Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kalwaria Zebrzydowska, 28.12.2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zamówienie pn. Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

Załącznik:

Wybór najkorzystniejszej oferty _dostawa internetu


Kalwaria Zebrzydowska, 24.12.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zamówienie pn. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę:

Concordia Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. S. Małachowskiego 10

61-129 Poznań

cena wybranej oferty:1.136,00 zł brutto

słownie złotych: jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska, 17.12.2018r.

 

W związku z wniesionym zapytaniem z dnia .13.12.2018r. dotyczącym zapytania ofertowego pn.: Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013– niniejszym udzielam odpowiedzi w  załączniku:

Załącznik:

Odpowiedź na pytania 17_12_2018

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2018r.

Informacja

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.12.2018r. dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013– informuje:

W związku z oczywistą omyłka pisarską, która wystąpiła w treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż w punkcie „XI Miejsce i termin składania ofert” jest „termin składania ofert upływa 14.12.2019r. godz. 13:00” a powinno być „termin składania ofert upływa 14.12.2018r. godz. 13:00.”

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19.12.2018r. do godz. 13:00.

Załącznik:

informacja

 


Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2018r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

Zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze (grudzień 2018 -4.SU)  


Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2018r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

Załącznik:

Zapytanie ofertowe -specjalistyczne usługi opiekuńcze (grudzień 2018 -1.SU)  


Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczące zamówienia na:

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

informuję jak w załączniku:

Załącznik:

Zapytanie ofertowe 12_11_2018

formularz ofertowy ubezpieczenie

załączniki do zapytania ofertowego_ubezpieczenie

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 11.12.2018r.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.12.2018 r.  dotyczącym postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zamówienie:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”  w ramach  działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.”

informuję jak w załączniku:

Załącznik:

informacja do zapytania ofertowego_dostawa internetu


Kalwaria Zebrzydowska, 07.12.2018r.

Zapytanie ofertowe

 dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

załączniki_1_2_3_4

Formularz ofertowy


Kalwaria Zebrzydowska, 05.12.2018r.

Ponowna wycena realizacji zadania

Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny” w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron, a jego celem jest jedynie zbadanie cen rynkowych dla danej usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu wyceny w załączniku:

Załącznik:

Rozeznanie cenowe ubezpieczenie

Formularz rozeznanie cenowe ubezpieczenie- wersja do edycji

Formularz rozeznanie cenowe ubezpieczenie- wersja do edycji doc


Kalwaria Zebrzydowska, 29.11.2018r.

Wycena realizacji zadania

Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny” w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron, a jego celem jest jedynie zbadanie cen rynkowych dla danej usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu wyceny w załączniku:

Załącznik:

Rozeznanie cenowe ubezpieczenie

Formularz rozeznanie cenowe ubezpieczenie- wersja do edycji

 


Kalwaria Zebrzydowska, 29.11.2018r.

Wycena realizacji zadania

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny” w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron, a jego celem jest jedynie zbadanie cen rynkowych dla danej usługi.

Szczegółowy opis przedmiotu wyceny w załączniku.

Załącznik:

Rozeznanie cenowe dostęp do Internetu

Rozeznanie cenowe dostęp do Internetu-wersja do edycji


Kalwaria Zebrzydowska, 02.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy MGOPS.5122.4.2018.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez :

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto za 1 godzinę usługi

Uwagi

1.

WIGA Gabriel Wilk

Barwałd Średni 101

50,00zł.

Wykonawca spełnia wymogi zgodne
z zapytaniem ofertowym

Kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska

 

Załącznik:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Kalwaria Zebrzydowska, 16.10.2018 r

Zapytanie ofertowe
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2018 r. do godziny 14.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi+ wraz z załącznikami

 


Kalwaria Zebrzydowska, 03.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zamówienie pn. Przeprowadzenie szkolenia zawodowego/zapewnienie kadry trenerskiej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego na: kurs PALACZA w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

O.D.i.D.Z. WURBEX

Bożena Palarczyk-Kłobuch

ul. Wojska Polskiego 2b

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 7 650,00 zł

słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 20%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik:

Informacja-o-wyborze-oferty-kurs-Palacza.pdf


Kalwaria Zebrzydowska, 03.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zamówienie pn. Przeprowadzenie szkolenia zawodowego/zapewnienie kadry trenerskiej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego na: kurs SIOSTRY PCK w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

O.D.i.D.Z. WURBEX

Bożena Palarczyk-Kłobuch

ul. Wojska Polskiego 2b

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 15 520,00 zł

słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie – 20%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Załącznik:

Informacja-o-wyborze-oferty-kurs-Siostry-PCK.pdf

 


Kalwaria Zebrzydowska, 20.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego/zapewnienie kadry trenerskiej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego na: kurs SIOSTRY PCK w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
.

 

Załączniki:

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe-Kurs Siostra PCK

Wykaz usług

Wykaz osób

Rekomendacje


Kalwaria Zebrzydowska, 20.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego/zapewnienie kadry trenerskiej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego na: kurs PALACZA w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
.

 

Załączniki:

Kurs Palacza- zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

Rekomendacje

 


Kalwaria Zebrzydowska, 18.07.2018r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szaf metalowych w ilości 8 sztuk dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej (rozpoznanie cen przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty) informuję, iż dokonano wyboru następujących najkorzystniejszych ofert :

Wykonawca Ilość Cena brutto Uwagi
Szafa biurowa metalowa z drzwiami przesuwanymi typu roleta, zamykana na klucz.
B2B Partner Spółka zo.o.

Ul. Królewska 65A/1

30-081 Kraków

4

4.897,37 zł Oferta najkorzystniejsza
Szafa biurowa metalowa z drzwiami przesuwanymi typu roleta, zamykana na klucz.
Nie wybrany Wykonawcy.

Brak najkorzystniejszej oferty.
Szafa biurowa metalowa z sejfem na akta i dokumenty, w górnej części przeszklona, zamykana na klucz.
Domator24

1

847,00 zł Oferta najkorzystniejsza.
Szafka metalowa na klucze zamykana na elektroniczny zamek szyfrowy.
B2B Partner Spółka zo.o.

Ul. Królewska 65A/1

30-081 Kraków

1

302,21 zł Oferta najkorzystniejsza.

kryteria oceny:

 • cena 100%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Kalwaria Zebrzydowska, 06.07.2018r.

Rozeznanie cenowe

Wycena jest związana z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron.
Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

Załącznik

Rozeznanie-cenowe_kursy-zawodowe

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 06.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

na dostawę szaf metalowych w ilości 8 sztuk dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wartość szacunkowa zapytania ofertowego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Załącznik:

Zapytanie cenowe szafy metalowe


Kalwaria Zebrzydowska, 06.07.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Grupa CSW DELTA Sp. zo.o.

ul. Kilińskiego 22 M

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena wybranej oferty: 745,00 zł

słownie złotych: siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załączniki

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 25.06.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Doradca zawodowy

Formularz oferty  

Wykaz osób

Wykaz usług


Kalwaria Zebrzydowska 18.06.2018r.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 21.06.2018r. do godz. 12:00

Załączniki:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

 


Kalwaria Zebrzydowska 08.06.2018r.

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wykaz usług

Wykaz osób

Formularz oferty

 


Kalwaria Zebrzydowska 06.06.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usług szkoleniowych
z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn.
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Profesjonalne Doradztwo Personalne

Aleksandra Patyk

ul. Minkowskiego 5/3

50-362 Wrocław

cena wybranej oferty: 650,00 zł

słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze j oferty

 


Kalwaria Zebrzydowska 06.06.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Pracownia Rozwoju Umiejętności Psycho-Społecznych

Agnieszka Nabagło

Bębło, ul. Południowa 53

32-089 Wielka Wieś

cena wybranej oferty: 589,80 zł

słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 80/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz osób

Wykaz usług

 


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Wykaz usług


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 10.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób


Kalwaria Zebrzydowska 08.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Grupa CSW DELTA Sp. z o. o.

ul. Kilińskiego 22M

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena wybranej oferty: 598,80 zł

słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby nr 1 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

 • doświadczenie osoby nr 2 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 07.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp. z o. o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kilińskiego 22M

cena wybranej oferty: 5 901,05 zł
słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 05/100 gr
kryteria oceny:
 • cena 80%
 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

 

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska, 02.05.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
.

 

 

Załączniki:

Rozeznanie cenowe

Formularz wyceny

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 25.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty

Wykaz usług załącznik nr 2

Wykaz osób załącznik nr 3


 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- Trener Kompetencji Społecznych

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19.04.2018 r.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: ,,Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR do dnia 23.04.2018r. do godz. 11:00.

Załączniki:

Przedłużenie terminu

 


Kalwaria Zebrzydowska, 12.04.2018r.

 

Rozeznanie cenowe

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

szczegóły  w  załączniku:

Załącznik:

Rozeznanie cenowe.pdf

Formularz wyceny     

 


Kalwaria Zebrzydowska, 11.04.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Załącznik:

Zapytanie ofertowe IIP

Formularz oferty

Wykaz Usług-załącznik nr 2

Wykaz osób- załącznik nr 3


Kalwaria Zebrzydowska, 09.04.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia – w noclegowni i/lub ogrzewalni dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Załącznik:

Zapytanie ofertowe z załącznikami- noclegownia i ogrzewalnia ( kwiecień 2018r.)


Kalwaria Zebrzydowska, 05 .04.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowani wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

                                                              Kamila Syrytczyk
                                                          ul. Brodzińskiego 3/1D
                                                               30-506 Kraków

cena wybranej oferty: 5390,00 zł

słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąta złotych 00/100 gr
kryteria oceny:
-cena 80%
-doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienie 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska 28.03.2018

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.03.2018 r.

informuję o sprostowaniu podanej informacji, która otrzymuje brzmienie:

W związku z prowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.H.U. UNIVERSE

ul. Borelowskiego 27

33-310 Nowy Sącz

cena wybranej oferty: 2 869,20 zł
słownie złotych: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100 gr
kryteria oceny: cena 100%
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załącznik

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska 27.03.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.H.U. UNIVERSE

ul. Borelowskiego 27

33 – 310 Nowy Sącz

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 23.03.2018

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: ,,Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR do dnia 26.03.2018r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego.pdf


Kalwaria Zebrzydowska 21.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Załączniki

Zapytanie ofertowe. pdf

Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wykaz usług

Załącznik nr 3 Wykaz osób

 


Kalwaria Zebrzydowska 15.03.2018r.

 

Rozeznanie cenowe

 

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie
9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

Załączniki

Rozeznanie cenowe

Formularz wyceny


Kalwaria Zebrzydowska 15.03.2018

 

Zapytanie ofertowe

Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe -Materiały biurowe 

Formularz oferty


Kalwaria Zebrzydowska 08.03.2018

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe jest związane z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1 do wyceny formularz dot. asortyment


Kalwaria Zebrzydowska 21.02.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

 

Grupa CSW DELTA Sp. z o. o.
Filia: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Sandomierska 26 A

 

cena wybranej oferty: 7 080,00 zł

słownie złotych: siedem tysięcy osiemdziesiąt 00/100 gr

kryteria oceny:

cena 80%
doświadczenie osoby nr 1 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%
doświadczenie osoby nr 2 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Przedłużenie  terminu zapytania ofertowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża terminu składania ofert na realizację zadania pn „Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR  do dnia 20.02.2018r. do godz. 12.00

załącznik:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia – w noclegowni i/lub ogrzewalni dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

załącznik:

Zapytanie ofertowe- skan

Zapytanie ofertowe


 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej
/http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wykaz osób

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony