Home » ZAPYTANIA OFERTOWE 2020

ZAPYTANIA OFERTOWE 2020


Kalwaria Zebrzydowska, 29.12.2020

MGOPS.5122.2.2020.SU

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na;
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka, tj;
1. Świadczenie terapii integracji sensorycznej dla jednego dziecka
2.Świadczenie terapii logopedycznej dla jednego dziecka
dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez :

1.Nazwa zadania:
Świadczenie terapii integracji sensorycznej dla jednego dziecka
Nazwa Wykonawcy:
Kinga Malik
Adres wykonawcy:
Wadowice
Cena brutto za 1 godzinę
70,00zł.
Uwagi:
Wykonawca spełnia wymogi zgodne z zapytaniem ofertowym

2.Nazwa zadania:
Świadczenie terapii logopedycznej dla jednego dziecka
Nazwa Wykonawcy:  
Kinga Malik
Adres wykonawcy:
Wadowice    
Cena brutto za 1 godzinę
70,00zł.    
Uwagi:
Wykonawca spełnia wymogi zgodne z zapytaniem ofertowym


Kalwaria Zebrzydowska, 16.12.2020r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MGOPS.5122.2.2020.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający przyjmuje oferty częściowe.

7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: -nie dotyczy

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agata Chorąży –tel. 33 8765-166, 33 8764-765

III. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii logopedycznej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i terapii Integracji Sensorycznej w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla 1 dziecka ( autyzm dziecięcy).

IV. Rodzaj zamówienia : usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedzieli i dni świątecznych.

1. Świadczenie terapii integracji sensorycznej dla 1 dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

2 Świadczenie terapii logopedycznej dla 1 dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : od 4 stycznia 2021r. do 31 grudzień 2021r.

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

a/ szpitalu psychiatrycznym

b/ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

c/ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

d/ ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

e/ zakładzie rehabilitacji

f/ innej jednostce niż wymienione w pkt.a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

X. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie IX pkt. 1

3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt. 2

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 15.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Kalwaria Zebrzydowska, 14.12.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zamieszkania jest gmina Kalwaria Zebrzydowska


Kalwaria Zebrzydowska, 05.11.2020

Znak : MGOPS.073.7.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 21.10.2020r. na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2025 informuję, że najkorzystniejsza oferta według kryterium „cena” została złożona przez:

Agnieszka Kot-Cienkosz

Oficyna Profilaktyczna SBC Szkolenia Badania Consulting

ul. Dworcowa 9a/19

30-556 Kraków -kwota oferty : 6.400,00,-

Wiesława Dobosz

z-ca kierownika MGOPS


Kalwaria Zebrzydowska, 05.11.2020r.

Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie monitoringu

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2020r. dotyczące przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2020r.

Nadmienia się, że zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ złożona najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Wiesława Dobosz

z-ca kierownika MGOPS

Kalwaria Zebrzydowska, 21.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
na lata 2021-2025

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2025 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, porządku publicznego, bezrobocia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka.


Kalwaria Zebrzydowska, 21.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , stosując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020, za lata 2018-2020 ( do dnia podpisania umowy na realizację zadania), która została podjęta Uchwałą Nr XIV/136/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r.

Celem usługi jest :

 1. Analiza i ocena stanu Strategii
 2. Rediagnoza zjawisk i problemów społecznych
 3. Analiza wartości wskaźników monitoringu w odniesieniu do poszczególnych celów
 4. Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji Strategii
 5. Współpraca z realizatorami Strategii


Kalwaria Zebrzydowska, 21.10.2010r.

Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2020r. dotyczące przeprowadzenia monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2020r.

Nadmienia się, że zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ złożona najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Z poważaniem

Dorota Pocztowska

kierownik MGOPS


Kalwaria Zebrzydowska, 21.10.2010r.

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2025

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 08.10.2020r. dotyczące opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2025r.

Nadmienia się, że zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ złożona najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Z poważaniem

Dorota Pocztowska

kierownik MGOPS


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19.10.2020r.

UNIEWAŻNIENIE WYCENY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje, iż rozeznanie  cenowe na: przeprowadzenie wykładu / spotkania przez specjalistę dla 30 seniorów na temat funkcjonowania organizmu człowieka w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska zostaje unieważniona, ponieważ cena jedynej złożonej oferty, przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

Zapytanie Ofertowe

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.10.2020r.

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Szanowni Państwo

          Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z realizacją projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

I. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie wykładu / spotkania przez specjalistę dla 30 seniorów na temat funkcjonowania organizmu człowieka w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

II.Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie wykładu / spotkania przez specjalistę dla 30 seniorów na temat funkcjonowania organizmu człowieka. Spotkanie ma na celu przybliżyć Uczestnikom projektu informację jak funkcjonuje umysł i ciało człowieka szczególnie w okresie starości. Wymaga się,aby wykonawca posiadał wykształcenie wyższe z zakresu nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu. Do wyceny należy załączyć skan dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe.

Wykład ma odbyć się w wymiarze 2 godzin zegarowych w terminie od dnia podpisania umowy do 30.10.2020r.

Wykład zostanie przeprowadzony w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

III. Termin wykonania Zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 30.10.2020r. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w podanym terminie, w szczególności związane z rozprzestrzenianiem się COVID -19.

IV.Opis sposobu obliczania wyceny

Wycena wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.

V.Opis przygotowania wyceny

 Wycenę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

VI.Miejsce i termin składania wyceny

 Termin składania wyceny: 16.10.2020 r. do godz. 14.00

Wyceny można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mgopskalwariaz.com.pl

VII. Dane do kontaktu: Wiesława Dobosz, Ksenia Podlaszewska tel.:  (33) 876 51 66, (33) 876 47 65.

e-mail: biuro@mgopskalwariaz.com.pl


Zapytanie Ofertowe


Kalwaria Zebrzydowska, 08.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2021-2025


Zapytanie Ofertowe

Kalwaria Zebrzydowska,06.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na przeprowadzenie monitoringu Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska na lata 2016-2020


Informacja o wyborze oferty


Kalwaria Zebrzydowska, 11.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1843 z późn. zm.) pn.:Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW DELTA Sp. z o. o.

ul. Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

cena wybranej oferty: 1279,68 zł

słownie złotych: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 68/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 03.09.2020 r.

Przedłużenie terminu zapytania ofertowego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej przedłuża termin składania ofert na realizację zadania pn: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR do dnia 09.09.2020r. do godz. 11:00.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia26.08.2020r.

MGOPS.26.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia na:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.Rozeznanie cenowe

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 18.08.2020 r.

Zamawiający:
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
NIP 5511158182
w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 Szanowni Państwo

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z trwałością projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

 1. Tytuł zamówienia

  Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zagadnień psychologicznych w ramach trwałości projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie
  9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla
  OPS/PCPR.


Kalwaria Zebrzydowska, 03.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie rozeznania rynku na Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów
w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę:

MENDELMED
Łukasz Mendel
Więckowice 108
32-830 Wojnicz

cena wybranej oferty: 800,00 zł
słownie złotych: osiemset złotych 00/100

kryteria oceny:
cena 80%
doświadczenie 20%

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.07.2020r.

MGOPS.26.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

I. INFORMACJA O OGŁOSZENIU

 1. Nazwa projektu

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Termin składania oferty

30.07.2020r. do godz. 12:00

 1. Nazwa Zamawiającego

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska

  ul. Mickiewicza 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  NIP 5511158182

  w imieniu której działa:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Al. Jana Pawła II 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów
w ramach realizacji projektu pn.
Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

 1. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Ksenia Podlaszewska

 1. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 338765166

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć
(po 2 godz. zegarowe każdy etap) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów. Zajęcia mają na celu nabycie podstawowych informacji i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Planuje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych (2 godziny) i praktycznych (2 godziny).
Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Termin przeprowadzenia zajęć: pierwsze zajęcia mają się odbyć od dnia podpisania umowy
do końca sierpnia 2020 r.,
drugie zajęcia mają się odbyć do końca września 2020r.

2. Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2020 r., drugie zajęcia mają się odbyć do końca września 2020r. od poniedziałku do piątku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę szkoleniową o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmującą minimum 4 godziny szkoleniowe.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu szkolenia, zdolnym do wykonania zamówienia tj. trenerem posiadającym wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy – wykonał co najmniej 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godziny szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy .

Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia w ilości większej niż 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godzin szkoleniowych stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest podać informacje dotyczące trenera w wykazie osób.

W przypadku zdarzeń losowych w dniach przeprowadzania szkolenia zawodowego, w których na skutek zdarzeń losowych wskazany trener nie będzie mógł przeprowadzić szkoleń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trenera w zastępstwie, z zastrzeżeniem iż trener, który jest w zastępstwie posiada przynajmniej takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zawodowych jak wykazany pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

3.3. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

– zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu;

– terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi we wskazanym terminie;

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 4
do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1.  

formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego

 1.  

Klauzula informacyjna

4. Ocena oferty

Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena: 80%

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

(K2) 20%

Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.2, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, uzyska punkty w przedmiotowym kryterium.

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób (ponad minimum 4 stanowiące warunek):

   1. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 4 godzin szkoleń – 0 pkt

   2. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 5 do 8 godzin szkoleń – 10 pkt

   3. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 9 i więcej godzin szkoleń – 20 pkt

    Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

X= K1 + K 2

Gdzie:

X- wynik oceny – całkowita liczba punktów

K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego). Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że będzie mógł ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 21.07.2020 r.

MGOPS.26.2.2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 03.07.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

I. INFORMACJA O OGŁOSZENIU

 1. Nazwa projektu

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Termin składania oferty

17.07.2020r. do godz. 12:00

 1. Nazwa Zamawiającego

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska

  ul. Mickiewicza 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  NIP 5511158182

  w imieniu której działa:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Al. Jana Pawła II 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów
w ramach realizacji projektu pn.
Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

 1. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Ksenia Podlaszewska

 1. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 338765166

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć
(po 2 godz. zegarowe każdy etap) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów. Zajęcia mają na celu nabycie podstawowych informacji i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Planuje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych (2 godziny) i praktycznych (2 godziny).
Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Termin przeprowadzenia zajęć: pierwsze zajęcia mają się odbyć od dnia podpisania umowy
do końca sierpnia 2020 r.,
drugie zajęcia mają się odbyć do końca września 2020r.

2. Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2020 r., drugie zajęcia mają się odbyć do końca września 2020r. od poniedziałku do piątku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę szkoleniową o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmującą minimum 4 godziny szkoleniowe.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu szkolenia, zdolnym do wykonania zamówienia tj. trenerem posiadającym wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy – wykonał co najmniej 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godziny szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy .

Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia w ilości większej niż 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godzin szkoleniowych stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest podać informacje dotyczące trenera w wykazie osób.

W przypadku zdarzeń losowych w dniach przeprowadzania szkolenia zawodowego, w których na skutek zdarzeń losowych wskazany trener nie będzie mógł przeprowadzić szkoleń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trenera w zastępstwie, z zastrzeżeniem iż trener, który jest w zastępstwie posiada przynajmniej takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zawodowych jak wykazany pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

3.3. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

– zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu;

– terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi we wskazanym terminie;

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 4
do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1.  

formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego

 1.  

Klauzula informacyjna

4. Ocena oferty

Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena: 80%

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

(K2) 20%

Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.2, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, uzyska punkty w przedmiotowym kryterium.

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób (ponad minimum 4 stanowiące warunek):

   1. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 4 godzin szkoleń – 0 pkt

   2. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 5 do 8 godzin szkoleń – 10 pkt

   3. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 9 i więcej godzin szkoleń – 20 pkt

    Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

X= K1 + K 2

Gdzie:

X- wynik oceny – całkowita liczba punktów

K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego). Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że będzie mógł ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.


Kalwaria Zebrzydowska, 19.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 z późn. zm.) pn.:Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. informuję, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

GRUPA CSW

DELTA Sp. z o. o.

Filia: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26A

cena wybranej oferty: 2 538,88 zł

słownie złotych: dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 88/100 gr

kryteria oceny:

 • cena 80%

 • doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20%

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 09.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia na:

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

I. Zamawiający

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

II. Tytuł projektu

„Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

III. Program, Priorytet, Działanie, Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Priorytet IX Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1 Aktywna Integracja,

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w ramach trwałości projektu pn,: „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Specjalisty
ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb dla 8 osób w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb 8 osób oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb w okresie od dnia podpisania umowy do 03.07.2020r. Wykonawca analizował będzie indywidualne predyspozycje osób przy konsultacji z pracownikami socjalnymi, opracowywał będzie diagnozę dotyczącą aktywizacji społecznej i zawodowej. Godziny realizacji przewiduje się od 7.30 do 15.30, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

Wymagane jest aby przedmiot usługi wykonywany był w siedzibie Zamawiającego przy założeniu realizacji maksymalnie 4 godzin dydaktycznych (45 min.) usługi na jedną osobę.

Zamawiający wymaga, aby usługa prowadzona była przez doradcę zawodowego.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

przeprowadzenia usług Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
przekazywania informacji o uczestniku, który opuszcza zajęcia, lub posiada innego rodzaju zaległości
stałego kontaktu z Zamawiającym
informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi
realizacji przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym wymiarze godzinowym
prowadzenia usługi, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
stosowania wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego
oznakowania wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi logotypami: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Logo Małopolski
zabezpieczenia i zachowania poufności danych osobowych osoby korzystającej z usługi świadczonej przez Wykonawcę tj. wykorzystanie tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości
przestrzegania tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
terminowego rozliczenia się z powierzonych zadań
sporządzenia opinii o uczestniku po zakończeniu realizacji zamówienia
przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na początku i na zakończenie zajęć
W terminie do 3 dni od zakończenia zajęć Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację, na którą złożą się m. in. opinie.

Zamawiający zapewni listy obecności we własnym zakresie.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 03.07.2020r., w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. od godz. 7:30 do 15:30, zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi
w zakresie przeprowadzenia Indywidualnych Diagnoz Potrzeb, Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadająca kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego celem przeprowadzenia Indywidualnej Identyfikacji Potrzeb.

Wymaga się, aby osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiadała doświadczenie
w wykonaniu minimum 5 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb. Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb w ilości większej niż 5 stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.

3. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

a) licencja doradcy zawodowego lub ukończone studia wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego – należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w pkt. VII).

VIII. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone

zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu,
terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności, warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy;

formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego
wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami

X. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto (Kryterium K1): 80%

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (K2): 20%

Ilość punktów za kryterium zostanie przyznana według następujących zasad:

Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jednej osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w wykonaniu Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb otrzyma dodatkowe punkty w w/w kryterium.

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób:

a) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 5 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 0 pkt

b) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 6 do 15 Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 10 pkt

c) wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 16 i więcej Indywidualnych Diagnoz Potrzeb/ Indywidualnych Identyfikacji Potrzeb – 20 pkt

Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

X= K1 + K 2

Gdzie:

X- wynik oceny – całkowita liczba punktów

K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać cenę za godzinę brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia przy założeniu realizacji maksymalnie 4 godzin dydaktycznych usługi na jedną osobę.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

XIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

– listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb

– osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb

Termin składania ofert upływa 17.06.2020r. do godz. 13.00.

XIV. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, tel. 338765166

XV. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane w miejscach publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający


 Szanowni Państwo 

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia
na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z trwałością projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu IX Region Spójny Społecznie działanie 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

 1. Tytuł zamówienia

  Pełnienie funkcji Specjalisty ds. Identyfikacji Indywidualnych Potrzeb, w ramach trwałości projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego przez

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
  /http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

  w Kalwarii Zebrzydowskiej
  /http://www.mgopskalwariaz.com.pl/

  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.03.2020 r.

MGOPS.26.2.2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota PocztowskaKalwaria Zebrzydowska, dnia 16.03.2020r.

MGOPS.26.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

I. INFORMACJA O OGŁOSZENIU

 1. Nazwa projektu

Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 1. Termin składania oferty

24.03.2020r. do godz. 12:00

 1. Nazwa Zamawiającego

  Gmina Kalwaria Zebrzydowska

  ul. Mickiewicza 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

  NIP 5511158182

  w imieniu której działa:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Al. Jana Pawła II 7

  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferty można składać:

listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

osobiście w biurze podawczym (parter pok. nr 24 A) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów
w ramach realizacji projektu pn.
Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów

 1. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kołodziej, Ksenia Podlaszewska

 1. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 338765166

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć
(po 2 godz. zegarowe każdy etap) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów. Zajęcia mają na celu nabycie podstawowych informacji i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Planuje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych (2 godziny) i praktycznych (2 godziny).
Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Termin przeprowadzenia zajęć: pierwsze zajęcia mają się odbyć od dnia podpisania umowy
do końca marca 2020 r., drugie zajęcia mają się odbyć do końca czerwca 2020r.

2. Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca marca 2020 r., drugie zajęcia mają się odbyć do końca czerwca 2020r. od poniedziałku do piątku.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1. Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę szkoleniową o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy obejmującą minimum 4 godziny szkoleniowe.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz załączy referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte wykonanie usług. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 trenerem/wykładowcą w ramach tematu szkolenia, zdolnym do wykonania zamówienia tj. trenerem posiadającym wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w danym obszarze, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy – wykonał co najmniej 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godziny szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia/zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy .

Spełnienie wyżej opisanego warunku stanowi minimum, natomiast dysponowanie i wyznaczenie do realizacji zamówienia osoby o doświadczeniu w wykonaniu szkolenia w dziedzinie zgodnej z tematyką zamówienia w ilości większej niż 1 szkolenie obejmujące minimum 4 godzin szkoleniowych stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest podać informacje dotyczące trenera w wykazie osób.

W przypadku zdarzeń losowych w dniach przeprowadzania szkolenia zawodowego, w których na skutek zdarzeń losowych wskazany trener nie będzie mógł przeprowadzić szkoleń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić trenera w zastępstwie, z zastrzeżeniem iż trener, który jest w zastępstwie posiada przynajmniej takie samo doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzania szkoleń zawodowych jak wykazany pierwotnie w zapytaniu ofertowym.

3.3. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności:

– zmiany osoby wymienionej w wykazie osób załączonym do oferty w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn losowych lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, skutkujących koniecznością zmiany osoby. Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą i potwierdzenia, że każda nowa osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty w związku z udziałem zmienianej osoby obowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej takim samym doświadczeniu;

– terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację usługi we wskazanym terminie;

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu wraz z uzasadnieniem przez którąkolwiek ze stron umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany. Wzór umowy stanowi załącznik
nr 4
do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1.  

formularz oferty – na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz wykonanych usług – na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego

 1.  

wykaz osób – na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do zapytania ofertowego

 1.  

Klauzula informacyjna

4. Ocena oferty

Po spełnieniu przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena: 80%

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (Kryterium K 2): 20%

Opis sposobu obliczania punktacji w kryterium cena (K1) – 80%

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
K1 = (K min : K b) x 80
gdzie:
K1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
K min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
K b – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

(K2) 20%

Jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.2, która posiada dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, uzyska punkty w przedmiotowym kryterium.

Ilość punktów będzie przyznawana w następujący sposób (ponad minimum 4 stanowiące warunek):

   1. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: do 4 godzin szkoleń – 0 pkt

   2. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: od 5 do 8 godzin szkoleń – 10 pkt

   3. wykonanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia: 9 i więcej godzin szkoleń – 20 pkt

    Ilość punktów, które wykonawca może uzyskać w ramach przedmiotowego kryterium zostanie obliczona na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w pkt. 2 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

X= K1 + K 2

Gdzie:

X- wynik oceny – całkowita liczba punktów

K1 – ilość punktów w kryterium „Cena brutto”

K2 – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

O podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego). Cenę należy wskazać na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

7. Opis przygotowania oferty

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega, iż unieważni postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że będzie mógł ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający

Dorota Pocztowska

kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 11.03.2020 r.

MGOPS.26.2.2020

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP 5511158182

w imieniu której działa:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

 Szanowni Państwo

            Zwracam się z prośbą o dokonanie wyceny realizacji usług opisanych w przedmiocie zamówienia
na załączonym druku „Formularz wyceny”.

Wycena jest związana z realizacją projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

            Szacowanie kosztów realizacji zadania nie jest ofertą wiążącą dla żadnej ze stron. Ma charakter zbadania cen rynkowych dla danej usługi. Może posłużyć w procedurze udzielenia zamówienia publicznego jednostki.

Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów w ramach realizacji projektu pn. „Profesjonalna pomoc społeczna” na rzecz osób starszych, w tym organizację warsztatów finansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego
i środków własnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch etapach czterogodzinnych zajęć (po 2 godz. zegarowe każdy etap) z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 30 seniorów. Zajęcia mają na celu nabycie podstawowych informacji i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Planuje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Termin przeprowadzenia zajęć: pierwsze zajęcia mają się odbyć od dnia podpisania umowy do końca
marca 2020 r., drugie zajęcia mają się odbyć do końca czerwca 2020r.

 

III. Opis sposobu obliczania wyceny

Wycena wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.

IV. Opis przygotowania wyceny

Wycenę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Miejsce i termin składania wyceny

Termin składania wyceny: 13.03.2020 r. do godz. 14.00

Wyceny można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mgopskalwariaz.com.pl 

VI. Dane do kontaktu: Paulina Kołodziej, tel.:  (33) 876 51 66, (33) 876 47 65.

e-mail:biuro@mgopskalwariaz.com.pl 

Przedmiotowa wycena nie stanowi zapytania ofertowego, a jedynie służy rozeznaniu rynku.

Załącznik: Formularz wyceny
Klauzula Informacyjna


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.02.2020 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie świadczenia terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze jednej godziny tygodniowo” zostaje unieważnione, gdyż nie została złożona żadna oferta na ww. zadanie.

Otrzymują:

 1. Adresat;

 2. aa.

Sporządziła: A. Chorąży.

Kalwaria Zebrzydowska, 07.02.2020r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MGOPS.5122 3.2019.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania- autyzm dziecięcy ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: -nie dotyczy

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agata Chorąży –tel. 33 8765-166, 33 8764-765

III. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie świadczenia terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

IV. Rodzaj zamówienia : usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie świadczenia terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 grudzień 2020r.

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

a/ szpitalu psychiatrycznym;

b/ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c/ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d/ ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e/ zakładzie rehabilitacji;

f/innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

X. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie IX pkt. 1.

3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt. 2.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 luty 2020 r. do godziny 14.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

1. Formularz – OFERTA NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH;

2. Klauzula informacyjna .

Kierownik MGOPS

Załącznik Nr 1

OFERTA

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ……………………..zł za 1 godzinę

(słownie brutto……………………………………………………………………………………………………………..) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w formie świadczenia terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy).

2. Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………..

Adres Oferenta…………………………………………………………………….……………………………………….

Dane kontaktowe tel, e-mail)………………………………………………………………………..……..…

3. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

………………….. ………………………..

Miejscowość, data podpis oferenta


Kalwaria Zebrzydowska, 07.02.2020

MGOPS.5122.3.2019.SU

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na;

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka, tj;

1. Świadczenie terapii integracji sensorycznej dla jednego dziecka

2.Świadczenie terapii logopedycznej dla jednego dziecka

3. Świadczenie terapii psychologicznej dla jednego dziecka

dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez :

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto za 1 godzinę usługi

Uwagi

1.

Świadczenie terapii integracji sensorycznej dla

jednego

dziecka

Kinga Malik

Wadowice

70,00zł.

Wykona-wca spełnia wymogi zgodne
z zapyta-niem oferto-wym

2.

Świadczenie terapii logopedycznej dla

jednego

dziecka

Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA Joanna Żmija

Zakrzów

60,00zł

Wykona-wca spełnia wymogi zgodne
z zapyta-niem oferto-wym

3.

Świadczenie terapii psychologicznej dla jednego dziecka

Nie złożono oferty.


Kalwaria Zebrzydowska, dnia 13.01.2020

MGOPS.5122.3.2019.SU

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

dot. Zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z dnia 07.01.2020r.

Zamawiający zmienia treść w pkt II.6. zapytania ofertowe w następujący sposób:

Treść „Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych”

otrzymuje brzmienie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”

W związku z powyższym ulega zmianie „Załącznik nr 1 Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Sporządziła: A. Chorąż


Kalwaria Zebrzydowska, 07.01.2020r.

Zapytanie ofertowe

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

MGOPS.5122 3.2019.SU

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania- autyzm dziecięcy ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. z późn. zm.)

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej , ul. Al. Jana Pawła II 7

II. Informacje ogólne:

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

7. Finansowanie przedmiotu zamówienia: -nie dotyczy

8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dorota Pocztowska –kierownik –tel. 33 8765-166, 33 8764-765

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka

IV. Rodzaj zamówienia : usługi

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi dla jednego dziecka w miejscu zamieszkania położonym na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Usługi będą świadczone z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

1.świadczenie terapii integracji sensorycznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 2 godzin tygodniowo

2.świadczenie terapii logopedycznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 1 godzina tygodniowo

3.świadczenie terapii psychologicznej dla jednego dziecka (autyzm dziecięcy) w wymiarze 1 godzina tygodniowo

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych :

1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : od styczeń 2020r. -31 grudzień 2020r.,

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: a/ szpitalu psychiatrycznym b/ jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi c/ placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym d/ ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym e/ zakładzie rehabilitacji f/innej jednostce niż wymienione w pkt.a-e świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3. posiadane udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie

-) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

-) kształtowania nawyków celowej aktywności,

-) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi posiadającymi wymagane kwalifikacje,

Terapia integracji sensorycznej może być wykonywana wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów sensorycznych, po ukończeniu kursu SI co najmniej II stopnia lub po studiach podyplomowych które kończą się wydaniem odpowiednich uprawnień.

X. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie IX pkt. 1

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności /kserokopie/

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt. 2

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu zachowań społecznych.

XI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

XII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Al. Jana Pawła II 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godziny 9.00, osobiście lub przesyłką pocztową.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jednakże Zamawiający planuje negocjować cenę na poziomie wyboru Wykonawcy do realizacji zamówienia.

3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów .

4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:

1. Formularz – OFERTA NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

2.Klauzura informacyjna

kierownik MGOPS

Dorota Pocztowska


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony