wybrana :

P. Baklarz Ewelina zam. Frydrychowice

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy ( zajęcia sportowe) – został wybrany :

P. Kościelny Miłosz zam. Leńcze

Uzasadnienie:

Kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisko .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Ogłoszenie o wyniku naboru

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – instruktor kulturalno-oświatowy ( warsztaty artystyczne) – została wybrana :

P. Budzowska Izabela zam. Bugaj

Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisko oraz spełnia wymogi formalne .

kierownik

Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 22.02.2019r.


Kalwaria Zebrzydowska, 15.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia sportowe)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć sportowych dla seniorów tj. zajęć ruchowych z elementami tańca pn. „Zawsze aktywny”

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu aktywizację seniorów dla podtrzymania dobrej kondycji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia sportowe)w terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 15.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów dla seniorów rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją i kuchnią tradycyjną pn. „Odtwórz tradycje”.

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu kultywowanie tradycji, lokalnej historii, lokalnej kuchni.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty rękodzieła)w terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 15.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty artystyczne)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie warsztatów artystycznych dla seniorów tj. zajęć muzycznych, teatralnych z elementami choreografii i wiedzy o kulturze pn. „Mam coś z artysty”.

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności muzycznych i teatralnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( warsztaty artystyczne)w terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 15.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych technologii)

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • doświadczenie zawodowe ( określić w latach)

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętności w zakresie animacji społecznej

 • umiejętność pracy z seniorami oraz samodzielnej organizacji pracy własnej

 • odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych

 • wysoka kultura osobista

 • miłe usposobienie

 • dyspozycyjność

 • znajomość obsługi komputera – pakiet Office, Internet

 • komunikatywność, sumienność, obowiązkowość

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu- zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin zegarowych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie zajęć z nowych technologii dla seniorów ( nauka korzystania z komputera, telefonów komórkowych, portali społecznościowych) pn. „Mój znajomy Internet”

 • Diagnozowanie potrzeb uczestników w ww. zakresie tematycznym.

Warsztaty mają na celu nabycie wiedzy z obsługi komputera. Telefonu, nawiązania kontaktów poprzez portale społecznosciowe.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • proponowany szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych warsztatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – instruktor kulturalno –oświatowy ( zajęcia z nowych techonologii)w terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 12.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym w administracji publicznej

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

 • znajomość prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych oraz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy prawo zamówień, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych, innych przepisów prawnych pomocniczych przy stosowaniu ustawy (m.in. kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego)

Wymagania dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:

 • czynności polegające na organizacji i kierowaniu czynnościami związanymi z zamówieniami publicznymi,

 • realizacja zadań merytorycznych:

– przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla dostaw i usług oraz robót budowlanych,

– sporządzanie dokumentacji postępowań zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym ustawą prawo zamówień publicznych,

– przekazywanie i publikowanie ogłoszeń o wszczęciu postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,

 • przygotowywanie umów dla wykonawców zewnętrznych

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające 3 –letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym administracji publicznej

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – specjalista do spraw zamówień publicznychw terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska


Kalwaria Zebrzydowska, 12.02.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ogłasza nabór na 1 stanowisko:

koordynator ds. warsztatów

na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe

 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dla seniorów

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność

Warunki pracy :

• rodzaj umowy – umowa zlecenie do dnia 31.12.2019r.

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem realizowanego projektu

Główne obowiązki:

 • prowadzenie naboru uczestników

 • przygotowywanie harmonogramu warsztatów

 • angażowanie instruktorów w realizację poszczególnych zadań w projekcie

 • dokonywanie zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia warsztatów

 • weryfikowanie prawidłowości podejmowanych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem

 • promocja projektu

 • prowadzenie dzienników zajęć oraz list obecności

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w zakresie opracowywania materiałów

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – CV,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów dla seniorów

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – koordynator ds. warsztatóww terminie do 22 lutego 2019r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, stronie internetowej MGOPS , na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń

W miesiącu styczniu 2019r.. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

kierownik MGOPS

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dorota Pocztowska

Załącznik:


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko

Referent

umowa zlecenie na czas określony

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Wykształcenie wyższe

 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • znajomość przepisów : ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

2. Wymagania dodatkowe :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

 • umiejętność obsługi programu informatycznego SYGNITY

 • zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

 • Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność

 • Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa klienta oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

 • Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie wniosków w zakresie ww. ustaw i rozporządzenia

 • Weryfikacja ww. wniosków w programie informatycznym SYGNITY, Empatia

 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną z zakresu ww. świadczeń

 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,

 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń

 • Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Miejsce pracy – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Forma nawiązania stosunku pracy – umowa-zlecenie

 • Praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna, związana z kontaktami z klientami i innymi instytucjami

 • Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych, praca w trybie jednozmianowym

 • Szacowany czas pracy : 5 razy w tygodniu po 8 godzin

 • Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2018r. do 31.12.2018r.

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Curriculum vitae

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta

 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 • Oświadczenie o niekaralności

 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • W przypadku posiadania doświadczenia -dokumenty potwierdzające doświadczenie na stanowisku zgodnym z ogłoszeniem

 6. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa – zlecenie od 1 lipca 2018r. do 31.12.2018r.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj.
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska –
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent” w terminie do 25 czerwca 2018r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu maj 2018r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Na dokumentach prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

8. Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
o których mowa w pkt 1

 
9.  Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego, otrzymanych ofert nie zwracamy.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 14.06.2018r.

Nabór na stanowisko referenta


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony