OGŁOSZENIE


Kalwaria Zebrzydowska 14.06.2018 r

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko

Referent

umowa zlecenie na czas określony

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • Wykształcenie wyższe

 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • znajomość przepisów : ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

2. Wymagania dodatkowe :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

 • umiejętność obsługi programu informatycznego SYGNITY

 • zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań

 • Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność

 • Umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa klienta oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

 • Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie wniosków w zakresie ww. ustaw i rozporządzenia

 • Weryfikacja ww. wniosków w programie informatycznym SYGNITY, Empatia

 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną z zakresu ww. świadczeń

 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,

 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń

 • Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Miejsce pracy – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Forma nawiązania stosunku pracy – umowa-zlecenie

 • Praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna, związana z kontaktami z klientami i innymi instytucjami

 • Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych, praca w trybie jednozmianowym

 • Szacowany czas pracy : 5 razy w tygodniu po 8 godzin

 • Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2018r. do 31.12.2018r.

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Curriculum vitae

 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta

 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem

 • Oświadczenie o niekaralności

 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • W przypadku posiadania doświadczenia -dokumenty potwierdzające doświadczenie na stanowisku zgodnym z ogłoszeniem

 6. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa – zlecenie od 1 lipca 2018r. do 31.12.2018r.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej,  w godzinach pracy Ośrodka tj.
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska –
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent” w terminie do 25 czerwca 2018r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta
w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu maj 2018r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Na dokumentach prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

8. Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne,
o których mowa w pkt 1

 
9.  Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego, otrzymanych ofert nie zwracamy.

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 14.06.2018r.

Nabór na stanowisko referenta