ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz osób

Wykaz usług

 


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Wykaz usług


Kalwaria Zebrzydowska 25.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 10.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób


Kalwaria Zebrzydowska 08.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Grupa CSW DELTA Sp. z o. o.

ul. Kilińskiego 22M

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

cena wybranej oferty: 598,80 zł

słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100 gr

kryteria oceny:

  • cena 80%

  • doświadczenie osoby nr 1 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

  • doświadczenie osoby nr 2 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 07.05.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp. z o. o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Kilińskiego 22M

cena wybranej oferty: 5 901,05 zł
słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych 05/100 gr
kryteria oceny:
  • cena 80%
  • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

 

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska, 02.05.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Załączniki:

Rozeznanie cenowe

Formularz wyceny

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 25.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz oferty

Wykaz usług załącznik nr 2

Wykaz osób załącznik nr 3


 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- Trener Kompetencji Społecznych

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19.04.2018 r.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: ,,Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR do dnia 23.04.2018r. do godz. 11:00.

Załączniki:

Przedłużenie terminu

 


Kalwaria Zebrzydowska, 12.04.2018r.

 

Rozeznanie cenowe

Świadczenie usługi trenera kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

szczegóły  w  załączniku:

Załącznik:

Rozeznanie cenowe.pdf

Formularz wyceny     

 


Kalwaria Zebrzydowska, 11.04.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Załącznik:

Zapytanie ofertowe IIP

Formularz oferty

Wykaz Usług-załącznik nr 2

Wykaz osób- załącznik nr 3


Kalwaria Zebrzydowska, 09.04.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia – w noclegowni i/lub ogrzewalni dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Załącznik:

Zapytanie ofertowe z załącznikami- noclegownia i ogrzewalnia ( kwiecień 2018r.)


Kalwaria Zebrzydowska, 05 .04.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowani wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

                                                              Kamila Syrytczyk
                                                          ul. Brodzińskiego 3/1D
                                                               30-506 Kraków

cena wybranej oferty: 5390,00 zł

słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąta złotych 00/100 gr
kryteria oceny:
-cena 80%
-doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienie 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska 28.03.2018

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.03.2018 r.

informuję o sprostowaniu podanej informacji, która otrzymuje brzmienie:

W związku z prowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.H.U. UNIVERSE

ul. Borelowskiego 27

33-310 Nowy Sącz

cena wybranej oferty: 2 869,20 zł
słownie złotych: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 20/100 gr
kryteria oceny: cena 100%
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Załącznik

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalwaria Zebrzydowska 27.03.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.H.U. UNIVERSE

ul. Borelowskiego 27

33 – 310 Nowy Sącz

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska 23.03.2018

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: ,,Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR do dnia 26.03.2018r.
do godz. 14:00.

Załączniki:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego.pdf


Kalwaria Zebrzydowska 21.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Załączniki

Zapytanie ofertowe. pdf

Formularz oferty

Załącznik nr 2- Wykaz usług

Załącznik nr 3 Wykaz osób

 


Kalwaria Zebrzydowska 15.03.2018r.

 

Rozeznanie cenowe

 

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie
9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

Załączniki

Rozeznanie cenowe

Formularz wyceny


Kalwaria Zebrzydowska 15.03.2018

 

Zapytanie ofertowe

Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe -Materiały biurowe 

Formularz oferty


Kalwaria Zebrzydowska 08.03.2018

Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe jest związane z realizacją projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

Dostawa materiałów biurowych dla uczestników Klubu Integracji Społecznej na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1 do wyceny formularz dot. asortyment


Kalwaria Zebrzydowska 21.02.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zamówienie pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

 

Grupa CSW DELTA Sp. z o. o.
Filia: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Sandomierska 26 A

 

cena wybranej oferty: 7 080,00 zł

słownie złotych: siedem tysięcy osiemdziesiąt 00/100 gr

kryteria oceny:

cena 80%
doświadczenie osoby nr 1 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%
doświadczenie osoby nr 2 wyznaczonej do realizacji zamówienia 10%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Przedłużenie  terminu zapytania ofertowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża terminu składania ofert na realizację zadania pn „Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR  do dnia 20.02.2018r. do godz. 12.00

załącznik:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia – w noclegowni i/lub ogrzewalni dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

załącznik:

Zapytanie ofertowe- skan

Zapytanie ofertowe


 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wykaz osób