Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2020

ZAPYTANIA OFERTOWE 2020


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.01.2020

MGOPS.5122.3.2019.SU

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

dot. Zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 07.01.2020r.

Zamawiający zmienia treść w pkt II.6. zapytania ofertowe w następujący sposób:

Treść „Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych”

otrzymuje brzmienie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”

W związku z powyższym ulega zmianie „Załącznik nr 1 Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Sporządziła: A. Chorąż


Kalwaria Zebrzydowska, 07.01.2020r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MGOPS.5122 3.2019.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania- autyzm dziecięcy ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: -nie dotyczy

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dorota Pocztowska –kierownik –tel. 33 8765-166, 33 8764-765

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka

IV. Rodzaj zamówienia : usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

1.świadczenie terapii integracji sensorycznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 2 godzin tygodniowo

2.świadczenie terapii logopedycznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 1 godzina tygodniowo

3.świadczenie terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 1 godzina tygodniowo

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : od styczeń 2020r. -31 grudzień 2020r.,

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: a/ szpitalu psychiatrycznym b/ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi c/ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym d/ ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym e/ zakładzie rehabilitacji f/innej jednostce niż wymienione w pkt.a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3. posiadane udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie

-) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

-) kształtowania nawyków celowej aktywności,

-) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi posiadającymi wymagane kwalifikacje,

Terapia integracji sensorycznej może być wykonywana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów sensorycznych, po ukończeniu kursu SI co najmniej II stopnia lub po studiach podyplomowych które kończą się wydaniem odpowiednich uprawnień.

X. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie IX pkt. 1

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności /kserokopie/

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt. 2

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 9.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

1. Formularz – OFERTA NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

2.Klauzura informacyjna

kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast