Home » Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu „

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu „


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png
Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przyjętego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dni 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z Umową nr 52/OPS/D/2024 z dnia 02 lutego 2024r Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 48 181,00 zł na 2024 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 12 045,00 zł (dwanaście tysięcy czterdzieści pięć złotych 00/100)
Wartość dofinansowania – 48 181,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
Całkowity koszt zadania – 60 226,25 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 25/100)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z Umową nr 52/OPS/D/2023 z dnia 06 lutego 2023r Wojewoda oraz Aneksem nr 1/2023 z dnia 07.07.2023 r. i Aneksu nr 2/2023 z dnia 11.09.2023 r. przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 84.888,00 zł na 2023 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 21.222,00 zł
Wartość dofinansowania – 84.888,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)
Całkowity koszt zadania – 106.110,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programuPosiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z Umową nr 52/OPS/D/2023 z dnia 06 lutego 2023r Wojewoda oraz Aneksem nr 1/2023 z dnia 07.07.2023 r przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 59.158,00 zł na 2023 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).
Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 14.789,50zł

Wartość dofinansowania – 59.158,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Całkowity koszt zadania – 73.947,50 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z Umową nr 52/OPS/D/2023 z dnia 06 lutego 2023r Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 48 181,00 zł na 2023 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 12 045,25zł

Wartość dofinansowania – 48 181,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)

Całkowity koszt zadania – 60 226,25 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 25/100)


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1-1024x341.png

Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z aneksem Nr 2/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r do umowy z dnia 19 stycznia 2022r Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 96.363,00 zł na 2022 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 24.090,75 zł

Wartość dofinansowania – 96.363,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

Całkowity koszt zadania – 120.453,75 zł (słownie:sto dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 75/100)


Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z aneksem Nr 1/2022 z dnia 13 czerwiec 2022r do umowy z dnia 19 stycznia 2022r Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 79.389,00 zł zł na 2022 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 19.847,25 zł

Wartość dofinansowania – 79.389,00zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych)

Całkowity koszt zadania – 99.236,25 zł (słownie: dziewiędziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia pięc groszy)Gmina Kalwaria Zebrzydowska realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z umową Nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 47.343,00 zł na 2022 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 11.835,75 zł

Wartość dofinansowania – 47.343,00zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote )

Całkowity koszt zadania – 59.178,75 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych)

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad gimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

  1. Posiłku.

  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1.164,00 dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 900,00 dla osoby w rodzinie.


Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”


      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej od 1 stycznia 2021 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad gimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

1. Posiłku
2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zgodnie z aneksem Nr 2/2021 do umowy nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. zmienionej aneksem na 1/2021 z 24 czerwca 2021 roku–Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 86350 zł na 2021 rok, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6. – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska to 21 588 zł

Wartość dofinansowania – 86 350 zł

(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)

Całkowity koszt zadania – 107 938 zł
(słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych)


Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021 w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy:-Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) .

Wartość dofinansowania 58 851 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych)

Całkowity koszt zadania: 113 559 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

e-mail:

biuro@mgopskalwariaz.com.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek- 7.30-15.30

wtorek 7.30-18.00

(od 15.30 do 18.00

w formie dyżuru)

środa-7.30-15.30

czwartek-7.30-15.30

piątek- 7.30-15.30

 

Tel:  33 876 51 66

Tel:  33 876 47 65

Świadczenia Rodzinne

Tel:  33 872 51 00

Pracownicy Socjalni pokój 26

Tel: 579-497-515

Adres skrytki ePUAP /2852ghrubi/skrytka

 

Przydatne strony