ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Przedłużenie  terminu zapytania ofertowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża terminu składania ofert na realizację zadania pn „Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR  do dnia 20.02.2018r. do godz. 12.00

załącznik:

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego


Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2018r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia – w noclegowni i/lub ogrzewalni dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska

załącznik:

Zapytanie ofertowe- skan

Zapytanie ofertowe


 

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wykaz usług
Wykaz osób