Home » Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej od 1 stycznia 2021 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły          ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

1. Posiłku
2.Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
3.Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Dofinansowanie: 90 864 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote)

Całkowity koszt zadania: 113 582 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Fax: 33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

 

__________________

Przydatne strony

Font Resize
Contrast